- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο έκτο Έργα – Προμήθειες – Υπηρεσίες

1. Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέ­λεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμη­θειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων και μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσια­κά στοιχεία της Εταιρείας, ρυθμίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ανάθεσης εκτελέσεως έργων, προμηθειών, μελετών, παροχής υπηρεσιών, εκμισθώσεων και εκποιήσεων του δημόσιου τομέα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.