- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο τέταρτο Κανονισμοί λειτουργίας

1. Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτί­ζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

2.  Με τον Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται

α.   Οι λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας, οι αρμοδιότητες αυτών και ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς  και οι θέσεις ευθύνης με τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε μία απ’ αυτές.

β.   Οι κατευθύνσεις  και γενική περιγραφή διεξαγωγής των εργασιών, λογιστικής παρακολούθησης, παροχής εγγυήσεων, ανάληψης διαχείρισης ταμείων χαρτοφυλακίου-κεφαλαίου, προμηθειών και δαπανών.

3. Ο Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται σύμφωνα με τις αρχές των αντίστοιχων κανονισμών των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και τις επιταγές της Τραπέζης της Ελλάδος (ΠΔΤΕ 2577), περιλαμβάνει δε και τις ακόλουθες αρχές που αναφέρονται:

α. Στον επιμερισμό του επιχειρηματικού κινδύνου μεταξύ των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (όπως αυτές ορίζονται στην Σύσταση της Επιτροπής ΕΚ/361/2003), των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της Εταιρείας., λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε κατηγορίας.

β.  Στην αξιολόγηση του εκάστοτε αναλαμβανόμενου κινδύνου, είτε προέρχονται εκ των  εγγυήσεων, είτε λοιπών χρηματοοικονομικών εργαλείων και μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, είτε εκ της λειτουργίας της.

γ. Στην εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minims , EK 1998/2006, L 379/5)

δ.  Στην εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή εγγυήσεων και ειδικότερα της ανακοίνωσης της Επιτροπής 2008/C 155/02

ε. Στην μη στήριξη  προβληματικών επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές (2004/C 244/02)

στ. Στην άσκηση νομικών δικαιωμάτων και ενδίκων μέσων για την διασφάλιση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των γενικότερων συμφερόντων της Εταιρείας (π.χ. ένσταση διζήσεως, άσκηση δικαιώματος αναγωγής)

.ζ.  Στη δέσμευση ότι η αξία του συνόλου των εγγυήσεων που παρέχει η Εταιρεία  δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της. Η εγγύηση κυμαίνεται σε ποσοστό από 40% έως 80% επί του υποκειμένου δανείου ή άλλου χρηματοοικονομικού εργαλείου, ειδικά δε για τα δάνεια , το καλυπτόμενο από την εγγύηση μέρος του υποκειμένου δανείου  δεν υπερβαίνει το ενάμισι  εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ, ανά επιχείρηση.

4. Με  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται οι  απαραίτητοι κανονισμοί που θα εφαρμόζει η Εταιρεία, σχετικά με διαδικασίες διαφανείς και ανοικτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), για την επιλογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, ή χρηματοπιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή άλλων αντίστοιχων φορέων, που θα συνεπενδύουν και θα συνεργάζονται με την Εταιρεία για την επίτευξη των στόχων της.