- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 13 Απαρτία – Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή  αντιπροσωπεύονται  το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι Σύμβουλοι δύνανται να είναι λιγότεροι των τεσσάρων (4)

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνο­νται με πλειοψηφία των παριστάμενων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.

3. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εφόσον είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος με έγγραφη εντολή (επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπικό μήνυμα ή ηλεκτρονικό μήνυμα) του απουσιάζοντος Συμβούλου, η οποία (εξουσιοδότηση) μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο του αυτού Συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης της δικής του.

4. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

5. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ότι έχει υποβάλλει την παραίτηση του, η οποία συντελείται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρίσει την απόφαση του στα πρακτικά του.