- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 2 Επωνυμία

Η επωνυμία της Eταιρείας είναι «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ» και φέρει τον διακριτικό  τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.» . Στις διεθνείς συναλλαγές της η εταιρεία  χρησιμοποιεί την επωνυμία «NATIONAL HELLENIC FUND OF ENTREPRENEURSHIP AND DEVELOPMENT» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. SA.»  ή πιστή μετάφραση αυτών σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.