- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Αρθρο πρώτο Σύσταση εταιρείας

1.     Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ” και τον ειδικό τίτλο       “Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ” (στο εξής η Εταιρεία), η οποία από της ισχύος του παρόντος  υποκαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της  την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ», που συστήθηκε με τον Ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

2.     Η Eταιρεία διέπεται  από τον παρόντα νόμο και τον Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει σήμερα.