- Υπουργείο Ανάπτυξης - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 23 Κυρώσεις – Τροποποίηση άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Άρθρο 1, παρ. 5 και 6 άρθρου 3, παρ. 13 άρθρου 4 της Οδηγίας 2161/2019)

 

Στο άρθρο 13α του ν. 2251/1994 (Α΄191), α) τροποποιείται η παρ. 1, ως προς την υπηρεσία, όπου υποβάλλονται οι καταγγελίες, β) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 2 ως προς το πλαίσιο του προβλεπόμενου προστίμου, γ) προστίθενται νέες παρ. 2α και 2β, δ) τροποποιείται η παρ. 4 και καταργείται η δυνατότητα αναπροσαρμογής των ποσών των προστίμων με κοινή υπουργική απόφαση, ε) αντικαθίστανται οι παρ. 5 και 6, στ) προστίθενται παρ. 7 και το άρθρο 13α διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13α
Κυρώσεις

1. Οι καταγγελίες των καταναλωτών εναντίον προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κοινοποιούνται, με απόδειξη παραλαβής, στον προμηθευτή, πωλητή, παραγωγό ή διανομέα με πρόσκληση για απάντηση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της επίδοσης δια του ταχυδρομείου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανομέας υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο, στις καταγγελίες μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, η οποία αρχίζει από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και των Κανόνων Ρύθμισης της Αγοράς Προϊόντων και της Παροχής Υπηρεσιών, σε βάρος των προμηθευτών, πωλητών, παραγωγών ή διανομέων που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιβάλλεται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλτως, μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) σύσταση για συμμόρφωση εντός οριζόμενης προθεσμίας, άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον ή, αν ο προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανομέας έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον.
β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Σε περίπτωση που εκδοθούν σε βάρος του ίδιου προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα περισσότερες από τρεις (3) αποφάσεις επιβολής προστίμου, το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται.
γ) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ή τμήματός της για χρονικό διάστημα από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος σε περίπτωση που εκδοθούν σε βάρος του ίδιου προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα περισσότερες από τρεις (3) αποφάσεις επιβολής προστίμου.
2α. Για την επιβολή κυρώσεων, λαμβάνεται υπόψη κατά περίπτωση κάθε άλλο επιβαρυντικό ή ελαφρυντικό στοιχείο που προκύπτει από τις περιστάσεις της υπόθεσης και ιδίως:
α) η φύση, η βαρύτητα, η έκταση και η διάρκεια της παράβασης,
β) τυχόν ενέργειες του πωλητή, προμηθευτή, παραγωγού ή διανομέα με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση της ζημίας που υπέστησαν οι καταναλωτές,
γ) τυχόν προηγούμενες παραβάσεις του πωλητή, προμηθευτή, παραγωγού ή διανομέα,
δ) τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε ή τις ζημίες που απέφυγε ο πωλητής, προμηθευτής, παραγωγός ή διανομέας λόγω της παράβασης, εφόσον τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα, και
ε) οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον πωλητή, προμηθευτή, παραγωγό ή διανομέα για την ίδια παράβαση σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις, όπου οι πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω κυρώσεις είναι διαθέσιμες μέσω του μηχανισμού που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 345).
2β. Όταν πρόκειται να επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 το μέγιστο ύψος του προστίμου είναι τουλάχιστον ίσο με το τέσσερα τοις εκατό (4 %) του ετήσιου κύκλου εργασιών του πωλητή, προμηθευτή, παραγωγού ή διανομέα στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Εφόσον δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον ετήσιο κύκλο εργασιών του πωλητή, προμηθευτή, παραγωγού ή διανομέα, το μέγιστο ύψος του προστίμου είναι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.
3. Σε βάρος του προμηθευτή, πωλητή, παραγωγού ή διανομέα, ο οποίος δεν απαντά σε καταγγελίες καταναλωτών σύμφωνα με την παρ. 1 ή δεν χορηγεί τα αιτούμενα έγγραφα, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μπορεί να προβεί σε:
α) σύσταση για συμμόρφωση εντός οριζόμενης προθεσμίας, άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον ή, αν ο προμηθευτής, πωλητής, παραγωγός ή διανομέας έχει ήδη συμμορφωθεί πριν από τη σύσταση, σύσταση παράλειψης της προσβολής στο μέλλον με προειδοποίηση επιβολής προστίμου,
β) επιβολή προστίμου από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
4. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται κατά τις παρ. 2, 2β και 3 εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α`90).
5. Περίληψη των αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο των προηγούμενων παραγράφων, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης. Η περίληψη περιλαμβάνει την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, την έδρα, περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν πρόστιμο.
6. Αν οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος διαπράττονται από: α) πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας, που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή β) εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο επιβάλλονται μετά από γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση. Η γνώμη αυτή παρέχεται μετά από σχετική αίτηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παρούσας, οι κυρώσεις επιβάλλονται χωρίς την ανωτέρω γνώμη. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζονται τα θέματα εφαρμογής της παρούσας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
7. Σε περίπτωση που το αγαθό του στοιχείου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 9δ είναι τρόφιμο, αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 9θ και του παρόντος άρθρου είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).».