- Υπουργείο Ανάπτυξης - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 4 – Διαδοχή δικαιωμάτων

Αναφορικά με τη διαδικασία εξυγίανσης της ΝΒΕΕ Α.Ε. του παρόντος, σε περίπτωση μεταβίβασης των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας, στο πλαίσιο της συναφθησόμενης συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εξουσιοδότησης, οι νέοι φορείς καθίστανται διάδοχοι των δικαιωμάτων που ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου τέταρτου του ν. 2528/1997 (Α’ 216) και μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα σύμφωνα με τους υφιστάμενους όρους παραχώρησης αυτών για τις ανάγκες της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητάς τους.