- Υπουργείο Ανάπτυξης - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 3 – Άλλοι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης

Με τη συμφωνία εξυγίανσης ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξουσιοδοτείται να συμφωνεί και να συνομολογεί για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων), του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και εν γένει λοιπών ασφαλιστικών φορέων και φορέων του Δημοσίου εν γένει όσους άλλους όρους είναι αναγκαίοι, επωφελείς, συνήθεις ή προβλέπονται εκ του νόμου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η κατά τον νόμο απαιτούμενη συναίνεση των πιστωτών της ΝΒΕΕ Α.Ε..