- Υπουργείο Ανάπτυξης - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 2 – Ενδεικτικό περιεχόμενο συμφωνίας εξυγίανσης

Στη συμφωνία εξυγίανσης της ΝΒΕΕ περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι εξής όροι, οι οποίοι δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω στη συμφωνία εξυγίανσης από τα συμβαλλόμενα μέρη:
1. Η εξυγίανση και αναδιάρθρωση της ΝΒΕΕ λαμβάνει χώρα με τη μεταβίβαση μέρους του ενεργητικού και παθητικού αυτής στις εταιρείες ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής από κοινού «νέες εταιρείες») κατά το άρθρο 64 του ν. 4738/2020 (Α΄207), το δε υπόλοιπο μη μεταβιβαζόμενο ενεργητικό και παθητικό παραμένουν στη ΝΒΕΕ και το μη μεταβιβαζόμενο ενεργητικό ρευστοποιείται από ειδικό εντολοδόχο που διορίζεται βάσει του άρθρου 55 του ν. 4738/2020. Το προϊόν που προκύπτει από τη ρευστοποίηση του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού άγεται προς ικανοποίηση των απαιτήσεων του μη μεταβιβαζόμενου παθητικού. Σε περίπτωση εξάλειψης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, οι εν λόγω απαιτήσεις διαγράφονται ολοσχερώς κατά τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης.
2. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και ο διαχωρισμός αυτών σε μεταβιβαζόμενα και μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία εξειδικεύονται στη συμφωνία εξυγίανσης και στα παραρτήματα αυτής. Κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού – πρωτοκόλλου μεταβίβασης της επιχείρησης, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία δεν απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την πλήρωση των αιρέσεων που τυχόν τεθούν στη συμφωνία εξυγίανσης (εφεξής «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής») η ΝΒΕΕ μεταβιβάζει στις νέες εταιρείες το μεταβιβαζόμενο ενεργητικό, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τότε και αποτυπώνεται στο ισοζύγιο επικύρωσης που συντάσσεται από ορκωτό ελεγκτή των νέων εταιρειών. Ως τίμημα για τη μεταβίβαση του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, συμφωνείται η ανάληψη και αποπληρωμή από τις νέες εταιρείες των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ που περιοριστικά προσδιορίζονται στη συμφωνία εξυγίανσης ως περιλαμβανόμενες στο μεταβιβαζόμενο παθητικό.
3. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι από το σύνολο των υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο που φέρουν το γενικό προνόμιο της περ. 3 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182), οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) που απορρέουν από τις υπό στοιχεία 0001Β/2000, 004B/2000, 032Β/2003 συμβάσεις μεταξύ της ανωτέρω εταιρείας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις Πρόσθετες Πράξεις/Τροποποιήσεις αυτών, καθώς και την υπ’ αρ. 8/2014 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 04/2000 «Σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων», όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης (στο εξής: «Ημερομηνία Επικύρωσης»), μέρος τουλάχιστον ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αναλαμβάνει την αποπληρωμή μόνο του ως άνω βασικού χρέους (κεφαλαίου) της οφειλής, πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), ενώ το υπόλοιπο παραμένει στη ΝΒΕΕ και ικανοποιείται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Δημόσιο. Το ανωτέρω ποσό που είναι τουλάχιστον ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης, ως μη διαγραφόμενο βασικό χρέος/κεφάλαιο της οφειλής των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε διακόσες εξήντα τέσσερις (264) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις, καθ’ ό χρόνο τηρείται η ρύθμιση της συμφωνίας εξυγίανσης. Στην περίπτωση αυτή η πρώτη δόση καταβάλλεται στο τέλος του πρώτου μήνα μετά το πέρας τριών (3) ετών από την ημερομηνία καταχώρισης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή μεταγραφής στο κατά τόπο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχώρησης στο Νηολόγιο/Λιμεναρχείο της τελευταίας χρονικά εκ των συμβολαιογραφικών πράξεων, εφόσον είναι περισσότερες από μία, ή, όπου επιτρέπεται, εκ των σχετικών ιδιωτικών συμφωνητικών, εφόσον είναι περισσότερα από ένα, καθώς και της έκδοσης των προβλεπόμενων διαπιστωτικών πράξεων περί μεταβίβασης/επανέκδοσης του συνόλου των διοικητικών αδειών για τη μεταβίβαση στην ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται δυνάμει της συμφωνίας εξυγίανσης (εφεξής «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων») και εκάστη εκ των επόμενων δόσεων καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μηνός. Οι υποχρεώσεις της εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο, που δημιουργούνται από την Ημερομηνία Κατάστασης Πιστωτών μέχρι την Ημερομηνία Επικύρωσης παραμένουν στη ΝΒΕΕ και ικανοποιούνται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Δημόσιο και σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους διαγράφονται ολοσχερώς. Οφειλές, που τυχόν προκύπτουν ή καταλογίζονται ή βεβαιώνονται στην εταιρεία, ανεξάρτητα του χρόνου βεβαίωσης ή καταλογισμού αυτών, και αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε καταλογισμό φόρων, τελών, εισφορών υπέρ Ελληνικού Δημοσίου ή υπέρ τρίτων, φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, τελών χαρτοσήμου, φόρου κεφαλαίου, έκτακτης εισφοράς, καθώς και σε καταλογισμό προστίμων ή κυρώσεων για παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, Α’ 222), του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του ν. 2523/1997 (Α’ 179), με οποιονδήποτε τρόπο και αν καταλογίζονται ή εισπράττονται, καθώς και των τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων, και οι οποίοι φόροι ή πρόστιμα αφορούν σε οποιαδήποτε παρελθούσα εταιρική χρήση ή σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία επικύρωσης και για οποιαδήποτε αιτία, όπως εκκαθαρίσεις και δικαστικές αποφάσεις, οποτεδήποτε και εάν προκύψουν/καταλογισθούν/βεβαιωθούν, από παρελθόντες, τρέχοντες ή μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και ανεξαρτήτως του χρόνου που είχε αρχίσει η ελεγκτική διαδικασία, καθώς επίσης και ανεξαρτήτως από τη διενέργεια ή μη φορολογικού ελέγχου ή την υποβολή τυχόν τροποποιητικών δηλώσεων, δεν καταλογίζονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν αναλαμβάνονται από τις νέες εταιρείες, αλλά αποτελούν υποχρέωση της εταιρείας, ενώ, σε περίπτωση εξάλειψης και του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού διαγράφονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
4. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει παρόμοια ρύθμιση με αυτήν των υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, αναφορικά με τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και τυχόν λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς ως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία επικύρωσης, (α) τμήμα των εν λόγω υποχρεώσεων συνολικού ποσού ίσου κατ’ ελάχιστον προς το Ποσό Ανάκτησης μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την ONEX ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αναλαμβάνει την αποπληρωμή μόνο του ως άνω βασικού χρέους (κεφαλαίου) της οφειλής, πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), και (β) το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών παραμένει στην εταιρεία και ικανοποιείται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και ο e-ΕΦΚΑ και οι λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής του διαγράφεται ολοσχερώς. Το ανωτέρω υπό (α) ποσό, ως μη διαγραφόμενο βασικό χρέος/κεφάλαιο της οφειλής των υποχρεώσεων της NBEE προς τον e- ΕΦΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις, καθ’ ό χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας Συμφωνίας Εξυγίανσης. Στην περίπτωση αυτή η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά το πέρας τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων και εκάστη εκ των επόμενων δόσεων καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μηνός.
5. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, που δημιουργούνται από την Ημερομηνία Κατάστασης Πιστωτών μέχρι και την Ημερομηνία Επικύρωσης παραμένουν στην εταιρεία και ικανοποιούνται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και ο e-ΕΦΚΑ και οι λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής του διαγράφεται ολοσχερώς. Οφειλές, που τυχόν προκύπτουν ή καταλογίζονται ή βεβαιώνονται στην εταιρεία, ανεξάρτητα του χρόνου βεβαίωσης και καταλογισμού αυτών, και αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε καταλογισμό οποιονδήποτε ασφαλιστικών εισφορών, με οποιονδήποτε τρόπο και αν καταλογίζονται ή εισπράττονται, καθώς και των τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων, και οι οποίες ασφαλιστικές εισφορές αφορούν σε οποιαδήποτε παρελθούσα εταιρική χρήση ή/και σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία επικύρωσης και για οποιαδήποτε αιτία, οποτεδήποτε και εάν προκύψουν, καταλογισθούν ή βεβαιωθούν, από παρελθόντες, τρέχοντες ή μελλοντικούς ελέγχους των ασφαλιστικών φορέων και ανεξαρτήτως του χρόνου που είχε αρχίσει η ελεγκτική διαδικασία, καθώς και ανεξαρτήτως από τη διενέργεια ή μη σχετικού ελέγχου ή την υποβολή τροποποιητικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, δεν καταλογίζονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν αναλαμβάνονται από τις νέες εταιρείες, αλλά αποτελούν υποχρέωση της NBEE, ενώ, σε περίπτωση εξάλειψης και του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού διαγράφονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
6. Από το σύνολο των υποχρεώσεων καταβολής ποσών από τη ΝΒΕΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων), που απορρέουν από τις υπό στοιχεία: 0001Β/2000, 004B/2000, 032Β/2003 συμβάσεις μεταξύ της ανωτέρω εταιρείας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις Πρόσθετες Πράξεις / Τροποποιήσεις αυτών, καθώς και την υπ’ αρ. 8/2014 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 04/2000 «Σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων», ποσό εκατόν σαράντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών Ευρώ (142.337.077,45 €) και σε κάθε περίπτωση το τελικό και ακριβές ποσό το οποίο προκύπτει κατά την ολοκλήρωση/παράδοση των έργων εκ των οποίων προκύπτουν οι υποχρεώσεις αυτές, εφόσον είναι μικρότερο, αλλά, κατ’ ανώτατο όριο, το ως άνω ποσό, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποπληρώνεται άτοκα μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων σταδιακά και σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, με παρακράτηση ροών ως εξής: (α) μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) επί της καθαρής αξίας του τιμήματος των εγχώριων συμβάσεων έργου που αναλαμβάνει η ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (β) μέχρι ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί της καθαρής αξίας του τιμήματος των συμβάσεων έργου εξωτερικού που αναλαμβάνονται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ή (γ) με καταβολή μετρητών. Κατ’ ελάχιστο η ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να αποδώσει σε ικανοποίηση της ως άνω αναδεχόμενης οφειλής ποσό τουλάχιστον ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000 €), υπολογιζόμενο σε παρούσες αξίες. Αν οποιοδήποτε μέρος πέραν αυτού, ήτοι ποσό ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης και, σε κάθε περίπτωση, όχι λιγότερο από δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000 €) υπολογιζόμενο σε παρούσες αξίες, της αναδεχόμενης οφειλής δεν έχει αποπληρωθεί με τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους μέχρι το πέρας των τριάντα (30) ετών διαγράφεται ολοσχερώς. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι το υπολειπόμενο ποσό ενός εκατομμυρίου και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00 €), που αφορά στο κόστος του εργαλειακού εξοπλισμού, που είχε παραδοθεί από το Πολεμικό Ναυτικό στη ΝΒΕΕ για την εκτέλεση συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι αυτού παραμένει ως υποχρέωση της ΝΒΕΕ και μετά την επιστροφή του εν λόγω εξοπλισμού στο Πολεμικό Ναυτικό απομειώνεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), άλλως, σε περίπτωση μη επιστροφής του εν λόγω εξοπλισμού, η εν λόγω υποχρέωση ικανοποιείται από τη ρευστοποίηση του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού της ΝΒΕΕ και σε περίπτωση μη ικανοποίησής της διαγράφεται ολοσχερώς.
7. Στη συμφωνία εξυγίανσης προβλέπεται ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης τo Ελληνικό Δημόσιο δια του αρμοδίου οργάνου υποχρεούται να επιστρέψει στην πιστώτρια της ΝΒΕΕ, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., το σύνολο των εγγυητικών επιστολών που αφορούν την ΤΠΚ7 και εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Τροποποίησης υπ. αρ. 10 της Σύμβασης 001Β/00, που τηρεί εις χείρας του, απαλλασσόμενης της ΝΒΕΕ από κάθε ευθύνη εξ αυτών. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για κάθε άλλη εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί αιτήσει της υπέρ του Πολεμικού Ναυτικού και δεν έχει επιστραφεί μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης, απαλλασσόμενης της ΝΒΕΕ από κάθε ευθύνη εξ αυτών.
8. Στη συμφωνία εξυγίανσης μεταρρυθμίζονται οι υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς την «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» βάσει του ν. 4548/2018 (Α’ 104) – ειδικής διαδόχου της «ΑLPHA BANK ΑΕ» (εφεξής «CEPAL/GALAXY»), απορρέουσες από την υπ’ αρ. 3300/12.7.1999 Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό και τις από 21.6.2002, 27.5.2003, 7.7.2005, 3.12.2008, 30.9.2014, 13.1.2015, 28.5.2015, 30.3.2016, 29.9.2017, 28.6.2018 Πρόσθετες Πράξεις στην άνω σύμβαση, η οποία καταρτίστηκε μεταξύ της ALPHA BANK – καθολικής διαδόχου της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, απώτερης δικαιοπαρόχου της CEPAL/GALAXY, ως δανείστριας και της ΝΒΕΕ, νομίμως εκπροσωπούμενης, ως πιστούχου. Εκ της ως άνω οφειλής, ποσό τουλάχιστον ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποπληρώνεται σε συνολικά τριάντα (30) συνεχείς εξαμηνιαίες ισόποσες χρεολυτικές δόσεις και ειδικότερα ως εξής: α) τα πρώτα τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων, αποτελούν περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου, β) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνο δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου, ήτοι του εξαμήνου που άρχεται από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων και κάθε επόμενης εκτοκιστικής περιόδου από τη λήξη της αμέσως προηγουμένης, ηγ) έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης εκτοκιστικής περιόδου, υπολογιζομένων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξοφλήτου κεφαλαίου. Για το ως άνω συνολικό ποσό της αναδεχόμενης οφειλής, η ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση, να καταβάλλει στην Τράπεζα τόκο, ο οποίος υπολογίζεται τοκαριθμικώς, με βάση έτος τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, επί του πραγματικού ημερήσιου χρεωστικού υπολοίπου του ως άνω ρυθμιζόμενου ποσού σε Ευρώ, με σταθερό επιτόκιο, ανερχόμενο σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) ετησίως. Στο εν λόγω επιτόκιο για τις εν λόγω οφειλές συμπεριλαμβάνεται η εισφορά του ν. 128/1975 (Α’ 178), όπως και κάθε άλλος φόρος, εισφορά, τέλος τυχόν επιβληθεί στο μέλλον, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής. Ως περίοδος εκτοκισμού συμφωνείται κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος έξι (6) μηνών. Στη συμφωνία εξυγίανσης προβλέπεται ότι το υπόλοιπο κατάλοιπο παραμένει στη ΝΒΕΕ και ικανοποιείται μέσω της ρευστοποίησης από τον ειδικό εντολοδόχο του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η CEPAL/GALAXY, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής του διαγράφεται ολοσχερώς. Οι πάσης φύσεως εξασφαλίσεις (ενοχικές ή εμπράγματες), που έχουν παρασχεθεί τόσο από τη ΝΒΕΕ επί των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους, εξακολουθούν να ασφαλίζουν αποκλειστικά και μόνο το κατά τα ανωτέρω μέρος της απαίτησης που μεταβιβάζεται στην ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενώ οι πάσης φύσεως εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί, παραμένουν στη ΝΒΕΕ. Λοιπές υποχρεώσεις προς την CEPAL/GALAXY που απορρέουν από μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις δεν αναλαμβάνονται από τις νέες εταιρείες, αλλά αντιθέτως παραμένουν στη ΝΒΕΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν από το προϊόν ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους διαγράφονται ολοσχερώς.
9. Στη συμφωνία εξυγίανσης μεταρρυθμίζονται οι υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς την εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπό την ιδιότητά της ως ειδικής διαδόχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ» (εφεξής «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.»), απορρέουσες από την υπ’ αρ. 24.553/20.6.1997 Σύμβαση Μεταβίβασης Ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α του ν. 1892/1990 (Α’ 101) τελούσης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ» της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αττικής Αριστειδούλας Μεταξά – Χατζάκη, κυρωθείσα με τον ν. 2528/1997 (Α’ 216). Εκ της ως άνω οφειλής, ποσό ίσο τουλάχιστον προς το Ποσό Ανάκτησης, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποπληρώνεται σε συνολικά τριάντα (30) συνεχείς εξαμηνιαίες ισόποσες χρεολυτικές δόσεις και ειδικότερα ως εξής: α) τα πρώτα τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων, αποτελούν περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου, β) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνο δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου, ήτοι του εξαμήνου που άρχεται από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων και κάθε επόμενης εκτοκιστικής περιόδου από τη λήξη της αμέσως προηγουμένης, γ) έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης εκτοκιστικής περιόδου υπολογιζόμενων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου. Για το ως άνω συνολικό ποσό της αναδεχόμενης οφειλής, η ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση, να καταβάλλει στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. τόκο, με σταθερό επιτόκιο, ανερχόμενο σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) ετησίως (συμπεριλαμβανομένων τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων). Ως περίοδος εκτοκισμού συμφωνείται κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος έξι (6) μηνών. Το υπόλοιπο κατάλοιπο παραμένει στη ΝΒΕΕ και ικανοποιείται μέσω της ρευστοποίησης από τον ειδικό εντολοδόχο του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε., ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής του διαγράφεται ολοσχερώς. Οι πάσης φύσεως εξασφαλίσεις (ενοχικές ή εμπράγματες), που έχουν παρασχεθεί τόσο από τη ΝΒΕΕ επί των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους, εξακολουθούν να ασφαλίζουν αποκλειστικά και μόνο το κατά τα ανωτέρω μέρος της απαίτησης που μεταβιβάζεται στην ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενώ οι πάσης φύσεως εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί, παραμένουν στη ΝΒΕΕ.
10. Στη συμφωνία εξυγίανσης αναγνωρίζεται ότι οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία εξυγίανσης εργαζόμενοι συμφωνούν με τη ΝΒΕΕ και συναποδέχονται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα τη λύση και κατάργηση της μεταξύ τους εργασιακής σχέσης και σύμβασης με ισχύ από την προτεραία της Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων. Από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν, οι συμβαλλόμενοι εργαζόμενοι παύουν να παρέχουν την εργασία τους προς τη ΝΒΕΕ, συμφώνως και προς τη σχετική διαβούλευση που έλαβε χώρα με το σωματείο των εργαζομένων σύμφωνα με τον ν. 1387/1983 (Α’ 110) και την υπ’ αρ. 11223/9.3.2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β’ 923), όπως προκύπτει από το από 20.12.2021 Πρακτικό Διαβούλευσης. Οι νέες εταιρείες δεν αποτελούν διάδοχο εργοδότη, κατά την έννοια του π.δ. 178/2002 (Α’ 162), αλλά αναλαμβάνουν την ενοχική υποχρέωση αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ προς αυτούς.
11. Ως προς τις υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς τους εργαζομένους, οι απαιτήσεις των οποίων ικανοποιούνται προνομιακά σε σχέση με τις λοιπές κατηγορίες πιστωτών, ισχύουν τα εξής:
α. Οι εμφαινόμενες υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ έναντι των εργαζομένων με ημερομηνία υπολογισμού την 30η.9.2021 που αφορούν απαιτήσεις από μισθούς (δεδουλευμένες αποδοχές και μισθούς υπερημερίας), δώρα, επιδόματα και λοιπές αποζημιώσεις πάσης φάσης που απορρέουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τους με τη ΝΒΕΕ συνολικού ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων σαράντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και δέκα λεπτών (27.041.925,10 €), καθώς και οι αποζημιώσεις απόλυσής τους ποσού δεκατριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ένα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (13.397.421,35 €)) αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ειδικότερα, αναφορικά με την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης, αυτή καταβάλλεται σε κάθε έναν από τους εργαζομένους σε δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία. Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων, η ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει το ποσό της πρώτης δόσης της αποζημίωσής σε κάθε έναν από αυτούς. Και οι λοιπές δόσεις καταβάλλονται από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά τον ίδιο τρόπο. Το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης υπολογίζεται με τη διανυθείσα έως την 30η.9.2021 προϋπηρεσία, ημερομηνία μέχρι την οποία οφείλονται και οι δεδουλευμένες αποδοχές, δηλαδή όσες αποδοχές οφείλονταν από την εδώ συμβαλλόμενη Εταιρεία πριν από την 1η.2.2016 οπότε το Πολεμικό Ναυτικό άρχισε να καταβάλλει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της μισθοδοσίας του προσωπικού και από την 1η.2.2016 τη διαφορά μεταξύ του συμφωνηθέντος μισθού και του αντίτιμου της εργασίας που καταβάλλεται από το Πολεμικό Ναυτικό (ήτοι τριάντα τοις εκατό [30%] του μισθού, Δώρου Πάσχα, Δώρου Χριστουγέννων, επιδομάτων κ.λπ.). Η, δε, καταβολή από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνιστά εκπλήρωση ενοχικής υποχρέωσης με βάση την παρούσα και όχι εργοδοτικής υποχρέωσης με βάση την εργατική νομοθεσία. Οι απαιτήσεις από μισθούς (δεδουλευμένες αποδοχές και μισθούς υπερημερίας), δώρα, επιδόματα και λοιπές αποζημιώσεις πάσης φύσεως, αποπληρώνονται το συντομότερο δυνατόν μετά την ανάληψη ικανού αριθμού έργων από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο συνεργασίας της με το Πολεμικό Ναυτικό. Οι κατά τα ανωτέρω οφειλόμενες αποδοχές αποπληρώνονται από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφάπαξ ή αναλογικά, με κριτήριο το είδος και το ύψος των συμβάσεων που θα ανατεθούν από το Πολεμικό Ναυτικό στην ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ανεξάρτητα αν το γεγονός αυτό λάβει χώρα πριν την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων.
β. Απαιτήσεις εργαζομένων που αφορούν/γεννήθηκαν ή σχετίζονται ενδεικτικά με μισθούς (δεδουλευμένες αποδοχές και μισθούς υπερημερίας), δώρα, επιδόματα, αποζημιώσεις και πάσης φύσεως άλλες απαιτήσεις, που απορρέουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τους με τη ΝΒΕΕ για το χρονικό διάστημα από την 30η.9.2021 έως την Ημερομηνία Επικύρωσης, πλην αυτών που ρητώς ρυθμίζονται κατά τα ανωτέρω, διαγράφονται ολοσχερώς. Το αυτό ισχύει και για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ως άνω απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
γ. Πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων συνολικών υποχρεώσεων, ουδεμία άλλη υποχρέωση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν οφειλόμενων λοιπών αποζημιώσεων) προς εργαζόμενους ή αξίωση των τελευταίων αναλαμβάνεται ή αναγνωρίζεται από τις νέες εταιρείες, αυτές ικανοποιούνται από το μη Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους αυτές διαγράφονται ολοσχερώς.
δ. Δεν αναγνωρίζονται και δεν αναλαμβάνονται από τις νέες εταιρίες τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις εξ οιασδήποτε αιτίας, συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων και αποδοχών, τις οποίες έχει αναλάβει η ΝΒΕΕ έναντι διευθυντικών στελεχών, διευθυνόντων υπαλλήλων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει διμερών συμφωνιών, ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, οι οποίες υπερβαίνουν ή αποκλίνουν από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
ε. Υποχρεώσεις που έχουν προκύψει ή ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον από εκκρεμοδικίες της ΝΒΕΕ με εργαζομένους της (αποτιμώμενες ως προβλέψεις και με βάση την πιθανολόγηση ευδοκίμησής τους) δεν αναλαμβάνονται από τις νέες εταιρείες, αλλά παραμένουν στη ΝΒΕΕ και ικανοποιούνται από το μη Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους αυτές διαγράφονται ολοσχερώς.
12. Στη συμφωνία εξυγίανσης μεταρρυθμίζονται οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς την εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέρος των οποίων είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο (ενέγγυο τμήμα) με προσημείωση υποθήκης ως εξής: το ενέγγυο τμήμα της οφειλής των υποχρεώσεων αυτών αναλαμβάνεται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποπληρώνεται σε συνολικά τριάντα έξι (36) συνεχείς ισόποσες μηνιαίες χρεολυτικές δόσεις και ειδικότερα ως εξής: α) τα πρώτα τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων, αποτελούν περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου, β) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνο δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου, ήτοι του μήνα που άρχεται από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων και κάθε επόμενης εκτοκιστικής περιόδου από τη λήξη της αμέσως προηγουμένης, γ) ένα μήνα μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη (1η) δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης εκτοκιστικής περιόδου υπολογιζόμενων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου. Για το ως άνω συνολικό ποσό της αναδεχόμενης οφειλής, η ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση, να καταβάλλει τόκο, με σταθερό επιτόκιο, ανερχόμενο σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) ετησίως (συμπεριλαμβανομένων τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων). Συμφωνείται μηνιαία περίοδος εκτοκισμού. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι το ανέγγυο τμήμα των ως άνω υποχρεώσεων αποπληρώνεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ως προς τη ρύθμιση των απαιτήσεων των λοιπών ανέγγυων πιστωτών, ενώ το υπόλοιπο παραμένει στη ΝΒΕΕ και ικανοποιείται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής του διαγράφεται ολοσχερώς.
13. Η συμφωνία εξυγίανσης μεταρρυθμίζει το σύνολο των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ προς τους λοιπούς ανέγγυους πιστωτές, προς τους Οργανισμούς και τις Εταιρείες Κοινής Ωφελείας και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (πλην όσων ήδη αναφέρονται ανωτέρω) καθώς και τους γενικούς προνομιούχους πιστωτές κατά την περ. 5 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ως εξής: α) τμήμα των υποχρεώσεων, συνολικού ποσού ίσου τουλάχιστον προς το Ποσό Ανάκτησης αναλαμβάνεται από τη ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποπληρώνεται σε διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά το πέρας τριών ετών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων και εκάστη εκ των επόμενων δόσεων καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μηνός, ενώ β) το υπόλοιπο παραμένει στη ΝΒΕΕ και ικανοποιείται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους διαγράφεται ολοσχερώς.
14. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι οι απαιτήσεις αφανών πιστωτών της ΝΒΕΕ, οι οποίες είχαν γεννηθεί κατά την ημερομηνία ισοζυγίου αναφοράς ή γεννηθούν μέχρι την Hμερομηνία Eπικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης (η «Ενδιάμεση Περίοδος»), αλλά δεν εμφανίζονται στα βιβλία της ΝΒΕΕ, δεν μεταβιβάζονται στις νέες εταιρείες, αλλά παραμένουν εξ ολοκλήρου ως υποχρέωση της ΝΒΕΕ, και καταβάλλονται μέσω της ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού από τον ειδικό εντολοδόχο. Σε περίπτωση δε εξάλειψης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, διαγράφονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100 %).
15. Κατά την Ενδιάμεση Περίοδο οι νέες εταιρείες δεν ευθύνονται για καμία οφειλή που ενδέχεται να προκύψει κατά το ως άνω χρονικό διάστημα και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνεται από τις νέες εταιρείες έναντι της ΝΒΕΕ, καθώς και έναντι των πιστωτών αυτής.
16. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να συμπεριλάβουν στη συμφωνία εξυγίανσης αναφορικά με τα υφιστάμενα ενέχυρα και βάρη επί πάσης φύσεως στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, ότι οι πιστωτές (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα) υπέρ των οποίων έχουν συσταθεί τα ενέχυρα αυτά μέχρι την Ημερομηνία Επικύρωσης, εξαιρουμένων των συμβαλλομένων πιστωτών για τους οποίους δύναται να υπάρξει ειδική μνεία, υποχρεούνται όπως εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον σκοπό μεταβολής του προσώπου, άρσης, οριστικής εξάλειψης και αποδέσμευσης αυτών. Η μη υλοποίηση του συγκεκριμένου όρου δύναται να θεμελιώσει δικαίωμα της ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μόνο κατά των μη συμβαλλομένων πιστωτών. Αναφορικά με τα υφιστάμενα ενέχυρα και βάρη επί πάσης φύσεως στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, που έχουν συστήσει/εγγράψει οι συμβαλλόμενοι πιστωτές, τόσο κατά την 30η.9.2021 όσο και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής συμφωνείται ότι οι τελευταίοι και η ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον σκοπό μεταβολής του προσώπου και απομείωσης της εξασφαλιστικής απαίτησης αυτών κατά το απομειούμενο ποσό της απαίτησης που αναλαμβάνει η ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αποπληρώσει, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στη συμφωνία εξυγίανσης και εντός των προβλεπομένων στην παρούσα προθεσμιών, προκειμένου τα εν λόγω ενέχυρα και βάρη να εξακολουθούν να ασφαλίζουν το αναλαμβανόμενο από την ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέρος των υποχρεώσεων σε ποσοστό εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ασφαλιζόμενης απαίτησης.
17. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η υλοποίηση των προβλεπόμενων στη συμφωνία εξυγίανσης ρυθμίσεων αποπληρωμής και απομειώσεων εξαρτώνται από την προηγούμενη σωρευτική εκπλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων και αναβλητικών αιρέσεων: α) την επικύρωση από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο της συμφωνίας εξυγίανσης, β) άρση των πάσης φύσεως κατασχέσεων, συντηρητικών ή αναγκαστικών, επί των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης, γ) τη λήψη τυχόν απαιτούμενης έγκρισης από την αρμόδια εθνική ή ενωσιακή αρχή προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού κατόπιν υποβολής γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατά τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία και δ) τη λήψη είτε επιστολής είτε απόφασης από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται κρατική ενίσχυση ή ότι, εάν υφίσταται, αυτή είναι συμβατή υπό το πρίσμα των ενωσιακών κανόνων ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των αιρέσεων της παρ. 17, η συμφωνία εξυγίανσης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν και γενικά οι έννομες συνέπειές της δεν επέρχονται και ουδεμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα δύναται να εγερθεί έναντι οιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους για οιοδήποτε λόγο από τη συμφωνία εξυγίανσης, έκαστος δε πιστωτής δικαιούται να αξιώσει τις απαιτήσεις του με κάθε νόμιμο μέσο, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, κατά της εταιρίας, ως είχαν κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας, πλέον τόκων και εξόδων μέχρις εξοφλήσεως.
19. Στη συμφωνία εξυγίανσης δύναται να περιλαμβάνονται οι συνήθεις σε αντίστοιχες συμφωνίες εξυγίανσης λόγοι καταγγελίας ή τυχόν άλλοι συμφωνηθούν κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια των συμβαλλόμενων μερών.
20. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι άπασες οι δικαστικές υποθέσεις, αγωγές, σχετικά ένδικα βοηθήματα και μέσα, ανακοπές κατά διοικητικών πράξεων βεβαίωσης οφειλών, διοικητικές προσφυγές, που έχουν ασκηθεί και οι λοιπές δικαστικές ενέργειες σχετικά με απαιτήσεις της ΝΒΕΕ κατά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων παραμένουν στη ΝΒΕΕ. Η είσπραξη των απαιτήσεων αυτών και η συνέχιση των εκκρεμών δικών και των γένει δικαστικών ενεργειών, γίνονται μέσω του ορισθέντος, δυνάμει της δικαστικής απόφασης, ειδικού εντολοδόχου. Αντιστοίχως κάθε δικαστική υπόθεση, αγωγή, αίτηση και υποχρέωση, είτε αυτή απορρέει από διάταξη νόμου είτε από σύμβαση είτε ακόμη και από αδικοπραξία και κάθε άλλη υποχρέωση/εκκρεμότητα της ΝΒΕΕ έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, παραμένει στη ΝΒΕΕ, ως υποχρέωση, η οποία αποπληρώνεται από την απόκτηση αμετάκλητου τίτλου εκτελεστού από το μη μεταβιβαζόμενο ενεργητικό και σε περίπτωση εξάλειψης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού διαγράφονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100 %). Τυχόν προβλέψεις επίδικων υποθέσεων, καθώς και το σύνολο των προκαταβολών που έχουν δοθεί για επίδικες απαιτήσεις παραμένουν στη ΝΒΕΕ.
21. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου παθητικού από τον διορισμένο ειδικό εντολοδόχο δυνάμει της δικαστικής απόφασης που θα εκδοθεί. Το μη μεταβιβαζόμενο παθητικό της ΝΒΕΕ, όπως ορίζεται στη συμφωνία εξυγίανσης, ενδεικτικά οι οφειλές της ΝΒΕΕ προς τους συμβαλλόμενους πιστωτές, το Ελληνικό Δημόσιο, τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς πιστωτές, όπως αυτές έχουν απομειωθεί και διαμορφωθεί με τη συμφωνία εξυγίανσης, ικανοποιείται μέσω της διαδικασίας ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από τον ειδικό εντολοδόχο, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4738/2020. Ο ειδικός εντολοδόχος θα έχει τις εξής εξουσίες: (α) την έκδοση εκτελεστού τίτλου κατά των οφειλετών της ΝΒΕΕ και τυχόν ασφαλειοδοτών, (β) την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών της ΝΒΕΕ και τυχόν ασφαλειοδοτών, (γ) την εκπροσώπηση της ΝΒΕΕ ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών, διοικητικών δικαστηρίων και αρμοδίων αρχών, (δ) τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν στη ΝΒΕΕ, (ε) την ικανοποίηση των πιστωτών που παραμένουν στη ΝΒΕΕ. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω εντολών ή το πέρας τριών (3) ετών από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, οποιοδήποτε γεγονός επέλθει νωρίτερα, ολοκληρώνεται και η εντολή του ειδικού εντολοδόχου. Η αμοιβή του ειδικού εντολοδόχου για την υλοποίηση όσων ορίζονται ανωτέρω, καταβάλλεται με την ολοκλήρωση των ανωτέρω εντολών από το προϊόν ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού. Οιοδήποτε ποσό, το οποίο ενδεχομένως προκύψει από τη ρευστοποίηση των μη μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων της ΝΒΕΕ και υπερβαίνει την αξία ρευστοποίησης που αναγράφεται στην έκθεση του Εμπειρογνώμονα, αυξάνει την ικανοποίηση των πιστωτών που παραμένουν στη ΝΒΕΕ, ως εξής: αν το ποσό αυτό προέρχεται από ρευστοποίηση εμπραγμάτως εξασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου, αυξάνει την ικανοποίηση αποκλειστικά των πιστωτών της ΝΒΕΕ υπέρ των οποίων έχει εγγραφεί το σχετικό βάρος, ενώ αν το ποσό προέρχεται από ελεύθερο βαρών περιουσιακό στοιχείο αυξάνει την ικανοποίηση όλων των πιστωτών που παραμένουν στη ΝΒΕΕ αναλογικά με τις απαιτήσεις τους κατά τον χρόνο ρευστοποίησης. Mετά το πέρας της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της ΝΒΕΕ και με την προϋπόθεση ότι η ΝΒΕΕ δεν θα διαθέτει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή πάγιο εξοπλισμό ή απαίτηση προς είσπραξη, παρά μόνο υποχρεώσεις, η ΝΒΕΕ προβαίνει στη διαγραφή των άνω υποχρεώσεων από τα τηρούμενα βιβλία της, στο κλείσιμο της εκκαθάρισης, καθώς και στη σύνταξη Ισολογισμού εκκαθάρισης, οι δε πιστωτές (συμβαλλόμενοι ή μη) δεν επιδιώκουν την ικανοποίηση κατά της ΝΒΕΕ τυχόν εναπομείνασας απαίτησής τους λόγω μη επάρκειας του ενεργητικού το οποίο θα έχει εκποιηθεί και διατεθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και με βάση τις αρχές της συλλογικής ικανοποίησης και της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών. Προς τούτο, οι αρμόδιες φορολογικές αρχές εκδίδουν, ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, τις σχετικές φορολογικές πράξεις και πιστοποιητικά προς τον σκοπό ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης.
22. Στη συμφωνία εξυγίανσης δύναται να προβλέπεται ότι, κατ’ εφαρμογή της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4738/2020, με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης αίρονται αυτοδικαίως τυχόν κατασχέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, που έχουν ως αιτία οφειλές που ρυθμίζονται με τη συμφωνία εξυγίανσης.
23. Στη συμφωνία εξυγίανσης περιλαμβάνεται όρος σχετικά με την αναστολή των ατομικών και συλλογικών διώξεων του συνόλου των πιστωτών αναφορικά με απαιτήσεις κατά της εταιρείας και των νέων εταιρειών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την Ημερομηνία Επικύρωσης, κατ’ άρθρο 39 του ν. 4738/2020.
24. Στη συμφωνία εξυγίανσης προβλέπεται ότι από την επικύρωση της παρούσας Συμφωνίας από το αρμόδιο πρωτοδικείο, η ΝΒΕΕ και η εγγυήτρια ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θεωρούνται και παραμένουν ενήμερες ως προς τις ρυθμιζόμενες με τη συμφωνία εξυγίανσης οφειλές τους, εφόσον τηρούν πλήρως και προσηκόντως τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης. Όλοι οι συμβαλλόμενοι και οι μη συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τους χορηγούν, ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ενημερότητας, η δε είσπραξη ποσών από το Δημόσιο γίνεται με μηδενική παρακράτηση ως προς τις οφειλές της ΝΒΕΕ που ρυθμίζονται με τη συμφωνία εξυγίανσης.
25. Αναφορικά με τη μεταβίβαση της επιχείρησης, οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου καθώς και πάσης φύσεως διοικητικών ή άλλων αδειών της ΝΒΕΕ προς τις νέες εταιρείες, η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει τις διευκολύνσεις των άρθρων 64, 170 και 171 του ν. 4738/2020. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να εξειδικεύουν συμβατικά τα ανωτέρω προς τον σκοπό της ταχείας υλοποίησης της συμφωνίας εξυγίανσης μετά την επικύρωσή της από το αρμόδιο δικαστήριο. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 170 του ν. 4738/2020, το πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ή η βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας δεν απαιτούνται για τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών εγγράφων και την ολοκλήρωση της μεταγραφής τους.
26. Στη συμφωνία εξυγίανσης δύναται να τεθεί όρος που προβλέπει ότι, σε περίπτωση άσκησης εκ μέρους οποιουδήποτε πιστωτή τριτανακοπής ή οποιουδήποτε άλλου ενδίκου μέσου σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά της απόφασης που θα επικυρώσει τη συμφωνία εξυγίανσης, η καταβολή του αναλογούντος και δια της συμφωνίας εξυγίανσης προσδιοριζόμενου ποσοστού τους αναστέλλεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της ασκηθείσης τριτανακοπής ή του ενδίκου μέσου.
27. Στη συμφωνία εξυγίανσης δύναται να προβλέπεται ότι από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων εκκινεί και η επιχειρηματική δραστηριότητα των νέων εταιρειών. Η εν λόγω ημερομηνία, κατά την οποία συντελείται η μεταβίβαση μέρους ενεργητικού και παθητικού προς τις νέες εταιρείες, αποτελεί τον κρίσιμο χρόνο για την ανάληψη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από αυτές.