- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 1 – Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

1. Προκειμένης της εξυγίανσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΝΒΕΕ»), σύμφωνα με τα άρθρα 31 επ. και 64 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αποκλειστικά αρμόδιος και εξουσιοδοτείται να συμβληθεί με τη ΝΒΕΕ, τους λοιπούς συναινούντες πιστωτές της εταιρείας αυτής, τυχόν εγγυητές ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, καθώς και με τις εταιρείες ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως οι τελευταίες νόμιμα εκπροσωπούνται, και να συνυπογράψει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του Πολεμικού Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων), καθώς και των λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από πάσης φύσης οφειλές φόρων, του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και λοιπών ασφαλιστικών φορέων, συμφωνία εξυγίανσης – μεταβίβασης επιχείρησης της ΝΒΕΕ κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Δεύτερου του Βιβλίου Πρώτου, καθώς και τα άρθρα 170 και 171 του ν. 4738/2020 (εφεξής «συμφωνία εξυγίανσης»). Για τις ανάγκες της συμφωνίας εξυγίανσης οι υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προσδιορίζονται βάσει κατάστασης πιστωτών που συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4738/2020 εντός τριμήνου από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης (στο εξής: «Ημερομηνία Κατάστασης Πιστωτών»).
2. Ο εμπειρογνώμονας, του οποίου η έκθεση συνοδεύει την αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4738/2020, προσδιορίζει το ελάχιστο ποσό που ικανοποιεί, κατά περίπτωση, την αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών κατά την έννοια του άρθρου 31 του αυτού νόμου (στο εξής: Ποσό Ανάκτησης). Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ως ποσό ανάκτησης ανά πιστωτή κατ’ ελάχιστον το ποσό Ανάκτησης, όπως αυτό ισχύει για τον αντίστοιχο πιστωτή, όπου αυτό ειδικότερα προβλέπεται στο παρόν.