- Υπουργείο Ανάπτυξης - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 6 – Έλεγχος-κυρώσεις

1. Ο έλεγχος νομιμότητας της χρήσης του ελληνικού σήματος ασκείται από τις υπηρεσίες του Γενικού Χη¬μείου του Κράτους στο πλαίσιο των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του ζύθου με την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα με το ν. 2963/1922 (Α’ 134) και την υπ. αρ. 1100/31.12.1987 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση και μεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» (Β’ 788), καθώς και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί τροφίμων, σύμφωνα με την περ. β’ του άρθρου 3. Ειδικότερα:
α. Η Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει τη ζυθοποιία, της οποίας τα προϊόντα διατίθενται με ελληνικό σήμα, ασκεί τον έλεγχο τήρησης των όρων χρήσης του σήματος.
β. Κατά την εξέταση δειγμάτων από την εγχώρια αγορά, η Χημική Υπηρεσία που διενεργεί την εξέταση των δειγμάτων που φέρουν το ελληνικό σήμα ελέγχει τη νομιμότητα χρήσης του.
γ. Η αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους ασκεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο, όσον αφο¬ρά τον έλεγχο χρήσης του ελληνικού σήματος.
2. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 194 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) είναι η αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία επιβάλει τις ως άνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του ίδιου άρ¬θρου, κατόπιν εισήγησης – αναφοράς της χημικής υπηρεσίας που ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία της ζυθοποιίας που παράγει το προϊόν που φέρει το ελληνικό σήμα ή ελέγχει την επισήμανση του προϊόντος.