- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 4 – Φορέας απονομής και ελέγχου του ελληνικού σήματος

Φορέας απονομής και ελέγχου του ελληνικού σήματος στον ζύθο ορίζεται η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους.