Άρθρο 4 Είδη Ενισχύσεων

1. Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό του φόρου που απαλλάσσεται συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

β. Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη.

2.  Οι ενισχύσεις των περιπτώσεων α’ και γ’ της προηγουμένης παραγράφου συνυπολογίζονται στα ποσοστά ενίσχυσης του άρθρου 5 του παρόντος, με βάση το κόστος του επενδυτικού σχεδίου και ανάγονται ως ισόποσο επιχορήγησης αυτού.

3.  Όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μέχρι του ανωτάτου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως ισχύει.

4. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου για το ποσό που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό, δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια χαμηλού κόστους, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Στην περίπτωση αυτή το όφελος από την ανωτέρω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης το οποίο δεν μπορεί να  υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

  Γ. Σχετικά με τα είδη των ενισχύσεων

  (Επιχορήγηση, Φορολογικές Απαλλαγές, Χρηματοδοτική Μίσθωση, Κεφάλαια Κίνησης, Φορολογική Σταθερότητα, Κίνητρα για επαναπατρισμό επιχειρήσεων, ενίσχυση της αγοράς οικοπέδου) :

  • Διαπιστώνουμε ότι στο Ν/Σ για το νέο επενδυτικό Νόμο υπάρχει μια στόχευση προς τις κερδοφόρες επιχειρήσεις, δηλαδή οι ενισχύσεις μέσω αφορολογήτων αποθεματικών εις βάρος της επιχορήγησης. Τα αφορολόγητα αποθεματικά λειτουργούν σαν μια μορφή χρηματοδότησης μόνο όταν υπάρχουν κέρδη. Σε μια κοινότητα που η επιχειρηματικότητα και δη στην περιφέρεια παρουσιάζει συχνά κέρδη και ή πολλές φορές ελάχιστα κέρδη ή καθόλου κέρδη και ακόμα και ζημίες πιστεύουμε ότι σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο χρηματοδότησης, το κίνητρο αυτό είναι ως μη υφιστάμενο. Αυτό μπορεί να ισχύσει για τα μελλοντικά κέρδη σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Το θέμα της ρευστότητας που είναι το ζητούμενο σε μία αρχική, σ’ ένα αρχικό επίπεδο επένδυσης, σαφώς δεν αντιμετωπίζεται μ’ αυτή τη φιλοσοφία. Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση των επιχορηγήσεων εις βάρος των αφορολόγητων αποθεματικών στο Νομό Σερρών ειδικά, σε συνδυασμό και με τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης θα βοηθήσουν πραγματικά την ανάπτυξή του, καθώς και την προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Νομό Σερρών οι μεγαλύτερες επενδύσεις που έγιναν, πραγματοποιήθηκαν όταν με τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο (Ν. 3299/04), τα ποσοστά επιχορήγησης του Νομού Σερρών έφταναν το ύψιστο ποσοστό του 55%.
  • Εναλλακτικά προτείνουμε, στους 10 νομούς με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ να υπάρχει μεγαλύτερη ενίσχυση στο κίνητρο της επιχορήγησης έναντι της φορολογικής απαλλαγής.
  • Στο θέμα αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι μας βρίσκει σύμφωνους η άποψη του ΣΒΒΕ, την οποία και παραθέτουμε:
  «Η ελκυστικότητα του Νέου Νόμου για την υλοποίηση επενδύσεων στην περιφέρεια παραμένει ζητούμενο. Το κείμενο του Σχεδίου Νόμου που έχει δοθεί στη δημόσια διαβούλευση δημιουργεί την εντύπωση της στόχευσης προς την ενίσχυση κερδοφόρων επιχειρήσεων αφού περιορίζει τις επιχορηγήσεις και γενικεύει τις φορολογικές απαλλαγές. Είναι γνωστό ότι οι φορολογικές απαλλαγές αφορούν κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις με υψηλή κερδοφορία. Δυστυχώς όμως η συντριπτική πλειοψηφία των κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας δεν είναι εγκατεστημένες στην Περιφέρεια αλλά στο Κέντρο. Έτσι υπάρχει ο κίνδυνος η πλειονότητα των επιχειρήσεων της Περιφέρειας που δεν παρουσιάζουν σημαντικά κέρδη να μην μπορέσουν να επωφεληθούν από τις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου, τόσο για τον παραγωγικό τους εκσυγχρονισμό όσο και για την παραγωγή νέων προϊόντων. Το γεγονός αυτό μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά προβλήματα ελκυστικότητας του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου ενώ είναι δυνατόν εν δυνάμει να οδηγήσει στη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας με έδρα την ελληνική Περιφέρεια»

  • Σε σχέση με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, ιδιαίτερη βαρύτητα θεωρούμε ότι έχει η ύπαρξη φορολογικής σταθερότητας για ένα χρονικό ορίζοντα ικανοποιητικό τέτοιον που να θεωρεί ο επενδυτής ότι θα μπορέσει να κάνει την απόσβεση της επένδυσης, και να μην υφίσταται τις οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις, που ενδεχομένως θα προκύψουν από μελλοντικούς νόμους.
  • Μια επιχείρηση χρειάζεται κεφάλαια κίνησης με εγγυοδοσία του ελληνικού δημοσίου έως τη τελική εξόφληση της επιδότησης. Θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο να δώσει την εγγύησή του στις Τράπεζες για να μπορεί να αντλεί κεφάλαιο κίνησης η επιχείρηση έχοντας την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να καθοριστούν ειδικά επενδυτικά χαμηλά επιτόκια για τις επιχειρήσεις και μέσω των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που εξήγγειλε το Υπουργείο.
  • Πάνω από 100 βορειοελλαδίτικες επιχειρήσεις είναι στη γείτονα χώρα, τη Βουλγαρία. Δεδομένης της πραγματικής πρόθεσης της Κυβέρνησης για προσέλκυση επενδύσεων, προτείνουμε να υπάρχουν ειδικά κίνητρα (π.χ. φορολογικές απαλλαγές, αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης) για τον επαναπατρισμό αυτών των επιχειρήσεων, όχι μόνο των σερραϊκών, προκειμένου να μετεγκαθίστανται στην Ελλάδα και ειδικά σε παραμεθόριους νομούς, όπως στο Νομό Σερρών, που λόγω και της γεωγραφικής του θέσης, αποτελεί την κύρια είσοδο της χώρας στην Ε.Ε μέσω της Βουλγαρίας.
  • Προτείνουμε την ενίσχυση και της αγοράς οικοπέδου, ιδιαίτερα σε ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ. (σε ποσοστό μέχρι 10% του κόστους, όπως ίσχυε στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο 3299/04).

 • Η ελληνική εμπειρία έχει δείξει ότι οι κατά καιρούς ενισχύσεις με τη μορφή που πραγματοποιήθηκαν δημιούργησαν αρνητικές εξελίξεις στα επενδυτικά σχέδια.

  Πιο συγκεκριμένα:

  1) οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν όσον αφορά την λήψη της επένδυσης ως κίνητρο την είσπραξη αυτής κατά το όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Με τον τρόπο λοιπόν που λειτούργησαν οι οικονομικές ενισχύσεις έως σήμερα οι ενδιαφερόμενοι προσπαθούσαν σε αρκετές περιπτώσεις αφενός να υπερτιμολογούν τα έργα σε συνεργασία με τους συμβούλους κατασκευής και αφετέρου αφού εισέπραταν τις επιχορηγήσεις δεν δύσταζαν να αποχωρούν πλήρως από τη συνέχιση της επένδυσης.

  2) Ως αποτέλεσμα των υπερτιμολογήσεων, μπορούσε κανείς χωρίς να έχει ουσιαστικά καταβάλλει την παραμικρή συμμετοχή, να κατασκευάσει ένα έργο. Οφείλουμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε, ιδιώς υπό τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, να διαφυλάξουμε όσο περισσότερο μπορούμε, την ορθή κατανομή των κονδυλίων.

  3) Οι έλεγχοι των προϋπολογισμών των έλεγχων πρέπει να είναι ουσιαστικότεροι και να δημιουργηθόύν εξειδικευμένες ομάδες επικύρωσης τους. Ο ενδιαφερόμενος προτού εισπράξει ή επωφεληθεί της παραμικρής ενίσχυσης θα πρέπει να παράσχει παλλαπλές προσφορές κατασκευής ενός έργου και όχι από ένα και μόνο προμηθευτή (ο οποίος ενδεχομένως να ήταν συγκεκριμένη επιλόγη για να επιτευχθεί η προσδοκόμενη υπερτιμολόγηση). Μπορείτε αν θέλετε να δημιουργήσετε συγκεκριμένο ιστότοπο της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης των Ενισχύσεων, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να είναι υποχρεωμένος μόνο μέσω αυτού του ιστότοπου να μπορεί να ζητήσει προσφορές για την κατασκευή του έργου του. Με αυτό τον τρόπο, ακόμα και αν κάποιος ενδιαφερόμενος προσπαθεί να συνάψει συμφωνία με συγκεκριμένο προμηθευτή προκειμένου να υπετιμολογηθεί το έργο, η ίδια η αγορά να αναστείλει τις ενέργειες αυτές μέσω της ενεργοποίησης των ανταγωνιστών προμηθευτών οι οποίοι θα υποβάλλουν συμφερότερες προσφορές και αρτιότερες τεχνικά. Έτσι χτυπάτε τις υπερτιμολογήσεις στην πηγή τους.

  4) Στην τακτική κάποιων να εισπράτουν την ενίσχυση και μετά να εξαφανίζονται η λύση είναι πολύ απλή. Καμία ενίσχυση επί του κόστους κατασκευής, το οποίο θα λειτουργήσει και ως αντικίνητρο για τις υπερτιμολογήσεις. Εάν εγκρίνεται προς ενίσχυση μια επένδυση, τότε αυτή να χρηματοδοτείται από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο έχει καλύτερο στελεχιακό προσωπικό για την παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων και εν συνεχεία οι ενισχύσεις να δίνονται με τη μορφή ποσών επί των κερδών της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν ως κίνητρο να λειτουργήσει η επένδυση τους όσο περισσότερα χρόνια (άρα διατήρηση και των θέσεων εργασίας) και μάλιστα να εμφανίζουν το σύνολο των εσόδων τους και όχι να το υποκρύπτουν καθόσον όσο περισσότερα κέρδη τόσο περισσότερη ωφέλεια. Ενισχύστε ενδιαφερόμενους που έχουν πιστέψει στην επένδυση τους και γιαυτό είναι διατεθημένοι να την τρέξουν μέχρι τέλους και με ανάλυψη τους δικού τους επιχειρηματικού κινδύνου.

  5) Επίσης, ενισχύστε τον έλεγχο των έργων μέσω της καλύτερης εποπτείας τους από τις αρμόδιες αρχές. Οι πολύ μεγάλες επενδύσεις να επιβάλλεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές και τεχνικούς υπευθύνους. Παρακολουθήστε την εξέλιξη των έργων και όσα από αυτά αποτύχουν για λόγους που αποδεικνύεται ότι οφείλεται σε απάτη, να λειτουργεί αυτεπάγγελτα διαδικασία κατά του συνόλου του διοικητικού συμβουλίων, των εποπτών και των ορκωτών ελεγκτών για πλήρη διερεύνηση των ευθυνών τους.

  Συμπερασματικά προτείνω οι ενισχύσεις να έχουν την μορφή ποσών επί των κερδών ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει ως κίνητρο τη λειτουργία και μάλιστα επικερδή της επένδυσης. Ζημιογόνες επενδύσεις δεν χρειάζεται να αποσπάσουν την παραμικρής ενίσχυση στην παρούσα οικονομική συγκυρία. Επιπλέον, έτσι θα απαλοιφθεί το φαινόμενο των υπερτιμολογήσεων και παράνομων συναλλαγών επιστροφής ΦΠΑ. Τέλος, με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι θα θελήσουν να λειτουργήσει όσο πιο άμεσα δύναται, ή επένδυση τους αλλά και να έχει παραχθεί με το μικρότερο κόστος (ώστε να είναι αυξημένα τα κέρδη πάνω στα οποία θα υπολογίζεται η ενίσχυση) καθώς και να διαρκέσει όσο περισσότερα έτη μπορεί ώστε να επωφεληθεί του μεγαλύτερου ποσού ενίσχυσης και όχι να εξαφανιστεί την επόμενη μέρα της είσπραξης της τελευταίας δόσης της επιδότησης.

  Σας ευχαριστώ πολύ για το χώρο που μας δόθηκε.

  Ελεγκτικό Γραφείο
  Ντάβου Παναγιώτη

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

  info@pdavos.gr
  http://www.pdavos.gr

 • Θα θέλαμε να επισημάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας επί του σχεδίου νόμου και τις αντίστοιχες προτάσεις που αφορούν:

  Άρθρο 8
  Όροι Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων

  4. Ελάχιστο ύψος επένδυσης

  α. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου ορίζεται, με βάση το μέγεθος του φορέα, σύμφωνα με την σχετική κατάταξη της Ε.Ε. (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, Παράρτημα Ι), ως εξής :
  – Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.
  – Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.
  – Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.
  – Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ.

  Προτείνουμε προκείμενου τα επενδυτικά σχέδια να γίνουν πιο ελκυστικά και πιο ρεαλιστικά σε σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς αυτά να μειωθούν κατά το ήμισυ και επομένως να διαμορφωθούν ως ακολούθως:

  – Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ.
  – Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ.
  – Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ.

  Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1α (Είδη Ενισχύσεων )
  Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
  α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό του φόρου που απαλλάσσεται συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό

  Σύμφωνα με το άρθρο 5 τα ποσοστά για την Αργολίδα διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  Περιφέρειες Νομοί ΑΕΠ κκ 2007 (Μέσος Όρος Χώρας =100) Ζώνες Όρια
  Εγκεκριμένου ΧΠΕ Ποσοστά ενίσχυσης
  Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

  Αργολίδα 78,99 Β 30% 30% 35% 40%

  Συνολικά παρατηρούμε ότι για να προτιμηθεί από έναν υποψήφιο επενδυτή το καθεστώς των φορολογικών απαλλαγών θα πρέπει το ποσοστό που θα χρησιμοποιηθεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό επιχορήγησης που διέπει μια επένδυση (30% έως 40%) στην περίπτωση του Νομού Αργολίδας για παράδειγμα. Ένας επενδυτής λοιπόν της Αργολίδας δεν θα έχει παραπάνω από αυτά τα ποσοστά, φορολογικές απαλλαγές.
  Σημειώνουμε ότι στους δύο προηγούμενους επενδυτικούς Νόμους, τα ποσοστά αυτά ανέρχονταν σε 75% και στην συνέχεια αυξήθηκαν στο 100%. Θεωρούμε ότι οι φορολογικές απαλλαγές προκειμένου να προτιμηθούν από τους υποψήφιους επενδυτές θα πρέπει να είναι στα επίπεδα των δύο προηγούμενων νόμων.

  Επίσης, καμία αναφορά δεν γίνεται από το παρόν σχέδιο νόμου για τις φορολογικές απαλλαγές των ιδιωτικών επενδύσεων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του επενδυτικού νόμου κατά την διάρκεια του 2010, παρά τις υποσχέσεις του υπουργού , με αποτέλεσμα πολλές κερδοφόρες επιχειρήσεις που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας να αδικούνται. Προτείνουμε λοιπόν για το σκέλος των φορολογικών απαλλαγών και όχι των ενισχύσεων να λειτουργήσει αναδρομικά υπέρ των επιχειρήσεων που υλοποίησαν επενδύσεις κατά την διάρκεια του 2010.

  Με εκτίμηση,

  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 14:58 | Μαλούτας Λάζαρος

  Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του νέου αναπτυξιακού νομού σας επισυνάπτω επιστολή που είχα στείλει στην Υπουργό Οικονομικών κατά την ανάλογη διαδικασία που έλαβε χώρα για το προηγούμενο σχέδιο νόμου.

  Με αφορμή την δημόσια διαβούλευση του νέου αναπτυξιακού νόμου επιθυμώ να θέσω υπ’ όψιν σας μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Νομού Κοζάνης και επιβάλλουν, κατά την γνώμη μου, την αναθεώρηση των ρυθμίσεων που προβλέπει το σχέδιο νόμου.
  Όπως αναφέρεται στο Σ/Ν σκοπός των ενισχύσεων είναι η υποστήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να προωθηθεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η περιφερειακή σύγκλιση η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η οικονομική κοινωνική συνοχή της χώρας. Για να υπηρετηθεί αυτός ο σκοπός απαιτείται να διαμορφωθεί ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο που θα βασίζετε στην ανταγωνιστικότητα την ποιότητα την εξωστρέφεια, την παραγωγή μεταφορά και αξιοποίηση της νέας γνώσης, την καινοτομία, την παραγωγική αναδιάρθρωση, την πράσινη επιχειρηματικότητα και την δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης στη χώρα.
  Τα τελευταία όμως χρόνια κύριε Υπουργέ, η Δυτική Μακεδονία ο Ν. Κοζάνης, η Κοζάνη έχουν εισέλθει σε μια περίοδο έντονης κρίσης.
   Ο περιορισμός των εργαζομένων στη ΔΕΗ
   Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας
   Τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης
   Η βάση του 10 για την εισαγωγή σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
   Η συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας
   Η διεθνής οικονομική κρίση,
   Η μείωση του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ στην περιοχή
   Η πληθυσμιακή συρρίκνωση του Νομού
  έχουν περιορίσει ιδιαίτερα το παραγόμενο προϊόν στην περιοχή.
  Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το παλαιότερο κύμα αποβιομηχάνισης (ΑΕΒΑΛ, ΜΑΒΕ, ΕΛΣΙ), την παρατεταμένη επενδυτική άπνοια, διαμορφώνουν ένα τοπίο ιδιαίτερα ζοφερό για το μέλλον της περιοχής. Ιδιαίτερα ζοφερό αφού πέρα από την αναμφισβήτητη περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική και η έλλειψη αναπτυξιακού προτύπου για την περιοχή. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται ζωντανά απ’ τα δεκάδες κλειστά καταστήματα στο κέντρο της πόλης.
  Ο Πρωθυπουργός της χώρας στην ομιλία του στην Κοζάνη στις 10/09/2009 παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για το μέλλον της περιοχής τόνισε πως «αργά ή γρήγορα ο λιγνίτης θα τελειώσει. Εμείς θέλουμε η Κοζάνη με την ενεργειακή της τεχνογνωσία να πρωτοστατήσει και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η ΔΕΗ να μπει δυνατά στις νέες και καθαρές τεχνολογίες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ».
  Οι ανάγκες αυτές της περιοχής που περιγράφονται παραπάνω δεν υπηρετούνται κατά την γνώμη μου από το συζητούμενο Σ/Ν. Για άλλη μια φορά η περιοχή μας είναι δέσμια του υψηλού ΑΕΠ που φαίνεται να παράγεται στην περιοχή λόγω της εντονότατης παρουσίας της ΔΕΗ, και της καθοριστικής συμμετοχής της στο παραγόμενο προϊόν στο νομό.
  Είναι αυτή λοιπόν η δραστηριότητα της ΔΕΗ που κατατάσσει το Ν. Κοζάνης στη Β΄ Ζώνη βάσει του παραγόμενου ΑΕΠ. Είναι αυτή η δραστηριότητα που παραγνωρίζοντας τα πραγματικά οικονομικά και αναπτυξιακά στοιχεία του Νομού, τον διαφοροποιεί απ’ τους υπόλοιπους Νομούς της Δυτικής Μακεδονίας.
  Στο νομό Κοζάνης ξεκίνησε και στο επόμενο διάστημα θα γίνεται ακόμα πιο φανερό, η αναδιάρθρωση της ηλεκτροπαραγωγής με την συρρίκνωση της λιγνιτικής παραγωγής (σήμερα μόλις ξεπερνάει το 50% όταν πριν μερικά χρόνια ήταν πάνω από 70%). Εάν σήμερα δεν δρομολογήσουμε μέτρα που να:
  • Προσελκύουν τις ιδιωτικές επενδύσεις
  • Δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον στην περιοχή για ΑΠΕ και καθαρές τεχνολογίες,
  φοβάμαι πως στο άμεσο μέλλον η οικονομική κατάσταση του Νομού Κοζάνης θα επιδεινωθεί δραματικά .
  Είναι λοιπόν ιδιαίτερα κρίσιμο ο Ν. Κοζάνης να επαχθεί στην Γ΄ ζώνη ενισχύσεων προκειμένου να υπηρετούνται οι βασικοί σκοποί του Σ/Ν δηλαδή η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η περιφερειακή σύγκλιση, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας.

 • Στα είδη των ενισχύσεων, σημαντικό κίνητρο – θα αποτελέσει η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. Τέτοιες κατά κύριο λόγο είναι οι ξενοδοχειακές και μάλιστα ιδιαίτερα οι των υψηλών κατηγοριών όπου η σχέση εργαζομένων προς πελάτες είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

  4.1.α

  Θα πρέπει να τονισθεί ότι στον κλάδο των ξενοδοχείων το μέτρο της φορολογικής απαλλαγής έχει ελάχιστο και πολύ ετεροχρονισμένο πρακτικό αποτέλεσμα. Αυτή η πραγματικότητα καθιστά εντονότερη την ανάγκη διατήρησης για τις τουριστικές επενδύσεις της θεσμοθέτησης των κινήτρων επιδότησης κεφαλαίου και ασφαλιστικών εισφορών. Τα περιθώρια κερδοφορίας σε αυτήν την κατηγορία επιχειρήσεων, είναι ακόμη και σε ομαλές περιόδους, εξαιρετικά περιορισμένα και, κύρια, αρχίζουν να εμφανίζονται στην καλύτερη των περιπτώσεων μετά την πάροδο τουλάχιστον μίας 4-ετίας. Στην παρούσα εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία, αυτή η ιδιαιτερότητα έχει ακόμη μεγαλύτερο βάρος γιατί, όπως προκύπτει από το σύνολο των ισολογισμών των μεγαλύτερων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων το 2009, η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι ιδιαίτερα ζημιογόνα. Το δε 2010 θα παρουσιάσει ακόμη δυσμενέστερη εικόνα.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 14:13 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  ΠΑΡ. 3

  Οι συνδυαστικές μορφές ενισχύσεων είναι πολύ αναπτυξιακές, προοδευτικές, πρωτοποριακές. Εάν μια επένδυση έχει αρχίσει με προηγούμενο Νόμο και δεν έχει ολοκληρωθεί, για το υπόλοιπο έργο να μπορεί να ενταχθεί στα κίνητρα του Νέου Νόμου, καθότι οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί Νόμοι δεν προέβλεπαν συνδυαστική μορφή ενισχύσεων και πολλά έργα κινδυνεύουν να μείνουν στη μέση.

 • 15 Δεκεμβρίου 2010, 20:54 | ΓΔΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

  Η φορολογική απαλλαγή σαν κίνητρο

  ΣΧΟΛΙΟ: Το ερώτημα είναι κατά πόσο η φορολογική απαλλαγή μπορεί να αποτελέσει είδος κινήτρου, για κάθε περίπτωση.
  Ας πούμε ότι κάποιος κατασκευάζει σε ένα νησί του Β. Αιγαίου ένα ξενοδοχείο 50 κλινών.
  Το εκτιμώμενο κόστος του ξενοδοχείου είναι περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ και επομένως ο επενδυτής αυτός δικαιούται ενίσχυση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
  Ας εξετάσουμε να δούμε εάν επιλέξει τη φορολογική απαλλαγή σαν κίνητρο, αν θα έχει κάποιο όφελος ή όχι;
  Ένα ξενοδοχείο 50 κλινών, στην πλέον καλή περίπτωση μπορεί να φτάσει ένα κύκλο εργασιών 600 χιλιάδες και πάλι στην πλέον καλή περίπτωση μπορεί να έχει περίπου 400 χιλιάδες κέρδη προ αποσβέσεων. Όμως, έχοντας κάνει μια επένδυση 3 εκατομμυρίων, έχει μια απόσβεση τουλάχιστον 200 χιλιάδες για τα πρώτα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Έτσι, τα φορολογητέα κέρδη του, πάλι στην καλύτερη περίπτωση, δεν ξεπερνούν τις 200.000 € και ο φόρος που αντιστοιχεί σε αυτά δεν ξεπερνά τις 50.000 €. Με βάση τους παραπάνω απλοϊκούς συλλογισμούς (δεν υπολογίσαμε καν ότι τα ένα – δύο πρώτα χρόνια, τα αποτελέσματα θα είναι κάπως μειωμένα σε σχέση με τις προβλέψεις), ο επενδυτής αυτός χρειάζεται 30 χρόνια να μην πληρώνει φόρο για να λάβει στο ακέραιο τα κίνητρα του νόμου. Όμως, η εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής είναι μόνο για 8 χρόνια και ούτως ή άλλως δεν θα είχε και νόημα για τον επενδυτή να ενισχύεται για περισσότερα χρόνια.

 • 15 Δεκεμβρίου 2010, 15:42 | ΓΔΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

  Άρθρο 4, παρ. 4.
  Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου για το ποσό που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό, δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια χαμηλού κόστους, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Στην περίπτωση αυτή το όφελος από την ανωτέρω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

  ΣΧΟΛΙΟ: Είναι πολύ ασαφής η διαδικασία ενεργοποίησης του ΕΤΕΑΝ, όπως και ο υπολογισμός του προκύπτοντος οφέλους, από το χαμηλότοκο δάνειο. Πάντως, αντίστοιχες περιπτώσεις ενίσχυσης με επιδότηση επιτοκίου, μέσω Τραπεζών, δεν είχαν τύχη μέχρι σήμερα, γιατί οι Τράπεζες έδρασαν ανταγωνιστικά σε αυτές. Προτείνεται η υπαγωγή της επένδυσης στα χαμηλότοκα δάνεια του ΕΤΕΑΝ να προκύπτει από την απόφαση υπαγωγής και ο επενδυτής να επιλέγει την Τράπεζα, μέσω της οποίας θα λάβει το δάνειο από τους πόρους του Ταμείου.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 21:50 | Φίλιππος Ι. Καρυπίδης

  1(α) Μήπως πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αναφέρεται αμέσως παρακάτω;
  1(β). Θα πρότεινα να εξεταστεί το ενδεχόμενο η επιχορήγηση να παίρνει και μορφή: α) κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να απαλλάσσεται η επιχείρηση για ένα χρονικό διάστημα από την καταβολή τους και β) επιδότησης επιτοκίου δανεισμού (εκτός αν καλύπτεται από την περίπτωση 4 του άρθρου 4 του παρόντος).

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 20:34 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Αναφορικά με τις παρεχόμενες ενισχύσεις μήπως θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα μίσθωσης γής και κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο και είναι σε αχρηστία.
  Π.χ. μία νέα παραγωγική μονάδα αντί να λάβει χρηματική επιδότηση μπορεί να εγκατασταθεί σε δημόσια γή (ΒΙ.ΠΑ. ΒΙ.ΠΕ.) ή κτήριο του δημοσίου που δεν χρησιμοποιείται με συμβολική μίσθωση, χρονικά προκαθορισμένη, για τη συγκεκριμμένη, προτεινόμενη χρήση.
  Τέλος θα πρέπει να ορίζεται πόσο ακριβώς είναι το επιτόκιο ενός δανείου χαμηλού κόστους καθώς οι τράπεζες θεωρούν χαμηλότοκο ένα δάνειο με επιτόκιο 8,0% (βλ. πρόγραμμα «εξοικονομώ»)

 • ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΣΩΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 60 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ.
  Π.Χ. ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΜΕ 400 ΚΑΤΟΙΟΚΟΥΣ ΣΗΜΑΡΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ. ΑΡΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΗΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΟΜΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΕΔΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΗΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΕΙΡΑΝ ΣΕΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ.

  ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

  Θεσσαλονίκη, Ιβήριδος 9, τ.κ.54351, τηλ.2310905164 fax 2310 903721
  http://www.loutropoleis.com, info@loutropoleis.com, anestis9@hol.gr

  Θεσσαλονίκη 6.12.2010

  Θέμα :Ενημερωτική επιστολή και προτάσεις για την ανάπτυξη των ελληνικών λουτροπόλεων

  Αποστολή: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης.
  Κοινοποίηση:
  Προς Περιφερειάρχες και Δημάρχους όλης της χωράς που στα όρια τους υπάρχουν φυσικοί ιαματικοί πόροι. Μ.Μ.Ε.

  Αγαπητές κύριες αγαπητοί κύριοι
  Κύριε Υπουργέ,

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας στην τελευταία συνεδρίαση του 24/11/2010 συζήτησε την κατάσταση στο χώρο των ιαματικών φυσικών πόρων και τις εξελίξεις στη διοικητική του λειτουργία με βάση και τις αλλαγές που θα λάβουν χώρα από την 1η Ιανουαρίου με την εφαρμογή του «Καλλικράτη».
  Αποφασίστηκε ότι κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης των διαθέσεων του για το ζήτημα καθώς και της ενημέρωσης όλων των περιφερειαρχών και των τοπικών αρχόντων που εκλέχτηκαν πρόσφατα για τα θέματα του θεραπευτικού Τουρισμού, (ιδιαίτερα αυτών που εξελέγησαν και στο παρελθόν δε είχαν ασχοληθεί καθόλου με το ζήτημα).
  Δυστυχώς μετά από 25 χρόνια αγώνων και προσπαθειών δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα που τίθεται για το τι «είδους ανάπτυξη θέλουμε». Πριν 25 χρόνια το σύνθημα από όλους τους φορείς ήταν: «Τα λουτρά στην τοπική αυτοδιοίκηση». Σήμερα, με την κατάσταση όπως έχει εξελιχθεί στον ελλαδικό χώρο, για τις ιαματικές πήγες υπάρχουν τρεις φορείς ανάπτυξης, οι ιδιώτες, τα Ε.Τ.Α. Α.Ε., και οι ΟΤΑ.

  Κύριε Υπουργέ,
  Με την εμπειρία μας και τη διάθεση μας για προσφορά, αλλά και σε συνάρτηση με το φημολογούμενο προς κατάρτιση νέο νομοσχέδιο περί Ιαματικού Τουρισμού από το Υπουργείο Τουρισμού, επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε και τις δικές μας προτάσεις προκειμένου να συμβάλουμε στην κατάρτιση ενός νομοσχέδιου που θα δώσει τέλος στην σημερινή στασιμότητα (είναι γνωστό ότι ο τελευταίος νόμος της κ. Πετραλιά του 2006 είναι ανεφάρμοστος). Τις προτάσεις μας μπορούμε να σας τις αναπτύξουμε και προφορικά αν φυσικά το επιθυμείτε.

  Ποια είναι σήμερα η κατάσταση:
  Δημοτικές Επιχειρήσεις
  Πανελλαδικά, πολλές από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτές τα πήγαν μάλλον καλά μέχρι σήμερα, και άλλες όχι και τόσο καλά γιατί από τα έσοδα των λουτροπόλεων αρκετοί δήμαρχοι έκαναν πολιτικά παιχνίδια, όπως προσλήψεις επιπλέον προσωπικού ή έργα κ.λπ. με αποτέλεσμα η λουτρόπολη να υποβαθμίζετε από έργα υποδομής και στο τέλος πολλές να κινδυνεύουν και με χρεοκοπία
  Σήμερα λειτουργούν δημοτικές επιχειρήσεις στα λουτρά Αριδαίας, Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Απολλωνίας (που σήμερα η δημοτική επιχείρηση τα έχει μετατρέψει σε Α.Ε. με μοναδικό μέτοχο το δήμο), Αγίας Παρασκευής, Τραϊανούπολης στην Αλεξανδρούπολη, δήμου Μυτιλήνης, δήμου Αετού Φλώρινας, Σαμοθράκης, Κρηνίδων, Ελευθερών ( που διοικούνται από τη Νομαρχίας Καβάλας). Λαγκαδά, Νισύρου, Λουτρακίου Περαχώρας Κορίνθου, κ.α.
  Όλες αυτές οι λουτροπόλεις λειτουργούν σήμερα μέσα στο πλαίσιο στο οποίο αναφέρθηκε ποιο πάνω, δηλ. ως δημοτικές επιχειρήσεις.

  Απαξίωση
  Σημειώνουμε ότι οι νέες εγκαταστάσεις των λουτρών του δήμου Απολλωνίας, παραμένουν κλειστά εξαιτίας της διένεξης του δήμου με την Τράπεζα Πειραιώς. Οι νέες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπο ανάπτυξης και για τις υπόλοιπες λουτροπόλεις. Είναι γνωστό ότι το κόστος κατασκευής ξεπέρασε τα 8 δις. δραχμές. Δυστυχώς συνεχίζουν εδώ και 8 χρόνια να παραμένουν θεόκλειστα λόγω των μικροσυμφερόντων κατοίκων της περιοχής που μπλοκάρουν την επίλυση του προβλήματος.
  Υπάρχουν και άλλες λουτροπόλεις όπως π.χ. τα λουτρά Θέρμης του δήμου Θεσσαλονίκης, που εδώ και δυο χρόνια είναι κλειστά.
  Εμείς επαναφέρουμε την πρόταση μας για την αξιοποίηση του οικοπέδου των 500 στρεμμάτων της λουτρόπολης για την μεταφορά της Δ.Ε.Θ. και την ανάδειξη του θεραπευτικού τουρισμού με μία μόνιμη έκθεση στο χώρο των λουτρών. Η μετεγκατάσταση αυτή της Δ.Ε.Θ. θα βοηθήσει τον τουρισμό, αλλά και το εμπόριο, καθώς σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το αεροδρόμιο.

  Εταιρίες Α.Ε.
  Άλλος τρόπος ανάπτυξης εκτός από τις δημοτικές επιχειρήσεις, ήταν να σχηματιστούν εταιρίες Α.Ε., και αυτό άρχισε να εφαρμόζεται σε αρκετές λουτροπόλεις, δίχως καμία όμως χρηματοδότηση από κάποιο αναπτυξιακό νόμο. Παρά την έλλειψη της χρηματοδότησης αρκετές τα κατάφεραν αρκετά καλά.

  Ε.Τ.Α. Α.Ε.
  Υπάρχουν και οι λουτροπόλεις που διοικητικά ανήκουν στα Ε.Τ.Α. Α.Ε. (Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης), που είναι ίσως και οι πιο γνωστές από ιστορικής πλευράς. Δυστυχώς εκτός από τα Λουτρά Αιδηψού όλες οι άλλες φυτοζωούν, όπως τα λουτρά Θερμοπυλών του δήμου Λαμιέων, τα λουτρά της Κύθνου, τα λουτρά Καϊάφα, τα λουτρά Ύπατης (παρά τις νέες επενδύσεις που έχουν γίνει), τα λουτρά Νιγρίτας, τα λουτρά Μεθάνων και τα λουτρά Καϊάφα.
  Σήμερα για να γίνουν ανταγωνιστικές οι παραπάνω λουτροπόλεις χρειάζονται επενδύσεις και η αξιοποίηση των κατά καιρούς προτάσεων που έγιναν από τα Ε.Τ.Α. Α.Ε. και οι οποίες δυστυχώς μείνανε στα συρτάρια κάποιων υπηρεσιών του ελληνικού κράτους.

  Ιδιωτική πρωτοβουλία
  Διπλά στους δύο αυτούς πυλώνες αναπτύσσεται και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο τελευταίος νόμος του 2006 του Υπουργείου Τουρισμού ευνοούσε αυτήν την μορφή ανάπτυξης. Ο μηχανισμός όμως του Ε.Ο.Τ. και των Ε.Τ.Α. Α.Ε. δεν τα κατάφεραν μέχρι σήμερα να προχωρήσουν στην πολιτική που χάραζε το νομοσχέδιο.
  Παράδειγμα ανάπτυξης αυτής της μορφής αποτελούν τα λουτρά Πλατυστόμου, τα λουτρά Άργους Ορεστικού, που τα λειτουργούν ιδιώτες και ξενοδοχειακές μονάδες, όπως π.χ. στην Αιδηψό το Silla, το ξενοδοχείο Γαλήνη στα λουτρά των Καμένων Βούρλων όπου το υψηλό κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών αποθαρρύνει τη χρήση από πολλούς ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

  Μεταλλικά νερά
  Ένα άλλο κεφάλαιο των ιαματικών φυσικών πόρων είναι τα μεταλλικά νερά που πηγάζουν πολλές λουτροπόλεις, όπως αυτές της Σουρωτής, τα Δουμπιά και στο Λουτράκι Κορινθίας. Η εκμετάλλευση και η ανάπτυξής τους ξεκίνησε από παλιά και σήμερα λειτουργούν ως εμπορικές επιχειρήσεις.

  Ευρώπη
  Στην Ευρώπη, και κυρίως στην Ιταλία όπου ο θεραπευτικός τουρισμός είναι πολύ αναπτυγμένος, έχει αναπτυχθεί η εξής φιλοσοφία, τα λουτρά, με το χώρο και την υποδομή τους, ανήκουν αποκλειστικά στο δήμο ή στην περιφέρεια του δήμου. Ο κάθε δήμος έχει τη δική του «σημαία» και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την ανάπτυξη της λουτρόπολης.
  Σημειωτέων ότι υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός μεταξύ των δήμων επειδή στην Ιταλία ο θεραπευτικός τουρισμός είναι ένα από τα μεγάλα κεφάλαια του εθνικού τουρισμού, κάτι που στην Ελλάδα υποτιμήθηκε σε μεγάλο βαθμό.
  Παράλληλα ο άλλος μηχανισμός αναφορικά με την ανάπτυξη μιας λουτρόπολης (ξενοδοχεία, διάφορες εγκαταστάσεις κλπ.) είναι υπόθεση των ιδιωτών και όχι των δήμων.

  Προτάσεις
  Σήμερα ο όποιος τρόπος ανάπτυξης των ελληνικών λουτροπόλεων ξεκινάει από την αλαλαγή του νόμου του 2006 περί ανάπτυξης του Ιαματικού Τουρισμού, βάση του οποίου (άρθρα 6, 16 και 19 του νόμου), μεταφέρουν όλες τις λουτροπόλεις στην αρμοδιότητα ενός όχι και τόσο καλού μηχανισμού, όπως είναι ο σημερινός Ε.Ο.Τ. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να μπλοκάρει και να μην καρποφορεί κάθε νέα πρωτοβουλία. Παράλληλα δεν έχει προχωρήσει καθόλου και η διαδικασία αναγνώρισης των ιαματικών πηγών με ευθύνη του Οργανισμού.
  Πρόταση μας είναι η αλλαγή του νόμου του 2006 και η παραχώρηση των ιαματικών πηγών στους δήμους, με την παράλληλη προαιρετική μετατροπή των δημοτικών επιχειρήσεων σε εταιρίες Α.Ε. με αποκλειστικό δικαίωμα την ανάπτυξη των λουτρικών εγκαταστάσεων.
  Προτείνουμε επίσης την άμεση ενεργοποίηση των διατάξεων του νόμου (που ήδη υπάρχει) για τους ιδιώτες επενδυτές. Προκειμένου να γίνουν επενδύσεις μετά από χωροταξικές μελέτες για τις λουτροπόλεις (όπως ισχύει στα ευρωπαϊκά θεραπευτικά κέντρα) και την εξάλειψη του φαινομένου των ελληνικών λουτροπόλεων με την άναρχη δόμηση κ.α.
  Παράλληλα θεωρούμε κρίσιμο στοιχείο την χρηματοδότηση από τον αναπτυξιακό νόμο των λουτρικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά για την ανάπτυξη νέων ή και την αναβάθμιση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων. Καθώς και την άμεση αναγνώριση των ιαματικών πηγών και την αδειοδότηση των λουτροπόλεων, γιατί σήμερα σχεδόν όλες λειτουργούν δίχως άδειες.

  Κανονισμός
  Σήμερα στο γραφείο του Υπουργού υπάρχει ο Κανονισμός λειτουργίας των λουτροπόλεων. Ως προς αυτόν, εμείς ως Σύλλογος ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε προτάσεις για το πως ρέπει να λειτουργήσει, παράλληλα με τις άλλες προτάσεις που κατατέθηκαν.
  Σήμερα αυτός ο κανονισμός, αν εφαρμοστεί θα πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά μέσα σε μια τριετία, προκειμένου οι λουτροπόλεις να προσαρμοστούν, καθώς αρκετές λουτροπόλεις, με τις σημερινές υποδομές που διαθέτουν δε θα μπορέσουν να τον εφαρμόσουν.

  Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
  Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
  Ανέστης Αναστασιάδης Αχιλλέας Μεταλούλης

 • «Όφελος από δάνεια χαμηλού κόστους»: ως προς ποιο επιτόκιο χορηγήσεων θα συγκρίνεται το δάνειο χαμηλού κόστους ώστε να ποσοτικοποιείται το όφελος;

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 21:59 | Στελιος Α.

  Μην κοροιδευομαστε, τα φορολογικα κινητρα ειναι καλα μονο για επιχειρησεις στην Αθηνα και με πορεια ετων με δομιμενη πελατεία. Δεν προκειται να προσφερουν νεες θεσεις εργασίας. Αποτελει παροχη χωρίς αντικρισμα στην κοινωνια. Επίσης σε περιοχες ακριτικες που γειτνιαζουν με Βουλγαρια , Σκοπια , Αλβανια , δεν εχει κανενα απολυτως νόημα . Ο εν δυναμει επενδυτης παει κατευθειαν εκει με μειωμενο φορολογικο συντελεστη (10%) , χωρις γραφειοκρατεια , αιτησεις και υποχρεωσεις και επιπροσθετα χαμηλοτερους μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές. Γιατι να κάνει καποιος επενδυση στη Ροδόπη όταν μπορει σε μία ώρα να ειναι στη Βουλγαρια; Τι κίνητρο να επενδυσει στην Ελλάδα έχει; Οδηγουμαστε λοίπον στην πλήρη απαξίωση της ακριτικής περιφερειας, στην αυξηση της ανεργιας, στον διωγμο των ανθρώπων της. Για ποιο αναπτυξιακο μιλάμε λοιπόν; Τετοια νομοσχεδια ειναι σφόδρα αντιαναπτυξιακα και επικινδυνα, απαξιώνουν την περιφέρεια και το δυναμικό της. Πρέπει να αντιληφθείτε στην κυβέρνηση ότι η μικρομεσαία ακριτική Ελλάδα, θέλει »σπρώξιμο» αλλίως θα βουλίαξει ανεπανόρθωτα. Τα περί υπερκοστολογήσεων ακούγουνται λαικότροπα, διότι δεν θέωρω ότι έχουν σοβαρή βάση τουλάχιστον όσον αφορά τα κτιριακά διότι ειχαν θεσπιστεί προ πολλού πλαφόν αν μ2 κατασκευών. Στο μηχανολογικό εξοπλισμό (τον οποίο αφήνετε χωρίς όριο) ‘οντως μπορούσε να γίνει υπερκοστολόγηση εν μέρει. οπως καταλαβαίνετε λοιπόν εαν θέλετε να ειστε ειλικρινείς πρέπει να παραδεχτείτε ότι το σχεδιο νόμου είναι αντιαναπτυξιακό και επικίνδυνο για την περιφερειακή αναπτυξη. ΜΗΝ ΠΕΦΤΕΤΕ ΣΕ ΛΑΙΚΙΣΜΟΥΣ , ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΑΝΕΙ, ΜΗΝ ΤΗΝ ΣΠΡΩΧΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΜΟ!!!

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 20:26 | Panayotis

  Η μονη ενισχυση που θα επρεπε να επιτρεπεται ειναι η εγγυηση τραπεζιτικων δανειων με πληρωμη τοκων κατα την περιοδο χαριτος (αναλογη με την μορφη επενδυσης)και συμμετοχη σε σχηματα επιχειρηματικων κεφαλαιων(venture capital)νεων επιχειρησεων και θερμοκοιτιδες(business incubators) με σταδιακη επιστροφη της συμμετοχης με αναλογη αποδοση ιση του ποσοστου κερδους αυτων των επιχειρησεων. Διαφορετικα ειναι μια κοινωνιοποιηση του ιδιωτικου κινδυνου!Ολα τα αλλα αποτελουν σπαταλη σε εποχη που ζηταμε θυσιες απο τους μισθωτους και συνταξιουχους και συμμετοχη τους στον επιχειρηματικο κινδυνο!

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 15:19 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

  Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ Ο
  ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 11:14 | CiTiZeN

  Αυτό που λές Ανδρέα δείχνει ότι είσαι εκτός πραγματικότητας ή ότι προσπαθείς να αποκομίσεις ιδίον όφελος.
  Οι τράπεζες όχι μόνο δεν ήταν άριστα οργανωμένες, αλλά επέδειξαν προχειρότητα και ανικανότητα σε μεγάλο βαθμό.
  Συν τοις άλλοις, η θέση των τραπεζών – με τα συμβουλευτικά παραμάγαζα που είχαν στήσει – ήταν διττή: Ο κριτής ήταν κρινόμενος.
  Στα ΠΕΠ οι αγαπημένες σου τράπεζες αποκόμιζαν οικονομικά οφέλη σε δύο επίπεδα.
  1ο επίπεδο. Την αμοιβή από το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία σωρευτικά έφτανε τις 3.000 ευρώ περίπου, αν ένα επενδυτικό σχέδιο υλοποιούταν. Από αυτό το ποσό έδινε 300-600 ευρώ προμήθεια στο εναλλακτικό της δίκτυο.
  2ο επίπεδο. Με το να πήγαινε κάποιος στην τάδε τράπεζα να υποβάλλει την επενδυτική του πρόταση, αυτή προσπαθούσε με φοβερή πίεση, να τον κάνει να πάρει δάνειο με τα γνωστά επιτόκια και γενικά να τον δεσμεύσει για τα καλά ώστε να βγάλει κι από εκεί. Εφταναν μάλιστα και σε σημείο «εκβιασμού» του στυλ «αν δεν πάρεις δάνειο από εδώ, δεν δεχόμαστε την πρότασή σου». Επίσης, είχε στηθεί συμβουλευτικό παραμάγαζο και εντός τραπεζικών καταστημάτων από «αρμόδιους» υπαλλήλους που με ένα 500αρικο ετοίμαζαν τον επενδυτικό φάκελο.
  Μπορώ να μιλάω ατέλειωτα για αυτά.

  Θέλω να πω λοιπόν Ανδρέα, ότι οι Τράπεζες είναι Τράπεζες και όχι διεκπεραιωτές του κάθε κρατικού φορέα. Ο Χριστοδουλάκης ξεκίνησε αυτό το αλισβερίσι και το συνέχισε ακόμα και η Κατσέλη. Ελπίζω ο Χρυσοχοίδης να καταλάβει ότι δεν κυλάει έτσι το πράγμα…

 • Νικόλαος Τάτλης
  Διευθυντής Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

  Από τις αρχές του τρέχοντος έτους υπάρχει σοβαρό πρόβλημα χρηματοδότησης των υφιστάμενων εγκεκριμένων επενδυτικών δανείων από τις Τράπεζες, τόσο για το μεσομακροχρόνιο δάνειο, όσο και στο βραχυχρόνιο δάνειο έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης. Μια λύση στο πρόβλημα αυτό θα ήταν η πρόβλεψη για συμετοχή στα επιδοτούμενα δάνεια του ΕΤΕΑΝ των επενδυτικών έργων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του νόμου 3299/04 μετά την 1/1/2010. Το ύψος της ενίσχυσης που θα προκύπτει από τα επιδοτούμενα δάνεια του ΕΤΕΑΝ, θα μπορεί να αφαιρείται από την εγκεκριμένη επιχορήγηση του κεφαλαίου.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 22:03 | Νίκος Χατζηδημητρίου

  Θα ήθελα να θέσω τον προβληματισμό μου: Πώς σε μια σημαντική επένδυση σε οποιαδήποτε κλάδο μεταποίησης ή τουρισμού, που υπάγετε στον αναπτυξιακό νόμο και δημιουργεί φυσιολογικά, λόγω αποσβέσεων, ζημιές για τα πρώτα 2-3 χρόνια λειτουργίας, θα βοηθήσει η έννοια φοροαπαλλαγή; Μάλλον πουθενά στα πρώτα δύσκολα χρόνια λειτουργίας. Ειδικά σε περιόδους που η ρευστότητα των τραπεζών δημιουργεί προβλήματα στην χρηματοδότηση νέων επενδύσεων. Μήπως ο ελλειματικός έλεγχος απο την Πολιτεία και η λάθος στόχευση των επιχορηγήσεων τα τελευταία χρόνια, οδηγεί το Υπουργείο σε λάθος κατευθύνσεις και αναποτελεσματικούς νόμους; Καλύτερα θα ήταν να διορθώστε την δομή και την λειτουργία των μηχανισμών του Υπουργείου και των περιφερειών και να επικαιροποιήστε τους στόχους των επιδοτήσεων.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 21:41 | Θάνος

  Πρέπει με κάθε τρόπο να περιοριστεί η ροή ζεστού χρήματος στις υπάρχουσες επιχειρήσεις και να περιοριστούν στις φοροαπαλλαγές και τις χρηματοδοτική μίσθωση.
  Παράλληλα όμως θα πρέπει να υπάρξει ειδικό καθεστώς, εκτός του αναπτυξιακού, για τις καινοτόμες επιχειρήσεις που θα προέρχονται από νέους επιστήμονες. Εκεί θα πρέπει να υπάρξεί ειδικό καθεστώς και συμφωνώ απόλυτα με σχόλιο γι αυτό σε προηγούμενο άρθρο.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 20:08 | Γιαννης

  Δεν νομιζω οτι η παροχη επιχορηγησης αποτελει προβλημα , διοτι πρεπει να γινει κατανοητο ότι σε επιχειρησεις με υψηλο αριθμο εργαζομενων και συνεπως με ιδιαιτερη συμβολη στην τοπικη αναπτυξη, το αμεσο χρημα αποτελει προυποθεση για την υλοποιηση. Αλλωστε πολυ γρηγορα θα επιστραφει στο κρατος με τη μορφη φορων, κρατησεων ασφαλισης κλπ τοσο απο την επιχειρηση οσο και απο τη μισθοδοσια των εργαζομενων σε αυτη! Ναι λοιπον στην επιχορηγηση, ιδίως σε επενδυσεις που δημιουργουν θεσεις εργασιας, πχ τουρισμος!

 • 11 Δεκεμβρίου 2010, 17:34 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Τόσο η φοροαπαλλαγή, όσο και η επιχορήγηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μου φαίνονται άριστες (ειδικά η φοροαπαλλαγή η οποία είναι άγνωστη λέξη για την πλειοψηφία των ¨επιχειρηματιών¨ μας αφού φοροαπαλάσσονται από μόνοι τους…). Αντιθέτως, η επιχορήγηση ζεστού ¨τζάμπα¨ χρήματος από το δημόσιο ήταν και θα εξακολοθεί να είναι ¨καρκίνωμα¨ το οποίο θρέφει υπερτιμολογήσεις και τα σχετικά γνωστά σε όλους μας…

  Τέλος, θα πρότεινα η αξιολόγηση αλλά και η παρακολούθηση υλοποίησης των επενδύσεων, ανεξαρτήτως ποσού επενδυτικού σχεδίου να περάσει στις τράπεζες (μιας και ο ρόλος τους σε παρόμοια προγάμματα στο περελθόν ως ενδιάμεσοι φορείς υλοποίησης επενδύσεων ήταν άριστα οργανωμένος και ιδιαίτερα αποτελεσματικός), ή σε ιδιώτες μακριά από τον μεγάλο ασθενή τις Περιφέρειες, οι οποίες είναι άσχετες τόσο με το αντικείμενο όσο και με τις επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα θα παύσει το δημόσιο να λειτουργεί πελατοκεντρικά (=ρουσφετολογικά), αφού και εκ του ορισμού του θα πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομιμότητας κι όχι στη μεγιστοποίηση του κέρδους για την οποία θα πρέπει να νοιάζονται οι τράπεζες και λοιποί ιδιώτες.