Άρθρο 2 Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

1. Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων.

2. Δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου, όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις, οι παρακάτω τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία, ήτοι:

α. Ο τομέας του χάλυβα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ 29 του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία.

β. Ο τομέας των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ 30 του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία.

γ. Ο τομέας του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1407/2002 της 23 Ιουλίου 2002 σχετικά με κρατικές ενισχύσεις προς την βιομηχανία άνθρακα.

δ. Ο τομέας της ναυπηγίας, όπως ορίζεται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (2003/C317/06).

3.  Επίσης, δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου :

α. Επενδυτικά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δημόσιοι αυτοί φορείς με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%. Επίσης, επενδυτικά σχέδια εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α` και β` βαθμού με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου, ή λαμβάνουν  τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς  που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.

β. Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 περ. δ του παρόντος νόμου.

γ. Προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις μεγάλες επιχειρήσεις (2004/C 244 της 1ης Οκτωβρίου 2004, σ. 2) και από τον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 , (L 214 της 9.8.2008  σ. 3) για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

δ. Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

ε. Επενδυτικά σχέδια φορέων, για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.

στ. Επενδυτικά σχέδια δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη συγκρότηση και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.

ζ. Επενδυτικά σχέδια που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων έναντι των εισαγόμενων.

η. Οι ακόλουθοι τομείς και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της «Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,  ήτοι:

– 35.11.10.09 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

– 41 – Κατασκευές κτηρίων.

– 42 – Έργα πολιτικού μηχανικού, με εξαίρεση την κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και τις κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές.

– 43 – Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.

– 45 – Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

– 46 – Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

– 47 – Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

– 56 – Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.

– 60 – Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

– 64 – Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

– 65 – Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.

– 66 – Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

– 68 – Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

– 69 – Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.

– 70 – Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.

– 71 – Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.

– 73 – Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.

– 77 – Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.

– 80 – Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.

– 84 – Δημόσια διοίκηση κα άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.

– 85 – Εκπαίδευση

-86 – Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εκτός των επενδύσεων τουρισμού υγείας, κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, μονάδων παροχής στέγης αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

– 88 – Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.

– 90 – Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.

– 92 – Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.

– 93 – Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

– 94 – Δραστηριότητες οργανώσεων.

– 96- Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

– 97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.

– 98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών – για ίδια χρήση

-99 – Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

θ. Οι επενδύσεις που αφορούν :

i. την ίδρυση ή την επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον δεν ανήκουν ή δεν αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων.

ii. Τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει οκταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας.

Στην οκταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.

iii. Την ανέγερση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ανεξάρτητα από την τάξη.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων ή να εξαιρούνται από το καθεστώς αυτό και άλλοι τομείς και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, λαμβανομένης υπόψη της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων (2008/C84/06 της 3ης Απριλίου 2008) και στον τομέα της γεωργίας, όπως ορίζεται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας (2006/C19/01 της 27ης Δεκεμβρίου 2006), μπορούν να υπαχθούν είδη επενδυτικών σχεδίων με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων , οι περιορισμοί και προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τομέων αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορούν να θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση  επενδυτικών σχεδίων τομέων ή κλάδων της Οικονομίας, για  τους οποίους έχουν τεθεί ή θα τεθούν με νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ειδικοί κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται προδιαγραφές, πρόσθετοι όροι, περιορισμοί, προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης αυτής, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς αυτούς.

 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

  Α. Σχετικά με το είδος των επενδυτικών σχεδίων:

  Να μην εξαιρούνται:

  • Επενδυτικά σχέδια δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες με τη συγκρότηση και λειτουργία δικτύων διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
  Σε μια προσπάθεια που καταβάλλουν οι μικρές επιχειρήσεις του Νομού Σερρών, μέσα από δραστηριότητες μικροκλίμακας να παράγουν προϊόντα με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα τοπικά παραδοσιακά στοιχεία ως προς την επιλογή των υλικών και με τα στοιχεία της μεσογειακής κουζίνας που είναι τόσο ελκυστική στο εξωτερικό, η εξαίρεση από τον επενδυτικό νόμο επενδυτικών σχεδίων που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα δεν είναι κατανοητή. Χρειάζεται ενίσχυση της νηπιακής ελληνικής βιομηχανίας ή των νηπιακών πρώτων παραγωγικών δραστηριοτήτων στο Νομό Σερρών ή των νηπιακών δικτυώσεων οι οποίες θέλουν ενίσχυση για να εξάγουν. Πστεύουμε ότι η εξαίρεση αυτή είναι αντίθετη στην προσπάθεια εξωστρέφειας της χώρας, ενώ και πρόσφατα προκηρύχτηκε το αντίστοιχο πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ για την ενίσχυσή της. Χρειάζεται να διεκδικήσουμε την ενίσχυση των επενδύσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό, καθώς πρόκειται και για χρήματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ενίσχυσης της νηπιακής ελληνικής βιομηχανίας ή των νηπιακών πρώτων παραγωγικών δραστηριοτήτων στο Νομό Σερρών ή των νηπιακών δικτυώσεων οι οποίες θέλουν ενίσχυση για να εξάγουν.

  • Επενδυτικά σχέδια που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχωρίων προϊόντων έναντι των εισαγόμενων.

  Αντίθετα, σε συνέχεια και του ανωτέρω σκεπτικού, ως νομός Σερρών, ζητάμε τη στήριξη των επενδύσεων στα ποιοτικά τοπικά προϊόντα και ζητάμε να πλειοδοτούνται οι σερραϊκές επενδύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Άλλωστε, η πρότασή μας αυτή ταιριάζει απόλυτα με τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην Κρήτη, για τα καλάθια με τα εγχώρια προϊόντα της κάθε περιφέρεια, καθώς και με τις υποσχέσεις προς το Επιμελητήριο Σερρών του συμβούλου του Πρωθυπουργού στο Σύνταγμα, κ. Σκουλά για προώθηση και αναβάθμιση των προϊόντων της περιφέρειας. Η πρόταση αυτή συνδέεται και με τη φιλοσοφία του Ν/Σ για ενίσχυση των δικτυώσεων: θα μπορούν, δηλαδή να αναπτυχθούν συνεργασιακά συνεταιριστικά δίκτυα τοπικών παραγωγών σε κλαδικό επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος των ποιοτικά εξειδικευμένων προϊόντων μας και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά, καθώς και ένα δίκτυο επίσης ήπιων μορφών μεταποίησης μικροκλίμακας και προώθησης αγροτικών εγχωρίων βιολογικών προϊόντων με ενσωματωμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη υπεραξία.

  • Τα φωτοβολταϊκά όταν εξυπηρετούν ενεργειακές ανάγκες της ίδιας της επιχείρησης.

  • 41: Κατασκευές κτιρίων
  Ο οριζόντιος αποκλεισμός του κατασκευαστικού κλάδου, που δημιουργεί τόσες θέσεις εργασίας, μας βρίσκει αντίθετους. Θα πρέπει να ενταχθούν κωδικοί του κλάδου των κατασκευών που συνάδουν με τις τοπικές ανάγκες κάθε νομού και προάγουν καινοτόμα και φιλικά προς το περιβάλλον κτιριακά χαρακτηριστικά.

  • 46: Χονδρικό και 47: Λιανικό Εμπόριο
  Ο απόλυτος αποκλεισμός του εμπορικού κλάδου στερεί τη δυνατότητα ανάπτυξης τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων που θα μπορούν να δίνουν έμφαση στα τοπικά προϊόντα με την εξειδικευμένη ποιότητα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραγωγής σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τουρισμού και της προσέλκυσης επισκεπτών. Επίσης, στο Νομό Σερρών που δοκιμάζεται από τη γειτνίαση με τη Βουλγαρία, πιστεύουμε ότι ο κλάδος του εμπορίου θα πρέπει και μέσω του επενδυτικού νόμου να μην αποκλειστεί.

  • 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
  Θα μπορούσαν να ενισχύονται επιχειρήσεις εστίασης που δίνουν έμφαση στην τοπική και μεσογειακή κουζίνα σε συνδυασμό με το τουριστικό προϊόν. (Βλ. αντίστοιχο πρόγραμμα που υπήρχε και έδινε κίνητρα στις επιχειρήσεις εστίασης να αποκτήσουν το σήμα του ΕΟΤ για την ελληνική κουζίνα)

  • 71: Αρχιτεκτονικές Δραστηριότητες, 90: Δημιουργικές Δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση και 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
  Ο οριζόντιος αποκλεισμός θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου, καθώς θα μπορούσαν να ενισχύονται τέτοιου είδους αρχιτεκτονικές, δημιουργικές και αθλητικές και δραστηριότητες ψυχαγωγίας που θα έδιναν έμφαση στα ποιοτικά, λαογραφικά και πολιτιστικά στοιχεία της κάθε περιοχής, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος και των λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών.

  • θ. ι. Η ίδρυση και επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων κάτω των 4 αστέρων και η ιιι. Η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός καταλυμάτων.
  Ο αποκλεισμός ξενοδοχείων κάτω των 4 αστέρων και ο αποκλεισμός των καταλυμάτων δεν βοηθά την επιδιωκόμενη τουριστική ανάπτυξη του Νομού Σερρών. Ο συνδυασμός της ενίσχυσης ξενοδοχείων και κάτω των τεσσάρων αστέρων, καθώς και των καταλυμάτων είναι απαραίτητος για την προώθηση του εξαιρετικού τουριστικού προφίλ του νομού μας, μέσω της διατήρησης, ωστόσο τέτοιου είδους ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα να συνάδουν με τα υψηλής ποιότητας πολιτιστικά, λαογραφικά, γαστρονομικά κ.λ.π. στοιχεία του νομού μας.
  Ένταξη του κλάδου των μεταφορών

  • Να ενισχυθεί ο πληττόμενος κλάδος των Μεταφορών (π.χ. επιχορήγηση του τροχαίου υλικού, χώρων στάθμευσης υπαίθριων για φορτηγά βαρέος τύπου, κ.ά. )

  Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων γυναικών επιχειρηματιών.

  • Σύμφωνα με την υπάρχουσα ενίσχυση στο Ν/Σ των επενδυτικών σχεδίων νέων επιχειρηματιών, προτείνουμε να υπάρχει ενίσχυση της ειδικής ομάδας πληθυσμού των γυναικών με ανάλογο διαχωρισμό και ιδιαίτερα κίνητρα.

  Στις επικείμενες και διευκρινιστικές αποφάσεις:

  • Στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η Υπουργική Απόφαση να συμπεριλαμβάνει ό,τι παράγεται στον τομέα αυτό στο Νομό Σερρών, σε συνδυασμό και με την αλιεία στην λίμνη Κερκίνη και άλλες παραδοσιακές υδατοκαλλιέργειες (π.χ πέστροφα κ.λ.π.)

  • Στον τομέα των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, μέσω της Υπουργικής Απόφασης να υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης της μεταποιητικής δραστηριότητας των προϊόντων της πρωτογενούς καλλιέργειας που παράγει ο νομός Σερρών (π.χ. ρύζι, τεύτλα, φρούτα, σιτηρά, καλαμπόκι, ζωοτροφές, μηδική, μανιτάρια, τρούφα, στρουθοκάμηλοι, βουβάλια, γάλα κ.π.ά. Πιστεύουμε ότι η διαπραγματευτική δεινότητα των Υπουργείων Περιφερειακής και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και των Οικονομικών για άρση των περιορισμών που αποκλείουν μεγάλο μέρος της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, θα κριθεί στο θέμα αυτό, κατά τις διαπραγματεύσεις με τα αντίστοιχα όργανα της Ε.Ε.

  • Σε εξειδικευμένα προϊόντα, στα οποία κάθε Νομός – και ο Νομός Σερρών έχει πολλά τέτοιου είδους προϊόντα με εξειδικευμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά – έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα, κάθε χρόνο, να υπάρχει ειδική επιδότηση, προσθετική των υπαρχουσών ενισχύσεων.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 21:35 | Μπαλτάς Μανώλης, Δ/νων Σύμβουλος Redeplan A.E.

  Παράγραφος 3, εδάφιο Α. Σχόλιο:

  Με αφορμή τα αναφερόμενα στο εν λόγω σημείο θα πρέπει μέσα από τη διατύπωση να γίνεται ξεκάθαρο ότι τα επενδυτικά σχέδια που αναπτύσσονται από επενδυτές ή εταιρίες ειδικού σκοπού με σύμβαση παραχώρησης ή έπειτα από συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) επι δημόσιων ή δημοτικών ακινήτων είναι ευθέως υπαγόμενα στις διατάξεις του νόμου. Π.χ: Έργα γκαραζ σε δημοτικά ακίνητα.

 • 1. Άρθρο 2, παράγραφος 3 :

  Προτείνεται να συμπεριληφθεί η ενίσχυση επενδύσεων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπως : η ανέγερση κλειστών χώρων στάθμευσης, δημοσίας χρήσης, επενδύσεις logistics, καθώς επίσης και ενεργειακής αναβάθμισης χώρων εκπαιδευτηρίων και γραφείων επιχειρήσεων.

  Επίσης προτείνεται να συμπεριληφθεί η κατηγορία επενδυτικών σχεδίων με μεγαλύτερο ποσοστό ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που υλοποιούνται σε Βιομηχανικές Περιοχές, Τεχνοπόλεις και λοιπές οργανωμένες περιοχές υποδοχής αι εγκαταστάσεις επενδύσεων .

  Επιπλέον θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθεί σε ισχύ ενίσχυσης τα επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης (που ίσχυαν στο άρθρο 9, παράγραφος 2 του Ν.3299/2004), ώστε να δίδεται η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας υφιστάμενων μονάδων είτε από τους παλαιούς είτε από νέους μετόχους οι οποίοι μπορούν να επανεκκινήσουν τις εταιρείες με σωστές προϋποθέσεις.

  2. Άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση στ : Αποκλείονται «επενδυτικά σχέδια δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, ….».

  Πρέπει να αποσαφηνισθεί αναλυτικά και να μην αποτελεί απλή επανάληψη όρων κοινοτικής νομοθεσίας, διότι δύναται να αποτελέσει παράγοντα αποκλεισμού επενδυτικών σχεδίων λόγω διαφορετικής ερμηνείας από την εκάστοτε υπηρεσία αξιολόγησης.

  3. Άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση ζ : Αποκλείονται «επενδυτικά σχέδια που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων….».

  Πρέπει να αποσαφηνισθεί παρομοίως, όπως παραπάνω διότι δύναται να αποτελέσει παράγοντα αποκλεισμού επενδύσεών λόγω διφορούμενης ερμηνείας.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 14:28 | IOANNIS ANTONOPOULOS

  2. «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να υπάγονται ή να εξαιρούνται και άλλοι τομείς και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας».
  Πρέπει να περιοριστεί το σχετικό δικαίωμα του υπουργού να εξαιρεί δραστηριότητες που δεν αναφέρεται ότι εξαιρούνται με τον παρόντα νόμο, ή έστω να μην ισχύει το δικαίωμα αυτό για 5 τουλάχιστον χρόνια.
  Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχει ανασφάλεια ως προς μελλοντικές εξαιρέσεις και αυτό σε συνδυασμό με το φορολογικό καθεστώς που μεταβάλλεται συνεχώς, θα αποτρέψει σημαντικές επενδύσεις.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 14:02 | ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ ΑΕ

  Οι μελετητικές εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το Ν. 716/77 υπάγονται στην κατηγορία 71 και συνεπώς δεν μπορούν να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στα πλαίσια του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.
  Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για εταιρείες που διαθέτουν στελέχωση υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με μεγάλη τεχνογνωσία, σχεδιάζουν έργα μεγάλης κλίμακας στη Χώρα μας αλλά και το εξωτερικό, χρησιμοποιούν πολύ υψηλή τεχνολογία, και φυσικά μέσα στις δραστηριότητες τους περιλαμβάνεται τόσο η ανάπτυξη λογισμικού, όσο και η συμμετοχή σε έργα και προγράμματα ερευνάς και ανάπτυξης.
  Με τις συγκεκριμένες διατάξεις αποκλείεται από την ανάπτυξη λογισμικού και τα ερευνητικά προγράμματα το κομμάτι του τεχνικού κόσμου που κατ’ εξοχή πρέπει να συμμετάσχει σ’ αυτά.
  Επισημαίνω ότι για χρόνια διαπιστώνουμε ότι στην Ελλάδα η έρευνα δεν είναι συνδεμένη με την παραγωγή. Αναρωτιέμαι με τέτοιες ρυθμίσεις θα μπορούσε να είναι;
  Ποιες διάνοιες άραγε οδηγούνται σε τέτοιους σχεδιασμούς.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 14:51 | IOANNIS ANTONOPOULOS

  Άρθρο 2
  1. «Εξαίρεση της ενίσχυσης των επενδύσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα».
  Τα φωτοβολταικά συστήματα είναι η μοναδική επένδυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εξαιρείται και αυτό από μόνο του δημιουργεί ερωτηματικά, αλλά και πρόβλημα στους επενδυτές που ήδη τα αναπτύσσουν.
  Προτείνω την ενίσχυση των επενδύσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα, έστω μόνο με τη μορφή των φορολογικών απαλλαγών, τουλάχιστον για όσους επενδυτές διέθεταν άδειες παραγωγής ενέργειας μέχρι την έκδοση του νέου νόμου.
  Ως πρόσθετος περιορισμός θα μπορούσε να οριστεί ότι η φορολογική απαλλαγή θα ισχύει μόνο σε κέρδη που προέρχονται από δραστηριότητες παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

 • Να απαλειφθεί η διάταξη του εδ. α’ του αρ. 2 παρ. 3 του παρόντος που εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του νόμου «(…) Επενδυτικά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δημόσιοι αυτοί φορείς με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%. (…)», για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην αγορά εταιρειών ανεξάρτητα από τη μετοχική τους σύνθεση.

 • Να απαλειφθεί η διάταξη του εδ. α’ του αρ. 2 παρ. 3 του παρόντος που εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του νόμου «(…) Επενδυτικά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δημόσιοι αυτοί φορείς με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%. …)», για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην αγορά εταιρειών ανεξάρτητα από τη μετοχική τους σύνθεση.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 00:30 | ΜΑΡΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

  H ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων 3 αστέρων (***) κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη των μικρών νησιών, καθόσον στα νησιά αυτά όπως π.χ. η Ιθάκη, το σχέδιο πόλης είναι πολύ παλαιό (1955) και το εμβαδόν των οικοπέδων που μπορούν να οικοδομηθούν και βρίσκονται εντός του σχεδίου πόλης καθιστούν αδύνατη την οικοδόμηση ξενοδοχείων άνω των 3 αστέρων (***).

  Στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης και ισόρροπης κατανομής του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην περίπτωση θ.i., παραγράφου 3 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» η πρόβλεψη για ενίσχυση ίδρυσης ή επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων 3 αστέρων (***) σε μικρά νησιά κάτω των 5000 κατοίκων.

  Συγκεκριμένα,

  θ. Οι επενδύσεις που αφορούν:
  i. Την ίδρυση ή την επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον δεν ανήκουν ή δεν αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων, πλην εκείνων που πραγματοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 5000 κατοίκων και αφορούν ξενοδοχειακές μονάδες 3 αστέρων (***) ,

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 19:56 | ITAGROUP

  ΑΡΘΡΟ 2 παρ.3 εδάφιο δ):

  Σε περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων όπως η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης σε νησιωτικούς δήμους, θα ήταν σκόπιμο να υπαχθούν στο καθεστώς ενισχύσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι δυνατή η ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο έργων στα οποία υπάρχει σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ ιδιώτη και Δήμου ή την Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (δηλαδή κατασκευή έργων από ιδιώτη με αυτοχρηματοδότηση και απλή σύμβαση προμήθειας νερού). Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς νερού σε νησιωτικούς Δήμους σε ακόμα πιο ανταγωνιστική τιμή, εξασφαλίζοντας την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών.

 • Η ραγδαία εξέλιξη στην ποιοτική διαφοροποίηση της ζήτησης στον τομέα του Τουρισμού έχει προκαλέσει εδώ και μερικά χρόνια την ανάγκη σοβαρών επεμβάσεων εκσυγχρονισμού των ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον ανά 5-ετία. Αυτή είναι η αιτία που η προβλεπόμενη 8-ετία στη σχετική παράγραφο είναι αρκετά μεγαλύτερης διάρκειας από τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Η αδυναμία εκσυγχρονισμού στο προαναφερθέν όριο των 5 ετών έχει πολλές φορές ως συνέπεια την περιθωριοποίηση των ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Προφανής είναι, η ανάγκη ενίσχυσης των επεμβάσεων ολοκληρωμένης ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού, ότι πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια σε όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων με υποχρέωση σε αναβάθμιση στην αμέσως επόμενη κατηγορία.

  Στις ενισχυόμενες επενδύσεις τουρισμού θα πρέπει να προστεθούν και οι εργασίες εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων σε υφιστάμενους κοινόχρηστους χώρους με ταυτόχρονη αλλαγή χρήσης για την δημιουργία νέων τμημάτων – κέντρων εσόδων. Πρόκειται για μία κατηγορία επενδύσεων που βοηθάει σημαντικά στην ποιοτική αναβάθμιση των ξενοδοχείων, ενισχύει την βιωσιμότητά τους και, συνήθως, καλύπτουν έγκαιρα την ανάγκη καινοτομίας.

  Στην περίπτωση των φοροαπαλλαγών θα πρέπει να αναφέρουμε συμπληρωματικά την ακολουθούμενη εδώ και αρκετά χρόνια διεθνή πρακτική που συνίσταται στο ότι πολλά ξενοδοχειακά καταλύματα επενδύουν σε ετήσια βάση σε πάγια στοιχεία με στόχο την διαρκή κυλιόμενη βελτίωση των υποδομών τους. Λογικό είναι, και σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να ενισχυθεί αυτού του είδους ο εκσυγχρονισμός ο οποίος σε βάθος 5-ετίας θα καταλήγει να παίρνει ολοκληρωμένη μορφή.

  Γνώμη μας είναι ότι στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια μπορεί να περιληφθούν ονομαστικά από τώρα και τα σκάφη χωρητικότητας μέχρι 49 επιβάτες τόσο για την κατασκευή νέων όσο και την ανακαίνιση υφισταμένων. Το ίδιο μπορεί να προβλεφθεί και για τους τουριστικούς λιμένες που κατασκευάζονται με έγκριση του ΕΟΤ μπροστά από ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου μικρών μαρινών πλαισιωμένο από τουριστικές υποδομές.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 15:53 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ – «ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ»

  1. Αρ.2, παρ.1, α, i: Οι επενδύσεις που από τη φύση της τεχνολογίας τους, έχουν μεγάλο ποσοστό κτιριακών εγκαταστάσεων, να μην υπάγονται στον περιορισμό του 40%.
  2. Α.2, παρ.3, η: Να μην εξαιρούνται στις υποκατηγορίες -47, οι αναπτύξεις urban development που συμπεριλαμβάνουν τη λιανεμπορική αλυσίδα, γιατί περιορίζει και βελτιώνει το εσωτερικό κοστολόγιο της οικονομίας και μπορεί να προσελκύσει κεφάλαια εξωτερικού.
  3. Α.2, παρ.4: Να προσδιοριστεί ότι υπάγεται όποια επένδυση παράγει νέο παραγωγικό ΑΕΠ και προσφέρει τεχνολογική εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας, πέραν των όποιων περιορισμών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Π.χ., το ευρωπαϊκό στάνταρ για τα mall center είναι 189μ2/1000 κατοίκους, ο ελληνικός μέσος όρος είναι 47μ2/1000 κατοίκους, προτείνεται να υπαχθεί η δραστηριότητα αυτή, μέχρι του ορίου του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 10:09 | Νικόλαος Κ.

  Σχετικά με τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια έχω τα παρακάτω σχόλια:

  Δεν είναι σαφές με ποια κριτήρια έχουν αποκλειστεί επιχειρηματικές δραστηριότητες. Διότι αν ισχύουν αυστηρά τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο ένα περί «διαμόρφωσης ενός νέου επιχειρηματικού προτύπου, το οποίο θα βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα, την εξωστρέφεια, την παραγωγή, μεταφορά και αξιοποίηση της νέας γνώσης, την καινοτομία, την παραγωγική αναδιάρθρωση, την πράσινη επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης στη χώρα», δεν μου είναι κατανοητό τι από τα παραπάνω περιλαμβάνουν οι δραστηριότητες του πεδίου «46 – Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, – 47 – Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών» που εξαιρούνται.»

  Ζητώ τα περιληφθούν οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στη κατηγορία «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» καθόσον η χώρα μας έχει σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τη δημόσια παροχή των υπηρεσιών αυτών. Ειδικότερα ζητώ να συμπεριληφθεί η κατηγορία 88 «Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος». Η δραστηριότητα αυτή εκτός από το κενό που θα καλύψει από τη σημαντική έλλειψη δημοσίων/δημοτικών σταθμών που ήδη υπάρχει και αναμένεται να αυξηθεί με τις περικοπές στο δημόσιο και στους ΟΤΑ, θα συμβάλει σημαντικά και στην απασχόληση. Ένας σταθμός απασχολεί τουλάχιστον 4-5 άτομα άμεσα και άλλα τόσα περιφερικά (υπηρεσίες που προσφέρονται από εξωτερικούς συνεργάτες, καθαρίστριες, τροφοδοσία, υπηρεσίες υποστήριξης, κλπ). Επιπλέον η δαπάνη χρηματοδότησης που θα καταβάλει το κράτος για την ενίσχυση, θα επιστροφή με τη μορφή διαφόρων φόρων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (απόσβεση δαπάνης του κράτους 2-3 χρόνια). Θα αποτελεί δε, στη συνέχεια μια σταθερή πηγή εσόδων. Και σαν παράδειγμα αναφέρω το παρακάτω:

  Κόστος κατασκευής ενός βρεφονηπιακού σταθμού (120 τ.μ.) 300.000 € (ΦΠΑ που θα λάβει το κράτος 69.000 €)

  ΦΠΑ από τα ΔΠΥ (αποδείξεις) για 20 άτομα/μήνα Χ 12 μήνες Χ 500 €/άτομο Χ 23% = 27.600 €/έτος

  Φόρος από μισθούς 4 άτομα Χ 14 Χ 700 €/μήνα Χ 25% = 8.500

  Φόρος από τα έσοδα της επιχείρησης 50.000 €/έτος Χ 25% = 12.500 €

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ 117.600 € από την κατασκευή μέχρι το πρώτο έτος λειτουργίας

  Επιδότηση από το ΝΑΝ 300.000 (Β Ζώνη) 30% = 90.000 €.

  Με αυτά τα απλά μαθηματικά (που έχουν γίνει απλοποιημένες παραδοχές για την περίπτωση) προκύπτει ότι για το κράτος το όφελος θα είναι άμεσο (Δεν θα κοστίσει ουσιαστικά τίποτα, αφού θα επιστραφεί η επιδότηση μέσω των φόρων). Επιπλέον θα έχει όφελος από τη δημιουργία πηγής εσόδων για φορολόγηση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

  Τα δύο, του εμπορίου μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών και των βρεφονηπιακών σταθμών, αποτελούν δύο ακραία παραδείγματα όπου στο πρώτο φαίνεται ο ΝΑΝ ενισχύει δραστηριότητες απλά εκμετάλλευσης του περιθωρίου του εμπορικού κέρδους που πιθανά να υπάρξει, ενώ στο δεύτερο απορρίπτει δραστηριότητες που δημιουργούν πρωτογενές κέρδος από την παροχή υπηρεσιών και μάλιστα κοινωνικών.

  Θα επιθυμούσα επίσης, να απαντηθούν τα υποβαλόμενα σχόλια στη διαβούλευση. θα μπορούσαν να σχηματισθούν ενότητες και να αιτιολογηθεί η απόρριψή τους, όπου υπάρει αυτή. Αλλοιώς δεν νοείται διαβούλευση, απλώς οι πολίτε υποβάλλουν τα σχόλια τους και η πολιτεία τα απορρίπτει (ουσιαστικά τα αγνοεί). Η συμμετοχή σε διαβούλευση έχει νόημα όταν υπάρχει και ένας στοιχείωδης διάλογος.Σε αντιθετη περίπτωση μόνο ως προσχηματική θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί. Ας μας δωθούν στοιχεία, πόσες από τις παρεμβάσεις ελήφθησαν υπόψη? Πόσες απαντήθηκαν γιατί απορρίφθηκαν?

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 01:37 | Γιάννης Α

  Στην παράγραφο 3 δεν κατανοώ τι εξαιρείται με τα εδάφια στ και ζ.
  Στο εδάφιο η στο 93 θα έπρεπε να γίνεται διάκριση ορισμένων αθλητικών υποδομών, αν δεν γίνεται αποδεκτό ΠΑΕ, ΚΑΕ κλπ να επιχορηγούνται για την κατασκευή των υποδομών τους και όχι από τη ΓΓΑ που πρέπει να απαλλαγεί από την ευθύνη των υποδομών και να ασχοληθεί με ουσιαστικότερα θέματα ανάπτυξης του αθλητισμού.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 19:13 | Καλλιρρόη Μπουτσικάκη

  Από τον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων έχετε αφήσει εκτός νομοσχεδίου τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια. Αυτό είναι μεγάλο λάθος καθώς μεγάλα προβλήματα εντωπίζονται σε αυτό τον κλάδο όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι οικογενειακές! Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τη λειτουργία και διοίκηση επιχειρήσεων. Για παράδειγμα στην Κρήτη, οι περισσότεροι αγρότες επένδυσαν τις οικονομίες τους σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις χωρίς καμία συναίσθηση τού τί εύθυνες αναλαμβάνουν. Έτσι και οι παροχή ποιότητας υπηρεσίων είναι πολύ χαμηλή αλλά και ο εξοπλισμός πολύ απλός προσελκύοντας, έτσι, χαμηλού εισοδήματος τουρίστες!

  Με τη σωστή συνεργασία σας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού θα μπορούσατε να εντωπίσετε εκείνες τις δράσεις που οδηγούν στην
  προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος, επιχειρηματίες κλπ και να
  χρηματοδοτήσετε επενδυτικά σχέδια που οδηγούν στην αναβάθμιση των σε Boutique Hotels. Ταυτόχρονα θα υποχρεώνατε το προσωπικό να παρακαλουθήσει υποχρεωτικά σεμινάρια κατάρτισης για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών! Μόνο με αυτό τον τρόπο θα πετύχετε τους γενικούς στόχους του επενδυτικού σχεδίου.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 13:13 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Είναι πολλές δραστηριότητες που δεν πρέπει να εξαιρεθούν από το Νόμο, π.χ. εξαγωγικές επιχειρήσεις, εισαγωγικές, εμπόριο, φωτοβολταϊκά, εκπαίδευση, υγεία, αθλητισμού, τουρισμού, καταλυμάτων, εστίασης, κλπ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 19:41 | Logismos A.E.

  Αγαπητοί κύριοι,
  πιστεύουμε ότι θα ειδικά για τις εταιρείες πληροφορικής θα πρέπει να υπάρχει μια πιο στοχευμένη παρέμβαση στο νόμο αυτό που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.
  Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουμε ορισμένα σημεία παρακάτω:

  1. Η ιδιοπαραγωγή λογισμικού να είναι επιλέξιμη δαπάνη για τις εταιρείες πληροφορικής. Η ιδιοπαραγωγή λογισμικού να μπορεί να αποτελεί το σύνολο της επένδυσης.
  2. Τα ειδικά πολυετή επιχειρηματικά σχέδια (βλ. Άρθρο 13 §4) να λαμβάνουν επιδότηση και όχι μόνον φοροαπαλλαγή.
  3. Στα γενικά επιχειρηματικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης (βλ. Άρθρο 6 §β) να ορισθεί σαφώς ότι Έρευνα & Ανάπτυξη είναι και η ιδιοπαραγωγή λογισμικού για τις εταιρείες πληροφορικής, καθώς επίσης να μην περιορίζεται σε ποσοστό 50% αλλά να αφορά το 100%.
  4. Να αποσαφηνιστεί και να επιτρέπεται σε εταιρείες παραγωγής λογισμικού η υποβολή νέων προτάσεων που να αφορούν επενδύσεις σε προϊόντα λογισμικού, πριν την ολοκλήρωση προηγούμενων επενδύσεων σε λογισμικό (βλ. Άρθρο 9 §5). Αρκεί βεβαίως η επένδυση να μην αφορά στο ίδιο προϊόν λογισμικού.
  5. Στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Άρθρο 11 §1.β.), να υποβάλλονται αιτήσεις υπαγωγής ανεξαρτήτως προϋπολογισμού Γενικών επιχειρηματικών σχεδίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Ειδικών Πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων.
  Επιπρόσθετα, τόσο γνωμοδότηση περί Ε&Α όσο και η αξιολόγηση των σχεδίων αυτών, από εταιρείες πληροφορικής της Βορείου Ελλάδος, να γίνεται στην παραπάνω μονάδα, υπαγομένων σε αυτήν αυτοδικαίως, χωρίς τη διαμεσολάβηση της ΓΓΕΤ.
  6. Να υπάρχει πρόσθετη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση κάθε επιχειρηματικού σχεδίου ή και να αποτελεί προϋπόθεση η αγορά λογισμικού (ERP, Logistics, CRM, κ.α.)

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 17:44 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

  1. Άρθρο 2 (παράγραφος 5)
  Όσον αφορά τον τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας, η υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων, μπορεί να γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
  Σημείωση: Με το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170Α) η Γενική Δ/νση Αλιείας μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας.

  ευχαριστώ
  Πανελληνια Ένωση Μικρομεσαιών Ιχθ/τών.

 • Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο προτείνει:
  * Να διατηρηθούν τα οριζόντια ποσοστά ενίσχυσης σχεδίων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης σε ολόκληρη τη χώρα, όπως στον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο. Να θεσπιστεί ανώτερο ποσό επιχορήγησης ανά κλίνη για τα ξενοδοχεία της κάθε κατηγορίας. Το ποσό αυτό πρέπει να είναι διαφορετικό για τον εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση ολοκληρωμένης μορφής και διαφορετικό για την αναβάθμιση σε υψηλότερη τάξη. Τα φορολογικά κίνητρα να εξορθολογιστούν και το μέτρο των αυξημένων αποσβέσεων να μπορεί να επεκταθεί και πέρα της εξαετίας (ή οκταετίας) εφόσον δεν γίνεται χρήση του από τον επενδυτή εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος.
  * Δεν ελήφθη υπόψη η θέση του κλάδου για ανάγκη μείωσης από 8 σε 6 των ετών που πρέπει να παρέλθουν, ώστε να αποκτήσει εκ νέου η επιχείρηση το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής. Στην πράξη τα 6 χρόνια είναι 8 λόγω της περιόδου υλοποίηση της επένδυσης.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 13:45 | ΜΙΧΑΗΛ

  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΦΕ.ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΣΧΕΔΙΟ.

 • * Όσον αφορά τις ενισχύσεις του νέου νόμου, ενισχύονται τα καταλύματα 4*και 5* ή η αναβάθμιση των υπολοίπων εφόσον αναβαθμισθούν στην κατηγορία 4* και 5*. Ουσιαστικά ο νόμος απευθύνεται μόνο στο 15% του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας. Το υπόλοιπο 85% αποκλείεται. Η προϋπόθεση να αναβαθμιστούν σε ξενοδοχεία 4*και 5*, στην πράξη είναι διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη για πολλούς λόγους κυρίως κατασκευαστικούς , πολεοδομικούς και αμφίβολης οικονομικής αποτελεσματικότητας της εκμετάλλευσης. Βεβαίως εάν στρατηγικός μας στόχος είναι, η δημιουργία αποκλειστικά ξενοδοχείων υψηλών κατηγοριών , θα πρέπει συγχρόνως στρατηγικά να προβλέψουμε λύσεις για την φιλοξενία επισκεπτών με χαμηλότερες οικονομικές δυνατότητες. Σε κάθε περίπτωση, ο εμπνευστής της συγκεκριμένης ρύθμισης πρέπει να μελετήσει και συνεκτιμήσει τις κτιριακές προδιαγραφές των ξενοδοχείων όπως ισχύουν βάση του ΠΔ 43/2002 . Πιστεύουμε ότι σε κάθε περίπτωση τα ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των Ελληνικών ξενοδοχείων και camping.

  * Για να γίνει κατανοητή η θέση του ΞΕΕ σας παραθέτουμε πίνακα διάρθρωσης του ξενοδοχειακού δυναμικού και των camping κατά κατηγορία.
  ————————————————————
  Η Διάρθρωση του Ελληνικού Καταλυματικού Δυναμικού 2009
  Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ΤΑΞΗ 5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο
  ΜΟΝΑΔΕΣ 280 1.164 2.179 4.368 1.568 9.559
  ΔΩΜΑΤΙΑ 46.186 97.432 89.749 120.733 28.908 383.008
  ΚΛΙΝΕΣ 91.770 187.494 171.202 226.707 55.106 732.279
  % Μονάδων 2,9 12,2 22,8 45,7 16,4 100,0
  ————————————————————-
  Β. ΚΑΜΠΙΝΓΚ
  ΤΑΞΗ 4* 3* 2* 1* Σύνολο
  ΘΕΣΕΙΣ 5.118 3.973 16.149 1.163 26.403
  ΟΙΚΙΣΚΟΙ 196 158 868 0 1.222
  % Θέσεων 19,4 15,0 61,2 4,4 100,0
  ————————————————————–
  ΠΗΓΗ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009.

  * Η υποχρεωτική πάροδος οκταετίας για την εκ νέου υποβολή πρότασης εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης μιας επένδυσης που προϋποθέτει το ΣΝ , είναι ένα διάστημα πολύ μεγάλο για να διατηρηθεί υψηλό το λειτουργικό επίπεδο ενός ξενοδοχείου 4* και 5*.(Τα ξενοδοχεία 1*, 2* και 3* έχουν ουσιαστικά αποκλεισθεί). Επιπλέον εάν προσθέσουμε και μια διετία που είναι ο λογικός χρόνος υλοποίησης μιας επένδυσης , ο χρόνος ωσότου έχει το δικαίωμα να υποβάλλει εκ νέου πρόταση ενίσχυσης της μιας επιχείρηση , ξεπερνάει την δεκαετία. Η συγκεκριμένη ρύθμιση δημιουργεί και μια επιπλέον αντίφαση , καθόσον σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους οι επενδύσεις σε εξοπλισμό και μηχανολογικά , με βάση την ετήσια απόσβεση που είναι 20% , αποσβένονται ολοκληρωτικά σε 5 χρόνια Με ποιο σκεπτικό οι επενδύσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου προβλέπεται να έχουν μεγαλύτερη αντοχή;

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 20:42 | Αντώνης Γκουντάρας

  Πρέπει στο νόμο να συμπεριλαμβάνονται οι Α.Ε. των Δήμων, αφού πλέον δεν χρηματοδοτούνται από τους Δήμους και δεν επιτρέπονται οι προγραμματικές συμβάσεις. Καλούνται να διαδραματίσουν αναπτυξιακό ρόλο και να στηρίξουν την μεγαλύτερη διοικητική αλλαγή που έγινε στη χώρα, χωρίς τις ίδιες ευκαιρίες με τους ιδιώτες. Υπάρχουν Δήμοι με καμπιγκ, περνάνε στην αρμοδιώτητα τους παιδικές Κατασκηνώσεις πως αυτές τις δράσεις θα τις κάνουν ανταγωνιστικές; Σας ευχαριστώ!