- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις»

Όπως είναι ήδη φανερό από τον τίτλο του, το σχέδιο νόμου «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις» επιχειρεί μια σημαντική τομή με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι άξονες στους οποίους κινούμαστε είναι τρεις. Ο πρώτος αφορά τα τεχνικά επαγγέλματα και συγκεκριμένα τις διαδικασίες αδειοδότησής τους. Εκσυγχρονίζουμε την ισχύουσα νομοθεσία, που βασίζεται σε ένα νόμο του 1934, με μια σειρά από τομές που διαμορφώνουν ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για κάθε επάγγελμα. Περιορίζουμε τον αριθμό των χορηγούμενων αδειών, ώστε το είδος και ο αριθμός τους να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Καθιερώνουμε σύγχρονες προϋποθέσεις και απαιτήσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα  επαγγελματικά προσόντα και τον τρόπο πιστοποίησής τους. Παρέχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων φορέων επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία σήμερα δεν υπάρχει. Κάνουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης πιο απλές και διαφανείς.

Ο δεύτερος άξονας την νομοθετικής μας παρέμβασης αφορά στην αδειοδότηση για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών δραστηριοτήτων και απαντά στα προβλήματα που δημιουργούσε η πολυνομία και η συναρμοδιότητα μεγάλου αριθμού υπηρεσιών. Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αλλάζουμε το μοντέλο αδειοδότησης στη χώρα. Από την λογική του πρώτα «ελέγχω» και μετά «αδειοδοτώ» θεσμοθετούμε ένα μοντέλο που πρώτα «αδειοδοτεί» και μετά «ελέγχει», για τις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης. Άλλη μια σημαντική αλλαγή είναι ότι δίνεται πλέον στα Επιμελητήρια της χώρας η δυνατότητα σύστασης υπηρεσίας με τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας ως ένας ισοδύναμος μηχανισμός. Επιπρόσθετα προχωρούμε σε σειρά ρυθμίσεων που προστατεύουν την επιχειρηματικότητα σε περιβαλλοντικά θέματα και ζητήματα χωροταξίας-πολεοδομίας.

Ο τρίτος άξονας του Σχεδίου Νόμου αφορά την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων. Στόχος της παρέμβασής μας είναι η διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, η ρύθμιση της άναρχης χωροθέτησης των επιχειρήσεων, η διευκόλυνση της ανάπτυξής τους και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις από τη χρήση κοινών υποδομών. Και όλα αυτά, λαμβάνοντας ασφαλώς υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

Το σχέδιο νόμου που έχετε μπροστά σας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ανταγωνιστικού, φιλικού προς τις υγιείς επιχειρήσεις, ευνοϊκού για την τόνωση του επιχειρηματικού κλίματος και κατ’ επέκταση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Σας καλώ να διαβάσετε το νόμο και το ενημερωτικό υλικό που τον συνοδεύει και να συμβάλετε με τις απόψεις σας στην κοινή μας προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας