- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 35 Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών

1. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Επιτροπή με αρμοδιότητα την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 34.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) Τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, ως Πρόεδρο.
β) Τον Νομικό Σύμβουλο στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
γ) Τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
δ) Τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
ε) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
στ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (Σ.Ε.Β).
ζ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών.
η) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
θ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).
ι) Έναν εκπρόσωπο του οικείου επιμελητηρίου στο οποίο η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη.
Σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή ανάγεται σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
3. Εισηγητής για τα θέματα που εξετάζονται από την Επιτροπή ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας κάθε φορά υπηρεσίας για θέματα βιομηχανίας ή ενέργειας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αντίστοιχα.
4. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησής της. Τα μέλη της Επιτροπής που προέρχονται από τις δημόσιες υπηρεσίες μετέχουν, αυτοδικαίως στη σύνθεση αυτής, λόγω της υπηρεσιακής τους ιδιότητας. Τα μέλη της Επιτροπής που προέρχονται από τους Φορείς υποδεικνύονται από αυτούς.
5. Ενώπιον της Επιτροπής καλείται πάντοτε για την υποστήριξη της προσφυγής του ο ενδιαφερόμενος.
6. Η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα των πέντε. Η απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση της Επιτροπής κάνει δεκτό το αίτημα της προσφυγής, η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται, εντός δεκαπέντε ημερών, να εκδώσει την αιτηθείσα άδεια.
7. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
8. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του Εισηγητή και των γραμματέων της Επιτροπής, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297Α), όπως εκάστοτε ισχύει.