- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 32 Παράβολα

1. Για την εγκατάσταση ή λειτουργία, καθώς και για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας για τη μεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου καταβάλλεται από τους φορείς των δραστηριοτήτων αυτών παράβολο.
2. Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά δραστηριότητα του παρόντος νόμου, καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα επιπλέον παράβολο, το οποίο του επιστρέφεται σε περίπτωση που η καταγγελία αποδειχθεί ότι ευσταθεί.
3. Μέρος των παραβόλων που καταβάλλονται αποτελεί πόρο για την παροχή κινήτρου επίτευξης των στόχων, σχετικά με τις προθεσμίες έκδοσης των αιτούμενων εγκρίσεων, καθώς και για την αποζημίωση των υπαλλήλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και για τους διενεργούμενους από αυτούς ελέγχους.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται:
5. α) το ύψος των ως άνω παραβόλων, το οποίο είναι ανάλογο με την εγκαταστημένη ισχύ και την αξία του παραγωγικού εξοπλισμού της δραστηριότητας ή την αποθηκευτική ικανότητα, όταν πρόκειται για αποθήκες και ο τρόπος καταβολής τους.
β) ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος του ποσού που θα καταβάλλεται με τη μορφή αποζημίωσης στους υπαλλήλους των κατά περίπτωση εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και ο τρόπος καταβολής της και
γ) ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών.
6. Ομοίως, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των ως άνω παραβόλων.
7. Τα παράβολα του άρθρου αυτού καλύπτουν και τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις.