- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 30 Διενέργεια Ελέγχων και Μητρώο Διαπιστευμένων Επιθεωρητών

1. Η διενέργεια των επιθεωρήσεων, προκειμένου να εγκατασταθεί ή να λειτουργήσει μια δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος νόμου, εκτελείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις και αποσκοπεί:
α) Κατά την επιθεώρηση για την εγκατάσταση, στον έλεγχο της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονάδας.
β) Κατά την επιθεώρηση για τη λειτουργία, στον έλεγχο τήρησης ή μη των όρων και των περιορισμών της άδειας εγκατάστασης.
2. Η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων των αδειοδοτημένων καθ’ οιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος εγκαταστάσεων και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς την Αδειοδοτούσα Αρχή, για την διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και των περιορισμών που προβλέπει ο παρών νόμος και η λοιπή ισχύουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων του παρόντος, γίνεται από Διαπιστευμένους Επιθεωρητές, εγγραφόμενους σε ειδικό μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω Προεδρικό Διάταγμα. Οι Επιθεωρητές διαπιστεύονται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και δραστηριοποιούνται κατόπιν έγκρισης με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3. Στους Διαπιστευμένους Επιθεωρητές ανατίθεται, παράλληλα με την Αδειοδοτούσα Αρχή, και η διενέργεια επιθεωρήσεων κατόπιν έγγραφης, επώνυμης καταγγελίας από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιοίκους ή άλλους κοινωνικούς φορείς σε κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Το Μητρώο Διαπιστευμένων Επιθεωρητών είναι δημόσιο βιβλίο, το οποίο είναι ενιαίο για όλη τη χώρα και τηρείται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.
5. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται:
α) τα προσόντα των Επιθεωρητών, οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, και τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία για την εγγραφή τους στο μητρώο,
β) η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση, η περιοδικότητα των επιθεωρήσεων ανά κατηγορία, η αμοιβή των Επιθεωρητών, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτούς, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος και η διαβάθμιση τους και τα κριτήρια επιμέτρησης τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθεσμίες άσκησης τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται οι αμοιβές των Επιθεωρητών και
γ) η συγκρότηση επιτροπής που γνωμοδοτεί για την χορήγηση ή την αφαίρεση άδειας Επιθεωρητή και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κάθε ρύθμιση σχετική με τους Διαπιστευμένους Επιθεωρητές και το αντικείμενο των επιθεωρήσεων.
6. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα διενέργειας δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της εγκατάστασης και λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 16 του παρόντος.
7. Η Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας είναι υπεύθυνη α) για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου των Επιθεωρητών, καθώς και για την τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή Αρχείου Εκθέσεων Επιθεωρήσεων των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου, β) για τη συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των εκθέσεων, με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και των περιορισμών που προβλέπει ο παρών νόμος για την εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων που υπάγονται σε αυτόν και την υποβολή προτάσεων προς την Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου του άρθρου 31.