- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 20 Βαθμοί όχλησης και χωροθέτηση

1. Εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του παρόντος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα γίνει κατάταξη των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στον παρόντα νόμο σε βαθμούς όχλησης και θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της αναφερομένης κατωτέρω επανεξέτασης. Μέχρι της έκδοση της παραπάνω απόφασης, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 13727/724/2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
2. Κατόπιν αιτήσεως της ενδιαφερομένης επιχείρησης ή ομάδας επιχειρήσεων ομοειδών δραστηριοτήτων, που είναι εγκατεστημένες στην ίδια περιοχή, ή με πρωτοβουλία της Περιφέρειας, παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης της κατάταξης της συγκεκριμένης επιχείρησης ή ομάδας επιχειρήσεων, με βάση κριτήρια που θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στον υπό εγκατάσταση χώρο, καθώς και την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών από τους ενδιαφερόμενους. Η εν λόγω αλλαγή της κατάταξης θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, ύστερα από εισήγηση της Αδειοδοτούσας Αρχής και σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Αδειοδότησης του άρθρου 33 του παρόντος.
3. Σε περίπτωση που κάποια δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται ακριβώς στον πίνακα κατάταξης δραστηριοτήτων σε βαθμούς όχλησης, αυτή καταρχήν μπορεί να ακολουθεί την κατάταξη της πλησιέστερης συναφούς δραστηριότητας του πιο πάνω πίνακα αυτού, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μετά από εισήγηση της Αδειοδοτούσας Αρχής. Εάν ούτε αυτό είναι εφικτό, είναι δυνατόν αυτή να κατατάσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.