- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 19 Γενικοί κανόνες χωροθέτησης

1. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, για τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων που υπάγονται σ’ αυτόν, εφαρμόζονται οι κανόνες του Ειδικού Χωροταξικού για τη Βιομηχανία.
2. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που διέπονται από αυτόν σε περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, έχει καθοριστεί χρήση γης μη συμβατή με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
3. Σε περιοχές εντός οικισμών προ της 16-8-1923, σύμφωνα με το ΠΔ 2/13.3.1981 (ΦΕΚ 138Δ΄) επιτρέπεται καταρχήν η εγκατάσταση μόνο δραστηριοτήτων της κατηγορίας Ι, εφόσον αυτές ικανοποιούν καθημερινές ανάγκες των πολιτών και καθορίζονται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παρ. 7 του παρόντος. Σε απόσταση 500 μέτρων από τα όρια των πιο πάνω οικισμών επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης.
4. Σε περιοχές εκτός σχεδίου όπου από θεσμοθετημένες χρήσεις γης δεν προβλέπεται η εγκατάσταση δραστηριότητας, επιτρέπεται σε υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του παρόντος βιομηχανικά-βιοτεχνικά κτίρια που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, η εγκατάσταση μονάδων χαμηλής όχλησης, με την προϋπόθεση ότι σε αυτά τα κτίρια λειτουργούσε νόμιμα στο παρελθόν και δεν υποχρεώθηκε σε απομάκρυνση δραστηριότητα εντασσόμενη στις διατάξεις του παρόντος.
5. α) Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για δραστηριότητες που υπάγονται στον παρόντα νόμο σε περιοχές, όπου δεν έχει καθορισθεί από τις πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις συγκεκριμένη χρήση γης ή σε περιοχές, όπου η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις χρήσεις που υπάρχουν, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
αα) Οι διατάξεις του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160Α΄) όπως ισχύει, καθώς και τυχόν περιορισμοί που ισχύουν με βάση κείμενες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
αβ) Οι αναγκαίες γνώμες ή εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών ή αρχών, οι οποίες ζητούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 16.
αγ) Οι κατευθύνσεις και τα κριτήρια του άρθρου 8 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/Α.Α.Π./2009).
β) Επιπλέον, σε περιοχές, όπου δεν έχει καθορισθεί από τις πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις συγκεκριμένη χρήση γης, οι δραστηριότητες που ανήκουν στην κατηγορία μέσης ή υψηλής όχλησης, δεν μπορούν να χωροθετούνται σε απόσταση μικρότερη των:
βα) 500 μέτρων από οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων, βάσει του ΠΔ της 24-4/3-5-1985 (ΦΕΚ181Δ΄)
ββ) 700 μέτρων από πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό από 2.000 έως 10.000 κατοίκους, βάσει του ΠΔ της 24-5-1985 (ΦΕΚ270Δ΄)
βγ) 1.000 μέτρων από πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, ή οικισμούς παραλιακούς ή τουριστικούς ή αξιόλογους συνεκτικούς ή περιαστικούς με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων βάσει του ΠΔ της 24-5-1985 (ΦΕΚ 270Δ΄)
βδ) 200 μέτρων από οικισμούς στάσιμους με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους βάσει του ΠΔ της 24-5-1985 (ΦΕΚ 270Δ΄).
γ) Τα κριτήρια, με βάση τα οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης στις δραστηριότητες του παρόντος νόμου, είναι τα εξής :
γα) Η αρτιότητα και η τεχνολογική στάθμη του μηχανολογικού εξοπλισμού.
γβ) Η φυσιογνωμία της περιοχής και οι επιπτώσεις της δραστηριότητας στο περιβάλλον.
γγ) Η ασφάλεια των εργαζομένων στην εγκατάσταση καθώς και των περιοίκων.
γδ) Οι υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης του γηπέδου ή του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας.
γε) Η επάρκεια και η καταλληλότητα των κτιρίων που πρόκειται να ανεγερθούν.
6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, μπορεί, για λόγους χωροταξικού σχεδιασμού ή προστασίας του περιβάλλοντος, να απαγορεύεται η εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένη περιοχή ή να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί περιβαλλοντικού και μόνο χαρακτήρα στις περιπτώσεις επέκτασης ή μετεγκατάστασης εγκατεστημένων δραστηριοτήτων. Η απαγόρευση μπορεί να αναφέρεται είτε στο σύνολο των δραστηριοτήτων που υπάγονται στον παρόντα νόμο είτε σε συγκεκριμένες μόνο δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες ορισμένου μεγέθους.
7. Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας ο πολεοδομικός σχεδιασμός οφείλει εντός των ορίων της ίδιας Δημοτικής Ενότητας να υποδεικνύει κατάλληλες ζώνες, στις οποίες επιτρέπεται να εγκαθίστανται επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες της Κατηγορίας Ι, τα οποία ικανοποιούν καθημερινές ανάγκες των πολιτών, όπως αυτά θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
8. Σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, η εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων των κατηγοριών Αγ, Ββ και C της υπ’ αριθ. Φ 15/οικ.1589/104/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 90Β), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, επιτρέπεται μόνο σε πανταχόθεν ελεύθερο ανεξάρτητο κτίριο.