- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 17 Προϋποθέσεις και κριτήρια για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων

1. Δεν απαιτείται άδεια για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με το Ν.2545/1997, καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα, που οργανώνονται σύμφωνα με το τρίτο μέρος του παρόντος νόμου.
2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης ή από την υποχρέωση υποβολής νέας Υπεύθυνης Δήλωσης για μηχανολογική επέκταση ή μηχανολογικό εκσυγχρονισμό οι φορείς που έχουν εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας ή έχουν υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης για την ίδια δραστηριότητα, εφόσον από την επέκταση ή των εκσυγχρονισμό:
α) Δεν μεταβάλλεται για μεν τις δραστηριότητες της κατηγορίας Ι η κατηγορία στην οποία εμπίπτουν και για δε τις μονάδες ο βαθμός όχλησης, προκειμένου για μονάδες χαμηλής όχλησης.
β) Δεν επέρχεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας των μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης, σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%). Η αύξηση αυτή, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται μεταβολή του βαθμού όχλησης της μονάδας, δεν μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να υπερβεί τα 600 KW κινητήριας και θερμικής ισχύος.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για α) τις μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόμενης ποσότητας, β) τις αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 Kgr εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών, γ) τις αποθήκες εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2(δ) του άρθρου 1 της ΚΥΑ 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει και δ) τις αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 Kgr.
Πριν την έναρξη της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ενημερώνεται σχετικά η Αδειοδοτούσα Αρχή και υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον φορέα της δραστηριότητας ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.
3. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση τυχόν απαγορευτικών διατάξεων, η χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστασης, μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σε δραστηριότητες που αφορούν αποκλειστικώς στην εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται εντός διμήνου. Η σχετική δραστηριότητα ασκείται υποχρεωτικώς εντός του χώρου που έχει διατεθεί για την εκτέλεση του έργου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ειδικής άδειας εγκατάστασης, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ειδικά για την περίπτωση της παραγράφου αυτής, η ισχύς της άδειας λειτουργίας δε μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση του έργου.
4. Επιτρέπεται μετεγκατάσταση, από περιοχή Αμιγούς Κατοικίας ή Γενικής Κατοικίας σε περιοχή Γενικής Κατοικίας, δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης που εμπίπτουν στον παρόντα νόμο, που δεν επιτρέπεται η ίδρυση τους εντός περιοχής Γενικής Κατοικίας, σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμού, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και κατεδάφισης, έξωσης ύστερα από δικαστική απόφαση, η οποία εκδίδεται όχι με υπαιτιότητα του ενοικιαστή, εφόσον η μετεγκατάσταση γίνεται σε βιοτεχνικά-βιομηχανικά ή ανεξάρτητα κτίρια.
5. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στον παρόντα νόμο σε χώρους κτιρίων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται στην οικοδομική τους άδεια ως βοηθητικοί ή κοινόχρηστοι χώροι.
6. Η χορήγηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή άδειας εγκατάστασης δραστηριοτήτων σε πολυώροφα κτίρια είναι δυνατή μόνον εφόσον δεν απαγορεύεται από τον Κανονισμό συνιδιοκτησίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α΄) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», ενδεχόμενη έλλειψη του οποίου, ωστόσο, δεν συνιστά κώλυμα για την εγκατάσταση.
7. Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για τρία χρόνια και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση μίας εξαετίας. Το αίτημα για την παράταση της άδειας εξετάζεται με βάση τα ίδια δεδομένα και τις συνθήκες που ίσχυαν κατά τη χορήγησή της, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις :
α. Το αίτημα να έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.
β. Να έχει γίνει έναρξη υλοποίησης της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αίτημα για παράταση της ισχύος ή τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής του.
8. Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται οι άδειες εγκατάστασης μπορούν να περιέχουν όρους ή και περιορισμούς και να επιβάλλουν στο φορέα την εκτέλεση ειδικών έργων, όπου απαιτείται, για την επίτευξη, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, του συγκερασμού της παραγωγικής δραστηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος, των περιοίκων και των εργαζομένων σύμφωνα και με τις υποδείξεις και εγκρίσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών κατά τις οικείες διατάξεις. Οι φορείς των εγκαταστάσεων υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τους πιο πάνω όρους και περιορισμούς.
9. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) χορηγούν βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος ως προς τη δραστηριότητα στους φορείς των μονάδων, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας. Για τις δραστηριότητες που δεν απαιτείται έκδοση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, αρκεί η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο είτε αντιγράφου της κατατεθειμένης Υπεύθυνης Δήλωσης των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 16 είτε βεβαίωσης της Αδειοδοτούσας Αρχής ότι έχει υποβληθεί η σχετική Δήλωση.
10. Για την ηλεκτροδότηση και για την έκδοση άδειας ανέγερσης ή επέκτασης κτιρίων απαιτείται η υποβολή της άδειας εγκατάστασης ή της Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ.1 του άρθρου 16 στο Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος σύμφωνα με το Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄) και στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας αντίστοιχα, συνοδευόμενη από τα σχετικά σχεδιαγράμματα.