- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 38 Κατάταξη δραστηριοτήτων

1. Για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο παρόντα νόμο ισχύουν οι προβλέψεις του Ν.1650/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι διατάξεις των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων του παρόντος άρθρου.
2. Εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τροποποιείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β), που αφορά στην κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Στο πλαίσιο της τροποποίησης αυτής, καταργείται η υποκατηγορία 3 της Β κατηγορίας όσον αφορά τις δραστηριότητες του παρόντος νόμου και οι δραστηριότητες που με το ισχύον σήμερα καθεστώς υπάγονται στην υποκατηγορία αυτή κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας ή στην υποκατηγορία 4 της Β κατηγορίας, η οποία πλέον αποτελεί μια ενιαία κατηγορία Β. Κριτήρια κατάταξης μιας δραστηριότητας στις κατηγορίες Α και Β αποτελούν το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας, , το είδος και η ποσότητα των ρύπων που εκπέμπονται, η ενδεχόμενη σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον, η δυνατότητα πρόληψης της ρύπανσης μέσω της εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στην εφαρμοζόμενη παραγωγική διαδικασία, ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος και η ανάγκη επιβολής περιορισμών για την προστασία του περιβάλλοντος.
4. Κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται ανωτέρω, με αίτηση της ενδιαφερομένης επιχείρησης ή ομάδας επιχειρήσεων ομοειδών δραστηριοτήτων, που είναι εγκατεστημένες στην ίδια περιοχή ή με πρωτοβουλία της Περιφέρειας, παρέχεται κατά περίπτωση, η δυνατότητα επανεξέτασης της περιβαλλοντικής κατάταξης της συγκεκριμένης επιχείρησης ή ομάδας επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στον υπό εγκατάσταση χώρο, καθώς και τη δυνατότητα βελτιστοποίησης των πραγματικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της δραστηριότητας, με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Η εν λόγω αλλαγή της κατάταξης θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, ύστερα από εισήγηση της Αδειοδοτούσας Αρχής.
5. Σε περίπτωση που κάποια δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται ακριβώς στον πίνακα κατάταξης των δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αυτή καταρχήν μπορεί να ακολουθεί την κατάταξη της πλησιέστερης συναφούς δραστηριότητας του πιο πάνω πίνακα, μετά από απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εάν ούτε αυτό είναι εφικτό, τότε κατατάσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.