- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 16 Εγκατάσταση και Λειτουργία Δραστηριοτήτων

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας οι δραστηριότητες της Κατηγορίας Ι. Για την έναρξη λειτουργίας των μονάδων αυτών, υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. Η κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφο της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εκ των υστέρων κατά περίπτωση επιτόπιο έλεγχο της ορθότητας του περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης. Ο εν λόγω έλεγχος αφορά τη θέση, τη δραστηριότητα και την ισχύ της εγκατάστασης και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
2. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων της Κατηγορίας IΙ η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Μετά την χορήγηση της άδειας και εντός δέκα ημερών, η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση, κατά την οποία εξετάζεται η καταλληλότητα του χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονάδας.
3. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων των κατηγοριών ΙΙΙ και ΙV η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων, ύστερα από επιθεώρηση.
4. Για την έναρξη λειτουργίας των μονάδων των δραστηριοτήτων της κατηγορίας ΙΙ υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης ή της βεβαίωσης συμβατότητας προκειμένου για δραστηριότητες εγκατεστημένες σε Επιχειρηματικά Πάρκα, συνοδευόμενη από τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Η κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφο της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας. Από την υποβολή της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης ο φορέας δύναται να λειτουργεί. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται, εντός δέκα ημερών από την κατάθεση της δήλωσης, να ενεργήσει επιθεώρηση, για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων της άδειας εγκατάστασης, συντάσσοντας σχετική έκθεση, η οποία κοινοποιείται με ευθύνη της στον φορέα.
5. Για την έναρξη λειτουργίας των μονάδων των δραστηριοτήτων της κατηγορίας ΙΙΙ ισχύουν οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, με την προϋπόθεση υποβολής από το φορέα με την Υπεύθυνη Δήλωση εγγυητικής επιστολής, η οποία επιστρέφεται με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, εφόσον προκύπτει η σαφής τήρηση των όρων της άδειας εγκατάστασης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν επιθυμεί την υποβολή εγγυητικής επιστολής, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αντί της Υπεύθυνης Δήλωσης, αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευόμενη από τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενεργεί επιθεώρηση και χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, εφόσον διαπιστωθεί από τα όργανα της ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και περιορισμοί που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης και ότι, από τη λειτουργία της δραστηριότητας, εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των εργαζομένων και των περιοίκων.
6. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της κατηγορίας IV χορηγείται άδεια λειτουργίας από την Αδειοδοτούσα Αρχή σύμφωνα με τις προβλέψεις των εδ. β και γ της προηγούμενης παραγράφου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, της άδειας εγκατάστασης, της άδειας λειτουργίας, της προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση ή για μεταφορά για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου και των τροποποιήσεων αυτών, καθώς και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν και η διαδικασία που πρέπει να τηρείται. Επίσης με την ίδια απόφαση θα καθοριστούν το ύψος της εγγυητικής επιστολής, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος, καθώς και τα κριτήρια, η διαδικασία και η συχνότητα διενέργειας επιθεωρήσεων των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου από την Αδειοδοτούσα Αρχή.