- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 11 Κυρώσεις

1. Στους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα, που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή βεβαίωση ή στους εκδίδοντες ανακριβείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ύψους από 1.000 ευρώ έως και 5.000 ευρώ.
2. Στις επιχειρήσεις, που απασχολούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, πρόσωπα, που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ή βεβαίωση ή εκδίδουν ανακριβείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, όπως η προσωρινή ή η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους ή και επιβολή προστίμου ύψους από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.
3. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα κριτήρια για την κλιμάκωση των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο κυρώσεων, τα όργανα, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.