- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 10 Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων

1. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων με αρμοδιότητα να εισηγείται στον Υπουργό σχετικά για την επίλυση θεμάτων, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το Γενικό Διευθυντή Στήριξης Βιομηχανίας, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών και από ένα εκπρόσωπο του ΤΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΓΣΕΕ καθώς και εκπρόσωπο του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, ως μέλη, που ορίζονται μετά από πρόταση των οικείων φορέων.