- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 7 Εξετάσεις από Αδειοδοτημένους Φορείς

1. Οι προβλεπόμενες για τη χορήγηση της άδειας εξετάσεις μπορεί να διενεργούνται κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου και από ικανούς, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, φορείς, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ύστερα από αδειοδότηση αυτών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, η οποία χορηγείται μετά από αξιολόγηση της συνδρομής των απαιτήσεων του προαναφερομένου Προτύπου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή φορέα Διαπίστευσης άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Για τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων και την εξεταστέα ύλη εφαρμόζονται οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος.
3. Οι ως άνω φορείς εκδίδουν βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία προσδιορίζει, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες ειδικότητες και βαθμίδες, τις οποίες καλύπτει.
Ο τύπος και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης καθορίζεται με την Υπουργική Απόφαση του προβλέπεται να εκδοθεί στην παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την ως άνω βεβαίωση εξέτασης στην αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, η οποία εκδίδει την αιτούμενη άδεια εντός μηνός από την υποβολή των προβλεπομένων δικαιολογητικών.