- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 4 Προϋποθέσεις χορήγησης αδείας επαγγελματικής δραστηριότητας

1. Για την άσκηση μιας επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει αντίστοιχη άδεια ασκήσεως αυτής, η οποία εκδίδεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 6422/1934, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και 6 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, για το χειρισμό μηχανημάτων έργου, απαιτείται άδεια χειριστή.
2. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται:
α) Τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας, κατά ειδικότητα και βαθμίδα.
β) Οι επαγγελματικές δραστηριότητες, που μπορούν να ασκούνται από κάτοχο κάθε επαγγελματικές άδειας.
γ) Η διάρκεια ισχύος και οι προϋποθέσεις ανανέωσης κάθε άδειας.
δ) Οι προϋποθέσεις υποκατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτό, φορείς.
ε) Η αντιστοίχηση των αδειών που υφίστανται κατά την έκδοση του παρόντος νόμου, με τις επαγγελματικές άδειες που θα εκδοθούν με τον παρόντα νόμο.
στ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις έγκρισης των αναφερόμενων στην περ. δ της παρ. 2 του παρόντος φορέων επαγγελματικής κατάρτισης, το περιεχόμενο και η διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ειδικότητα και βαθμίδα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Mε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων του άρθρου 10 του παρόντος, εντάσσονται στις επαγγελματικές δραστηριότητες που αναφέρονται στα Προεδρικά Διατάγματα της παρ. 2 του παρόντος οι συναφείς ή παρεμφερείς με αυτές επαγγελματικές δραστηριότητες ή επαγγελματικές δραστηριότητες που προκύπτουν από την τεχνολογική εξέλιξη των μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.