- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 2 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου ως προς τις αναγκαίες προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 3 του παρόντος.