- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 58 Διοίκηση και διαχείριση

1.Η διοίκηση και διαχείριση Επιχειρηματικού Πάρκου περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που αφορούν στη λειτουργία του ΕΠ, στη συντήρηση των υποδομών και στην παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΠ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 59.
2. Η διοίκηση και διαχείριση Επιχειρηματικού Πάρκου γίνεται από την ΕΑΝΕΠ. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης εφόσον οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις ή/και οι ιδιοκτήτες επί κενών οικοπέδων του Επιχειρηματικού Πάρκου, σε ποσοστό τουλάχιστον 70% ιδρύσουν ανώνυμη εταιρεία με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΔΕΠ). Στην περίπτωση αυτή η διοίκηση και διαχείριση μεταβιβάζεται από την ΕΑΝΕΠ στην ΕΔΕΠ με σχετική Σύμβαση που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3. Ο οικείος Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού οφείλει να παρέχει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στο χώρο του ΕΠ τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχει και στις λοιπές περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά του όρια όπως υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, συλλογής απορριμμάτων, ανταποδοτικά με τα εισπραττόμενα δημοτικά τέλη. Η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ δύναται να συνάπτει συμβάσεις με τον οικείο Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού με βάσει τις οποίες μέρος ή το σύνολο των ως άνω υπηρεσιών να ανατίθεται σε αυτόν με μεταβίβαση ανάλογου μέρους των δημοτικών τελών. Οι συμβάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση δημοτικών τελών ανά τ.μ. στεγασμένης επιφανείας για τις επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί εντός Επιχειρηματικού Πάρκου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέση χρέωση για την αντίστοιχη εκτός του Επιχειρηματικού Πάρκου ανάλογη χρήση. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τύπος των ως άνω συμβάσεων, η διαδικασία απόδοσης των τελών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4. Η διοίκηση και η διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να ανατίθεται σε τρίτο με την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2. Στη σχετική σύμβαση μεταξύ της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ και του τρίτου, διάρκειας έως 2 έτη, η οποία δύναται να ανανεώνεται, θα ρυθμίζεται και ο τρόπος αξιοποίησης των οικονομικών πόρων και εσόδων, στα οποία περιλαμβάνονται :
α) Συνεισφορές των επιχειρήσεων ανάλογα με την χρήση, τεκμαρτή ή πραγματική των υποδομών
β) Άλλα κοινόχρηστα έσοδα.
5. Η υποχρέωση των ιδιοκτητών αδόμητων οικοπέδων για την καταβολή των εξόδων διοίκησης και διαχείρισης περιορίζεται σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) των εξόδων που θα αντιστοιχούσαν σ’ αυτούς αν το οικόπεδο είχε δομηθεί, με εξάντληση του συντελεστή δόμησης.
6. Η ΕΑΝΕΠ και η ΕΔΕΠ μπορεί να υλοποιεί συμπληρωματικά έργα ή έργα αναβάθμισης υποδομών τα οποία μπορεί να επιχορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 51. Για τα έργα αυτά ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 47, εκτός και αν από την υλοποίηση των έργων αυτών δεν επέρχεται ουσιώδης επιδείνωση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του ΕΠ, οπότε απαιτείται μόνον απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η αξιολόγηση των επερχόμενων περιβαλλοντικών μεταβολών γίνεται σε κοινή σύσκεψη εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ.