- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 43 Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 εδάφιο α, β, γ, δ, ε του άρθρου 41, στα ΕΠ εγκαθίστανται και ασκούνται :
α) Δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου
β) Επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα,
γ) Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων,
δ) Δραστηριότητες του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α’ 207), ως ισχύει,
ε) Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων, σχολές τεχνικής κατεύθυνσης, παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
ζ) Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
η) Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων
θ) Δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με τις συνοδευτικές υποδομές τους (γραμμές μεταφοράς και διανομής και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα)
2. Με την επιφύλαξη της §1δ’ του άρθρου 41, στα Επιχειρηματικά Πάρκα οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου, καταλαμβάνουν τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του Επιχειρηματικού Πάρκου και κατά προτεραιότητα το 60%. Μετά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του ΕΠ με τροποποίηση της Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου κατόπιν υποβολής εκ νέου τροποποιημένων των αντίστοιχων δικαιολογητικών του άρθρου 46 επιτρέπεται η άρση του περιορισμού αυτής της παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία τήρησης των ως άνω ορίων από την ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταβολής τους, οι συνέπειες μη τήρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Σε ΕΠ τύπου Γ, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων μέσης όχλησης, εφόσον δεν υπάρχει στην ίδια περιφερειακή ενότητα ΕΠ που να μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιες δραστηριότητες ή δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος σε υφιστάμενο ΕΠ τέτοιου τύπου. Η παραπάνω μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων επιτρέπεται μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού εμβαδού των οικοδομικών τετραγώνων του ΕΠ και μόνο σε διακριτές ζώνες που θα προβλέπονται από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προηγουμένως τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και έκδοση σχετικής θετικής γνωμοδότησης από την αρμόδια αρχή βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ Β΄ 332), ως ισχύει.
4. Νομίμως λειτουργούσες δραστηριότητες, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 43 και προϋφίστανται σε εδαφικές εκτάσεις που καθορίζονται δια του παρόντος μέρους επιτρέπεται να εξακολουθούν να λειτουργούν εντός του ΕΠ, οφείλουν όμως να συμμορφωθούν με τους όρους του Κανονισμού λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με το άρθρο 59.. Κατ’ εξαίρεση νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία υψηλής όχλησης επιτρέπεται να εξακολουθούν να λειτουργούν στο δημιουργούμενο ΕΠ, εφόσον αυτό είναι Τύπου Β, οφείλουν όμως να συμμορφωθούν κατά τα λοιπά με τους όρους του κανονιστικού πλαισίου και του Κανονισμού Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου κατά τα ανωτέρω.