- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 7 Όργανα διοίκησης της Εταιρείας

Το άρθρο 7 του ν. αντικαθίσταται ως εξής:

1. Όργανα διοίκησης της Εταιρείας αποτελούν η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτής.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόμο, στο καταστατικό της Εταιρείας και, συμπληρωματικά, στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι αρμοδιότητες των οποίων ασκούνται από ένα πρόσωπο, ορίζονται σε επτά (7). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προέρχονται από τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό − τεχνικό και τον ερευνητικό χώρο, καθώς και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και πρέπει να διακρίνονται για το επιστημονικό κύρος, τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία επί θεμάτων που ορίζονται από το σκοπό της Εταιρείας.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιείται . H θητεία τους είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται  μία  φορά, για ίσο χρόνο.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.  Για την ανάληψη της θέσης αυτής απαιτείται, τουλάχιστον, πτυχίο πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής και υπηρεσία επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη σε θέση αυξημένης ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Το πρόσωπο αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, ύστερα  από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιείται όπου και  καθορίζεται η  διαδικασία και  τα  κριτήρια της επιλογής και εξειδικεύονται τυχόν αναγκαία πρόσθετα προσόντα.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα  του  άρθρου  2   του ν. 3899/2010(ΦΕΚ       ).

7. Το Δ.Σ. της Εταιρείας εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, στο καταστατικό της Εταιρείας και, συμπληρωματικά, στις σχετικές διατάξεις του .ν. 3429/2005. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας.