- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 149: Περιοδικός και Έκτακτος Έλεγχος οργάνων μέτρησης

1. Όργανα μέτρησης των άρθρων 137, 138, 146,147 και 148 της παρούσης υπόκεινται έλεγχο της συμμόρφωσης και της νόμιμης και καλής λειτουργίας τους:
i. ετησίως (Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών), από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 524/78 (ΦΕΚ 112/Α/78) όπως ισχύει, συνοδευομένης από της επικόλλησης του σχετικού σήματος και
ii. εκτάκτως, τόσο από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου, όσο και από υπαλλήλους της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά την κρίση των αρμόδιων υπηρεσιών.
2. Τα προβλεπόμενα τέλη για τον Περιοδικό Έλεγχο Μέτρων και Σταθμών (ΚΥΑ Φ2-670/2007, ΦΕΚ 295/Β/07, όπως ισχύει) βαρύνουν τους εκμεταλλευτές των οργάνων.
3. Μη συμμορφούμενα όργανα δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά. Σε περίπτωση που, κατά τη διενέργεια των ελέγχων (περιοδικού και εκτάκτων) αυτά εντοπιστούν, πέραν από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αποσύρονται.