- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 122: Ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου

Το μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα του καθαρού βάρους περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου, καθορίζεται ως εξής:

Ονομαστικό βάρος (Qn) σε χιλιόγραμμα (kg)

Μέγιστo ανεκτό αρνητικό σφάλμα

 Qn

<

14

1,0 %

Qn

14

0,5 %