- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 109: Παράδοση υγρών καυσίμων από εταιρείες προς πρατήρια

1. Η παράδοση των υγρών καυσίμων από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προς κάθε πρατήριο, γίνεται υποχρεωτικά από σφραγισμένα διαμερίσματα των βυτιοφόρων, με τα οποία γίνεται η διακίνηση αυτών.
2. Η σφράγιση των παραπάνω διαμερισμάτων θα γίνεται κατά τη φόρτωση του βυτιοφόρου, με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και με ειδική σφραγίδα που θα εξασφαλίζει το απαραβίαστο του διαμερίσματος του βυτίου. Τα σημεία σφράγισης είναι τα στόμια πλήρωσης των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, οι ανθρωποθυρίδες και οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής.
3. Για τη σφράγιση χρησιμοποιούνται σφραγίδες μιας χρήσεως, εντελώς διακριτές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών και των δειγμάτων καυσίμων, με τα εξής χαρακτηριστικά:
i. Υλικό κατασκευής εξ’ ολοκλήρου από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων
ii. Έμβλημα ή σήμα ή επιγραφή της εταιρείας
iii. Κωδικό: κάθε σφραγίδα θα είναι ανεξίτηλα αριθμημένη με έναν εξαψήφιο τουλάχιστον αριθμό
iv. Λειτουργία: κάθε σφραγίδα θα είναι κατασκευασμένη ώστε η αποσφράγισή της να γίνεται μόνο με καταστροφή της (μίας χρήσεως) ώστε να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο.
4. Για τις παραπάνω σφραγίσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν και διατάξεις σφράγισης άλλης τεχνολογίας, που εξασφαλίζουν ισοδύναμο αποτέλεσμα.
5. Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται, προ της παραλαβής των υγρών καυσίμων, να ελέγχουν το απαραβίαστο και τους αριθμούς των σφραγίδων των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, που αντιστοιχεί στην παραγγελία τους, ως και την ποσότητα του καυσίμου που περιέχεται στα διαμερίσματα αυτά, δια του μετρικού κανόνα (βέργας) του βυτιοφόρου.
6. Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δεν υποχρεούνται να παραδίδουν στα πρατήρια πώλησης ποσότητες μικρότερες των 2500 λίτρων για κάθε είδος καυσίμου.
7. Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να παραδίδουν στα πρατήρια πώλησης υγρά καύσιμα σε όγκο (λίτρα) θερμοκρασίας περιβάλλοντος, να χρεώνουν δε αυτά με αναγωγή του όγκου τους σε θερμοκρασία 15 οC.
8. Η παραπάνω αναγωγή θα γίνεται με βάση τη θερμοκρασία φόρτωσης του καυσίμου στα διυλιστήρια ή στις εγκαταστάσεις των εταιρειών.
9. Στα παραστατικά στοιχεία (δελτία αποστολής, τιμολόγια), που συνοδεύουν το
καύσιμο, πρέπει να αναγράφονται:
i. Η ώρα φόρτωσης.
ii. Η θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση, σε βαθμούς οC.
iii. Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα στη θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση.
iv. Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα που έχουν αναχθεί σε θερμοκρασία 15 οC.
v. Η πυκνότητα του καυσίμου σε θερμοκρασία 15 οC.
vi. Οι αριθμοί των σφραγίδων που χρησιμοποιήθηκαν στο βυτίο.