- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 53: Ειδικές διατάξεις για την παραδοσιακή γιαούρτη

Προϋποθέσεις παρασκευής και διάθεσης της παραδοσιακής γιαούρτης
1. Επιτρέπεται στα καταστήματα λιανικής πώλησης, που πωλούν στο καταναλωτικό κοινό γαλακτοκομικά προϊόντα, να προσφέρουν παραδοσιακή γιαούρτη από νωπό γάλα όλων των ειδών, εφόσον πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
i. Να αγοράζουν το νωπό γάλα απευθείας από τους παραγωγούς ή Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών ή από άλλες πηγές πώλησης εγχωρίου νωπού γάλακτος.
ii. Να παρασκευάζουν τα ίδια ως άνω καταστήματα την εν λόγω γιαούρτη λιποπεριεκτικότητας τουλάχιστον 3, 9%, όταν χρησιμοποιούν νωπό γάλα αγελάδας ή λιποπεριεκτικότητας τουλάχιστον 6, 7%, όταν χρησιμοποιούν νωπό πρόβειο γάλα.
iii. Να παρασκευάζουν την εν λόγω γιαούρτη σε ειδικό εργαστήριο, για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια ή βεβαίωση αρχής ότι αυτό πληροί όλους τους όρους υγιεινής.
2. Επί των συσκευασιών αυτών αναγράφεται υποχρεωτικά, πέρα από τις ενδείξεις που προβλέπουν οι ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις και η ένδειξη «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΠΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ …………..(είδος)» ή πχ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΠΟ ΝΩΠΟ ……….. (είδος) ΓΑΛΑ», κατά περίπτωση είδους χρησιμοποιούμενου νωπού γάλακτος.
3. Τα ανωτέρω εργαστήρια υποχρεούνται όπως διατηρούν παραστατικά αγοράς νωπού γάλακτος αγελάδος ή πρόβειου, εφόσον πωλούν την ως άνω παραδοσιακή γιαούρτη.
4. Στα καταστήματα της ως άνω παραγράφου 1, εφόσον αυτά πωλούν την ανωτέρω παραδοσιακή γιαούρτη, δίδεται η δυνατότητα όπως σε εμφανές σημείο του καταστήματος αναρτήσουν πινακίδα, ορατή από τον πελάτη, στην οποία με κεφαλαία ευδιάκριτα γράμματα θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ».
5. Ανεξάρτητα των παραπάνω, απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο να γίνεται στην γιαούρτη η χρήση του όρου «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ», εφόσον η παρασκευή της δεν γίνεται από νωπό γάλα αγελάδος ή πρόβειο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της παραδοσιακής γιαούρτης από νωπό γάλα είναι και η γνωστή κρούστα (πέτσα) που καλύπτει την επιφάνεια τής εν λόγω γιαούρτης.