- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 21: Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τη σήμανση «e»

1.       Κάθε παρτίδα προσυσκευασμένων προϊόντων σταθερής ονομαστικής ποσότητας περιεχομένου, που δεν φέρουν σήμανση «e», πρέπει να έχει, κατά μέσο όρο, καθαρό περιεχόμενο, τουλάχιστον ίσο με την ονομαστική ποσότητα, δηλαδή την ποσότητα που αναγράφεται επί της συσκευασίας.

2.       Καμία συσκευασία δεν επιτρέπεται να έχει καθαρή ποσότητα περιεχομένου που να παρουσιάζει αρνητικό σφάλμα ανώτερο του μεγίστου ανεκτού αρνητικού σφάλματος που προβλέπoυν οι Πίνακες της παραγράφου 3.

3.       Το μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα, στο καθαρό περιεχόμενο προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς “e” καθορίζονται στους παρακάτω πίνακες:

 

Πίνακας 1

Ονομαστική ποσότητα (Qn) σε γραμμάρια (g) ή χιλιοστόλιτρα (mL)

Μέγιστο ανεκτό αρνητικό  σφάλμα

% του Qn

g  ή mL

0

έως

50

9

50

έως

100

4,5

100

έως

200

4,5

200

έως

300

9

300

έως

500

3

500

έως

1000

15

1000

έως

10000

1,5

10000

έως

15000

150

άνω

των

15000

1

 

Για την εφαρμογή του πίνακα, οι υπολογιζόμενες, σε μονάδες μάζας ή όγκου, τιμές των μεγίστων ανεκτών σφαλμάτων, που υποδεικνύονται σ’ αυτόν επί τοις εκατό, στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω στο δέκατο του g ή του mL για ονομαστικές ποσότητες μέχρι 10 kg ή 10 L και στο g ή mL για ονομαστικές ποσότητες μεγαλύτερες των 10 kg ή 10 L.

 

Πίνακας 2

Ονομαστική ποσότητα (Qn)

Μέγιστο ανεκτό αρνητικό  σφάλμα

Σε μονάδες μήκους

Καμία ανοχή  για μήκος ≤ 5 m και στη συνέχεια 2% του Qn στρογγυλεμμένο προς τα πάνω στο πλησιέστερο 1 cm

Σε μονάδες επιφάνειας

3% του Qn

στρογγυλεμμένο προς τα πάνω στα πλησιέστερα 100 cm2

Σε αριθμό τεμαχίων

Καμία ανοχή για αριθμό τεμαχίων ≤ 50 και στη συνέχεια 1% του Qn

στρογγυλεμμένο προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο

 

4.       Για τον έλεγχο σε σημείο παραγωγής/συσκευασίας ή αποθήκευσης, ο αριθμός των συσκευασιών, που εξετάζονται ανά παρτίδα, καθορίζεται με βάση των κάτωθι Πίνακα:

 

 

 

Αριθμός διατιθέμενων συσκευασιών (Ν)

Αριθμός δειγμάτων

Έως 100

Όλα

100≤Ν<500

50

500≤Ν<3200

80

≥3200

125

 

5.       Για τον έλεγχο σε σημείο πώλησης, ο αριθμός των συσκευασιών, που εξετάζονται ανά παρτίδα, καθορίζεται με βάση των κάτωθι Πίνακα:

 

Αριθμός διατιθέμενων συσκευασιών (Ν)

Αριθμός δειγμάτων

Έως 4

Όλα

05≤Ν<40

5

40≤Ν<65

8

66≤Ν<100

13

 

6.       Ο έλεγχος μπορεί να είναι καταστροφικός, ή μη καταστροφικός. Μη καταστροφικός έλεγχος μπορεί να λάβει χώρα όταν η τυπική απόκλιση του βάρους του περιέκτη, κατόπιν εξέτασης 10 τεμαχίων αυτού, είναι μικρότερη από το 1/5 του Μέγιστου Ανεκτού Σφάλματος, της ως άνω παραγράφου 3.

7.       Παρτίδες για τις οποίες, ο μέσος όρος του καθαρού περιεχομένου του εξετασθέντος δείγματος υπολείπεται της ονομαστικής τιμής περιεχομένου, ή που το καθαρό περιεχόμενο, έστω και ενός δείγματος εκτρέπεται πέραν των ορίων της ως άνω παραγράφου 3, θεωρούνται ελλιποβαρείς, εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει, δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, άλλως αποσύρονται από την κυκλοφορία.

8.       Τα παραπάνω ισχύουν και για το καθαρό στραγγισμένο βάρος προσυσκευασμένων αλιευμάτων με επίπαγο καθώς και για το καθαρό στραγγισμένο βάρος τροφίμων σε υγρό μέσο διατήρησης.