- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 16: Γενικές Αρχές

1. Οι αγοραπωλησίες όλων των προσυσκευασμένων προϊόντων γίνεται με βάση την καθαρή ποσότητα περιεχομένου συσκευασίας (πώληση σε καθαρό βάρος/όγκο). Ως καθαρή ποσότητα νοείται, και μόνον, η ποσότητα του προϊόντος που προορίζεται για χρήση από τον καταναλωτή.
2. Τα προϊόντα που πωλούνται σε χύδην μορφή, επιτρέπεται να πωλούνται σε μικτό βάρος υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο επόμενο άρθρο 17.