- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 03: Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων

Για τρόφιμα που δεν είναι προσυσκευασμένα και προσφέρονται στον τόπο λιανικής πώλησης για άμεση πώληση στον καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης και , ως ελάχιστες ενδείξεις επί της πινακίδας (βλ. Υποενότητα 1.1.3.) ή της συσκευασίας (εφόσον συσκευασθεί στον τόπο λιανικής) ορίζονται:
i. Η ονομασία πώλησης (όπως άρθρο 3 οδηγίας 2000/13 και όχι είδος τροφίμου) / το είδος του τροφίμου ή ποτού.
ii. Η ποιότητα του είδους και η ποικιλία αυτού, εφόσον προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
iii. Η προέλευση του προϊόντος.
iv. Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης όπως αυτή καθορίζεται κατωτέρω στο Κεφάλαιο 1, υποενότητα 1.1.3 «ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
v. Η καθαρή ποσότητα του περιεχομένου εφόσον συσκευασθεί στον τόπο λιανικής.
vi. Η τιμή της συσκευασίας εφόσον συσκευασθεί στον τόπο λιανικής