- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 139 – Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Μέρους, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.