- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 137 – Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων – Κριτήρια επιλογής

1. Στις κλειστές διαδικασίες και τις ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους.
2. Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνοδεύονται από τα έγγραφα της σύμβασης, στην περίπτωση που στα έγγραφα αυτά δεν παρέχεται απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση και δεν διατίθενται ήδη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επιπλέον, οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα IX του Προσαρτήματος Α.
3. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας και ήσσονος αξίας, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιορίζει στα έγγραφα της σύμβασης και να μην επιβάλει ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την χρηματοοικονομική ή οικονομική επάρκεια και την επαγγελματική ή/και τεχνική ικανότητα των οικονομικών φορέων, παρά μόνον εφόσον αυτό αιτιολογείται ειδικά από τυχόν ιδιαιτερότητες της σύμβασης και υπό την προϋπόθεση της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας
4. Ειδικά για τις κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας συμβάσεις του παρόντος με απόφαση του Υπουργού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες έργων καθώς και για ειδικές κατηγορίες μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών και ορίων προϋπολογισμού αυτών, διαφορετικές διαδικασίες αναφορικά με τη διενέργεια των διαγωνισμών ή των αναθέσεων, διαφορετικές προθεσμίες δημοσίευσης διακηρύξεων ή πράξεων δημοσιότητας, κριτήρια επιλογής, τρόπο αξιολόγησης και ανάθεσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με τα ανωτέρω.
5. Για τη συμμετοχή οικονομικού φορέα οποιασδήποτε τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε δημοπρασία δημοσίου έργου, κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας, απαιτείται η προσκόμιση του πρωτοτύπου ή νόμιμου αντιγράφου της βεβαίωσης εγγραφής της στο Μητρώο.