- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 14 – Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 14 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Το παρόν Βιβλίο εφαρμόζεται μόνο σε δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που εμπίπτουν στους κωδικούς CPV 73000000-2 έως 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 και 73430000-5, εφόσον πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα προϊόντα ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, και
β) η παροχή της υπηρεσίας αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.
2. Πριν τη σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, για το χαρακτηρισμό του είδους της σύμβασης ως ερευνητικού έργου, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Κεντρικής Αρχής Αγορών της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 για τις συμβάσεις άνω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας, ενώ για τις συμβάσεις κάτω των ορίων της εφαρμογής της οδηγίας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της αναθέτουσας αρχής.