- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 1 – Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής

1. Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών και λοιπών υπηρεσιών του Βιβλίου Ι, και β) για τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών του Βιβλίου ΙΙ, γ) για τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του τομέα των δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου ΙΙΙ και δ) για την διοικητική διαδικασία επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, έπειτα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής του Βιβλίου ΙV. Οι διαδικασίες του προηγούμενου εδαφίου, πραγματοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές και φορείς του άρθρου 2 αυτού.
2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη του χρηματικού ορίου του άρθρου 4 του Βιβλίου Ι και του άρθρου 251 του Βιβλίου ΙΙ.
3. Ο παρών νόμος αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94) και της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση οδηγίας 2004/17/ΕΚ
4. Για τις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος, εκτός αν άλλως ορίζεται στα επιμέρους άρθρα του.
5. Οι διατάξεις του Τίτλου 1,2 και 3 του Μέρους Β του Βιβλίου Ι, που αφορούν στην εκτέλεση δημοσίων έργων, εκπόνησης μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών και λοιπών υπηρεσιών είναι ειδικές και εφαρμόζονται ανεξαρτήτως προϋπολογισμού αυτών.
6. Για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ, οι διατάξεις του Μέρους Β του Βιβλίου Ι εφαρμόζονται συμπληρωματικά και κατ΄αναλογία στο μέτρο που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ .