- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Δημόσια Διαβούλευση για το ηλεκτρονικό σύστημα υγρών καυσίμων

Έχοντας υπόψη:

Τον Ν. 3784/09 [1] και ειδικότερα το άρθρο 31 παρ. 7, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ καθορισμού προδιαγραφών και ρύθμισης θεμάτων εγκατάστασης ειδικών συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις δεξαμενές των πρατηρίων υγρών καυσίμων συνδεόμενων με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό

AΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών που προορίζονται για τοποθέτηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων βάσει του αρθ. 31 παρ. 7 του Ν. 3784/09, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός είναι η διασφάλιση της νόμιμης και εύρυθμης λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, μέσω αξιόπιστης παρακολούθησης εισροών – εκροών και αντίστοιχα έκδοσης νομίμων φορολογικών παραστατικών στοιχείων κατά την πώληση.

Επί μέρους στόχοι για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, είναι:

• Ορθή μέτρηση του εισερχομένου και εξερχομένου καυσίμου στα στάδια της παραλαβής και της πώλησης αντίστοιχα

• Παρακολούθηση, καταγραφή και σύγκριση (ισοζύγιο) των εξερχομένων από τις αντλίες, με τους εναπομένοντες όγκους καυσίμων εντός των δεξαμενών κατά τη λειτουργία του πρατηρίου σε πραγματικό χρόνο

• Πρόληψη και έγκαιρη ειδοποίηση έναντι διαρροών, ανθρώπινου σφάλματος, αστοχίας υλικού ή λανθασμένου προγραμματισμού

• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επεξεργασίας της λαμβανομένης πληροφορίας (λογιστικό, απεικονιστικό κλπ.) που θα μπορούσε να προσφέρει στη βελτίωση της ολικής λειτουργίας του πρατηρίου

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

A. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ, το οποίο περιλαμβάνει τον μηχανισμό μέτρησης στάθμης και θερμοκρασίας και παρεπόμενα μέρη αυτού

B. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΡΟΩΝ, το οποίο περιλαμβάνει ελεγκτές (CONTROLLERS) συλλογής και αποστολής δεδομένων των εκροών

Γ. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΚΟΝΣΟΛΑ) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων εισροών-εκροών

Δ. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΙΚ/ΓΓΠΣ μέσω συγκέντρωσης και μετάδοσης των δεδομένων εισροών-εκροών από την κεντρική μονάδα (κονσόλα).