- Υπουργείο Ανάπτυξης - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 47 – Λοιπές ρυθμίσεις Πυροπροστασίας και Πυρασφάλειας

1. Στο πεδίο εφαρμογής της υπ΄ αριθ. 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 529), εμπίπτουν από τη δημοσίευση του παρόντος τα Κέντρα Διασκέδασης άνω των 200 ατόμων και οι Κινηματογράφοι.
2. Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στους Α.Ν. 445/37 (Α΄ 32), 446/37 (Α΄ 23), το Β.Δ. 15/1956 (Α΄ 123) για τα κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόμων και τους Κινηματογράφους καταργούνται.
3. Η περίπτωση θ’ του άρθρου 2 του Ν. 3511/2006 (Α΄ 258), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73) αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του Π.Σ. σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο, ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων καθώς και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο, δεν τηρούν τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή τις προδιαγραφές αυτών, δεν έχουν προβεί στις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως ενδεικτικά, μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, Σχέδια Κατόψεων, πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας
Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ το ύψος του προστίμου που αναλογεί, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών και εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
4. Το άρθρο 14 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14 Πυροσβεστικές Διατάξεις – Πυροπροστασία
«1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις με τις οποίες θεσπίζονται:
α) προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις κάθε δραστηριότητας.
β) κατασταλτικά μέτρα στα δάση, στις δασικές και αγροτικές εκτάσεις.
γ) διοικητικές διαδικασίες και δικαιολογητικά έγκρισης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η απαίτηση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και η χρονική διάρκεια ισχύος του ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας καθώς και κάθε άλλη ή ειδικότερη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων.
2. Οι πυροσβεστικές διατάξεις, οι κανονισμοί πυροπροστασίας και γενικά η νομοθεσία πυρασφάλειας εγκρίνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Οι παραβάτες των πυροσβεστικών διατάξεων διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 Π.Κ.
4. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να επιβάλει στους παραβάτες ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης της παρ. 3, διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό επικινδυνότητας από τη συντελούμενη παράβαση, τη διάρκεια αυτής, το βαθμό άμεσης συμμόρφωσης και τη συνεργασία του παραβάτη, τις επιπτώσεις στο ευρύ κοινό και το μέγεθος της επιχείρησης. Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επαυξάνεται σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος ενός έτους. Η Πυροσβεστική Αρχή εφόσον διαπιστώσει ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια να επιβάλει απευθείας διοικητικά μέτρα όπως προσωρινή ή οριστική παύση ή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης ή εγκατάστασης ή της σφράγισης αυτής με τη συνδρομή των αρμόδιων Αρχών. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται επίσης, πριν την εφαρμογή της παραγράφου 3 και των κυρώσεων των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, εφόσον κρίνει ότι οι συντελούμενες παραβάσεις είναι ήσσονος σημασίας να προβαίνει σε συστάσεις και χορήγηση αποκλειστικής προθεσμίας για άρση της παράβασης.
5. Το ύψος και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής των προστίμων για κάθε μία από τις παραβάσεις των πυροσβεστικών διατάξεων εντός των ορίων της παραγράφου 4, η επαύξηση των σε περίπτωση υποτροπής, τα ειδικότερα διοικητικά ή άλλα μέτρα που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 4, καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος ή με Πυροσβεστική Διάταξη, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Ο έλεγχος για την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας καθώς και η επιβολή των κυρώσεων και διοικητικών μέτρων ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή οι εργοδότες κατά την έννοια της παρ. 1β του ν. 3850/2010 (Α ́ 84) όπως κάθε φορά ισχύει, σε όλες τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που αφορούν.
Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης τον ασκούμενο έλεγχο από τον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης – εγκατάστασης ή άρνησης με οποιονδήποτε τρόπο από τον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης χορήγησης στα αρμόδια πυροσβεστικά όργανα κάθε στοιχείου – εγγράφου απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, τα πυροσβεστικά όργανα δύναται να ζητήσουν τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία της πραγματοποιείται ο έλεγχος, ενώ στον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή επιβάλλονται οι κυρώσεις των ανωτέρω παραγράφων 3 έως 5. Για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων που αφορούν δημόσια θεάματα, η είσοδος των πυροσβεστικών οργάνων είναι ελεύθερη.
7. Κανονιστικές πράξεις που θεσπίζουν απαιτήσεις ή δικαιολογητικά που σχετίζονται με την επιβολή και τήρηση των μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και τη διάρκεια ισχύος του και κάθε άλλης ή ειδικότερης διαδικασίας του παρόντος άρθρου, και δεν προβλέπονται ή απαιτούνται από πυροσβεστικές διατάξεις, συνυπογράφονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μετά από σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
8. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής τους.»