- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 39 – Απλούστευση ρυθμίσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε τουριστικά καταλύματα

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Κατ` εξαίρεση, για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων κύριων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και για εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής των παραγράφων 2 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 118 155 Α`), όπως ισχύουν, περιλαμβανομένων και των κολυμβητικών δεξαμενών, αρμόδια Υπηρεσία είναι η κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στον ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος) στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ του άρθρου 15 του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος) μετά την θέση του σε πλήρη λειτουργία. Στην δεύτερη περίπτωση η γνωστοποίηση κοινοποιείται αμελλητί στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού.
Η γνωστοποίηση λειτουργίας αυτών των καταστημάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος) και των εκδιδομένων κατ’ εφαρμογή αυτού κανονιστικών διατάξεων καθώς και του ν. 4276/2014.
Όπου στις ρυθμίσεις αυτού του άρθρου αναφέρεται «Δήμος ή Κοινότητα», «δήμαρχος ή πρόεδρος Κοινότητας», «δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο», νοείται ο η αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού και τα όργανα αυτής. Σχετικά με τη χρήση μουσικής, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που διέπει τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 και η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 4276/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Στην περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των λοιπών καταστήματα των οποίων η λειτουργία έχει προβλεφθεί εντός του τουριστικού καταλύματος υποβάλλεται στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία τουρισμού γνωστοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν…/2016 (ΦΕΚ…) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ο παρών νόμος)και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων που ρυθμίζει τη γνωστοποίηση των καταστημάτων αυτών.»