- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 35 – Κυρώσεις

1.Στην περίπτωση έλλειψης γνωστοποίησης, παράλειψη μεταβολής ή αναληθών στοιχείων εφαρμόζονται τα μέτρα και οι κυρώσεις του άρθρου 16. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή αυτών ορίζεται ο οικείος Δήμος. Με την κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου άρθρου καθορίζεται το ύψος του διοικητικού προστίμου εντός των ορίων του άρθρου 16, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
2.Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010.
3.Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.