- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 26 – Μέτρα πυροπροστασίας

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων με βάση τη κατάταξη αυτών σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.