- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 15 – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

1.Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ) αποτελεί το Κεντρικό Σύστημα για την υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τη συνολική εποπτεία του ΟΠΣ-ΑΔΕ αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
2.Σκοπός του συστήματος είναι η εφαρμογή και η υποστήριξη της συνολικής διαδικασίας αδειοδότησης και ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας. Περιλαμβάνει τη διαδικασία γνωστοποίησης και έγκρισης, καθώς και την υποστήριξη του προγραμματισμού και υλοποίησης της διαδικασίας ελέγχων, βάσει κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, σκοπείται η δημιουργία ολοκληρωμένου μητρώου στο οποίο περιλαβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη γνωστοποίηση που έχει υποβάλει μία επιχείρηση, τις έγκρισεις που έχουν εκδοθεί από το σύστημα, τους ελέγχους στους οποίους έχει υποβληθεί καθώς και το επίπεδο κινδύνου δημοσίου συμφέροντος της επιχείρησης. Επίσης, δύναται να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με άλλες εγκρίσεις που έχει λάβει η επιχείρηση.
3.Το ΟΠΣ-ΑΔΕ αποτελείται από τρία κύρια υποσυστήματα:
α. Υποσύστημα Καταγραφής διατυπώσεων και δημιουργίας μητρώου επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα: (ι) αναλυτικό κατάλογο των διατυπώσεων που προβλέπονται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. γνωστοποίηση, εγκρίσεις) για την ενημέρωση των πολιτών, (ιι) μητρώο που περιλαμβάνει κατάλογο των γνωστοποιήσεων που έχει υποβάλει η κάθε επιχείρηση, καθώς και των εγκρίσεων που έχει λάβει και (ιιι) μητρώο των επιμέρους εγκαταστάσεων κάθε επιχείρησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί γνωστοποίηση ή/ και έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις καθώς και των δομών για τις οποίες οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες.
β. Υποσύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης των επιχειρήσεων που θα υποστηρίζει (ι) το μηχανισμό γνωστοποίησης και (ιι) τη διαδικασία αδειοδότησης από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της έγκρισης σε ηλεκτρονική μορφή και
γ. Υποσύστημα Διαχείρισης Ελέγχων που θα επιτρέψει την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού των ελέγχων, βάσει ανάλυσης κινδύνου δημοσίου συμφέροντος, και της καταγραφής των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου που διεξάγεται με τη χρήση φύλλων ελέγχου.
4.Το ΟΠΣ-ΑΔΕ είναι προσβάσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις αρχές που εμπλέκονται στις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχων. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με το περιέχομενο των ελέγχων που πραγματοποιούνται από κάθε ελεγκτική αρχή και δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υποβάλουν ερωτήματα σχετικά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, εκ των υστέρων πληροφόρηση για τους ελέγχους καθώς και τυχόν διαπιστώσεις και ευρήματα που αφορούν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων.
5.Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόμου, προβλέπεται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ΟΠΣ-ΑΔΕ και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών. Επιπλέον προβλέπεται η διαλειτουργικότητα και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων, καθώς και με κάθε άλλο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αδειοδότησης και ελέγχων, βάσει του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως κυρώθηκε με την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301/Β’).
6.Στο ΟΠΣ-ΑΔΕ περιλαμβάνεται και η διαδικτυακή πύλη, η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο δημοσιότητας κάθε ενέργειας, η οποία γίνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου. Η διαδικτυακή πύλη αποτελεί επίσης το μέσο παροχής πληροφοριών των πολιτών και των επιχειρήσεων. Τα επίπεδα δικαιώματος πρόσβασης κλιμακώνονται από απλή ενημέρωση μέχρι και τροποποίηση των υφισταμένων στοιχείων στο σύστημα.
7.Οι διατυπώσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, για τις οποίες προβλέπεται η διαδικασία γνωστοποίησης ή η λήψη έγκρισης, πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται στο ΟΠΣ-ΑΔΕ και να δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη αυτού. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να ενημερώνουν το ΟΠΣ-ΑΔΕ για κάθε διατύπωση που απαιτείται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
8.Τα φύλλα ελέγχου που χρησιμοποιούνται κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, οφείλουν να δημοσιεύονται απαραιτήτως στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Έλεγχος διενεργηθείς προ της δημοσιεύσεως των φύλλων ελέγχου στο ΟΠΣ-ΑΔΕ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεξαγωγή ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.
9.Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού θα αντλεί από το ΟΠΣ-ΑΔΕ στατιστικά στοιχεία για λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης.
10.Το κέντρο λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, καθώς και οι δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες του, διέπονται από το ν. 3979/2011, όπως εκάστοτε ισχύει. Η λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ διέπεται από τις αρχές και τους κανόνες σχετικά με διαδικτυακούς τόπους και πληροφοριακά συστήματα όπως αυτοί προβλέπονται στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ Β’ 1301)
11.Με κοινή υπουργική απόφαση, του Υπουργού Oικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται το πλαίσιο δημιουργίας, ανάπτυξης και λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, καθώς και οι υποχρεώσεις της κάθε πλευράς συμπεριλαμβανομένης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Επίσης καθορίζονται οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτό, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο καθώς και ο τρόπος και οι όροι ή οι περιορισμοί πρόσβασης σε αυτές.