- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Κεφάλαιο Δ’ – Άρθρο 14 – Αρμόδιες Αρχές

1. Αρμόδιες αρχές τόσο για τις διαδικασίες γνωστοποίησης και έγκρισης όσο και για τη διεξαγωγή της εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων, είναι όσες έχουν ορισθεί από την κείμενη νομοθεσία, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από την αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση του άρθρου 4 παράγραφος 7 ή του άρθρου 5 παρ. 5, κατά περίπτωση. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται, στην έκταση που αυτό δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη παραχώρηση δημόσιας εξουσίας, να χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων και τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων. Οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν εξαιρούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Η επιλογή του προσώπου που κατά περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για τη διεξαγόμενη έρευνα και τα συμπεράσματά της φέρει η εκάστοτε αρμόδια αρχή.