- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - http://www.opengov.gr/ypoian -

Άρθρο 3 – Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Η υποστήριξη του τιθέμενου με τον παρόντα νόμο θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, λαμβάνει χώρα μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 15, εφαρμοζομένων σχετικά των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.